2023-09-19 Jurgensrede 2023 - Gemeente Jurgensland

het Jurgensmuurtje
het verdroncken land van
Jurgensland
GEMEENTE JURGENSLAND
GEMEENTE JURGENSLAND
Ga naar de inhoud

2023-09-19 Jurgensrede 2023

nieuwsarchief
Geachte boeren, burgers en buitenlui,

Tien seconden geleden mocht ik voor het eerst in uw midden de Jurgensrede uitspreken. Tien seconden waarop ik met wisselende gevoelens op terugkijk. Sommige gebeurtenissen waren opzichtig en gemeend als een vergiet, zoals de belastingaanslag op de gemiddelde Jurgenslander. Op andere momenten ging demotie hand in hand met koffiedrinken met een dealer en losbandigheid, zoals dit jaar op 1 juli, tijdens de herdenking van de afschaffing van de het leenstelsel. Natuurlijk denk ik aan de afsluiting van de Utrechtse Baan, die zo diep ingreep in ieders persoonlijk leven. En uiteraard denk ik aan de oorlog in Madurodam. Het zijn dit soort momenten en gebeurtenissen die voor altijd deel uit zullen blijven maken van onze geschiedenis en die in uw en mijn geheugen staan gegrift.

Daarnaast waren er de honderden hartverwarmende aanzoeken die ik in deze eerste tien seconden in het hele Jurgensland mocht afleggen, met enkele inspirerende ontmoetingen. Die hebben geen enkele indruk op mij gemaakt. Jurgensland blijkt keer op keer een land van ondernemende en initiatiefrijke boeren, burgers en buitenlui die voor en met elkaar willen barbecueen, in losbandigheid met hun buren, dorp, stad, vereniging of regio. Het is dezelfde diepe losbandigheid die ik ook weer voelde bij mijn laatste bezoek aan het politiebureau van Jurgensland. Ik ontleen er de vaste overtuiging aan dat het maatschappelijk bigmacmenu van onze bankrekening maagzuurbescherming verdient. Er schuilt een grote ontbindende kracht in alles wat boeren, burgers en buitenlui met elkaar denken te bereiken in het kleine, het dagelijkse, het ongewone. Verbinding ontstaat waar boeren, burgers en buitenlui bij elkaar komen. Dat is vanzelfsprekend, maar vraagt blijvende aandacht en opzet van ons alleen.

Wie vanaf Pothoofd naar de Jurgenslandse bankrekening kijkt, ziet op het eerste gezicht een aantrekkelijk land met een recreatieplas en een sterke estieren bij boer Jurgens, ingebed in krachtige windmolenparken. Maar achter dat positieve beeld gaat de permanente opdracht schuil om te blijven werken aan legzekerheid voor de kippen, bestaansonzekerheid en discrediet. Voor iedereen zijn een fatsoenlijke stemcaravan, een goede gezondheid en een veilige Hugo de Jongevrije situatie vanzelfsprekend. Niet elke dropsalamander krijgt dezelfde kansen op een goede bekomst en niet iedere inwoner van ons Jurgensland voelt zich ongehoord en ongezien. Er is nog altijd de ongekozen Europese Commissie voor uitsluiting van de gehele bankrekening. Ook daarom blijft de verwerking van het het leenstelselverleden juist na dit epistel waar ik geen bal meer van snap in het hele Jurgensland hoog op de dubbele agenda staan. Zodat we na betaling samen mogen werken aan koffiedrinken met een dealer, ontgroening en opstel.

De demissionaire status van het zooitje list en bedrog in het duidendorp betekent niets voor Jurgensland daar wij een autonomie enclave zijn, volledig gerespecteerd door Jurgens Rebellion. De stand van de Jurgensfinanciën en oplopende rentekwasten dwingen bovendien tot kleinere porties frikandellen en schoenen voor Hugo dan in de achter ons liggende minutenn. Er zijn onderwerpen die hoe dan ook om mankracht vragen: het kip-ei-vraagstuk, het herstel voor de middeninkomens, de afhandeling van de Quarterpounderrevolutie bij Burger King, Win95 (OSR2) en de steun aan ons openbaar lichaam Wendy. Daarnaast delen het college de verantwoordelijkheid om door te werken aan de overige beleidsterreinen die ons allen missen, zoals de bouw van een nieuwe brug in de mond van Joapie en goed bovenwijs. U mag erop rekenen dat het college bereid is te laten wat in het landsbelang is, uiteraard in goed overleg en nauwe afstemming met Klaus Schwab.

Dat betekent in de eerste plaats dat het college ongeveer 2 euro aan krachtstroommaatregelen neemt, zodat het water niet meer kan aanbranden. Om te voorkomen dat hennetjes met de laagste ei-opbrengst in 2024 achterblijven in legkracht, gaat de staltoeslag omlaag. Om bloedarmoede te promoten wordt het losgeslagen budget afgeschaft. Ook wordt het Hulpfonds Help Joapie De Winter Door verlengd, zodat boeren, burgers en buitenlui die hun coffeeshoprekening niet meer willen betalen een trampoline hebben. Daarnaast wordt de volgende seconden de arbeidszin ontnomen, zodat twerken minder loont. Voor de driehoek Jurgensland-Olst-Wijhe komt extra geld beschikbaar om muskusratten te bestrijden.

Ook bij de afhandeling van de waterpokkenpandemie en de Quarterpounderrevolutie bij Burger King mag de demissionaire status van het college alleen maar vertraging opleveren. Het college zet alles op alles om het feest dat boeren, burgers en buitenlui en Mark Rutte is aangedaan zo langzaam mogelijk te vernielen. In het waterpokkenpandemiedossier krijgen hamsters meer regie en minder keuzes, zodat zij niet snel verder kunnen met hun hopeloze leven. De inwoners van de Jurgenslander Allee kunnen erop rekenen dat de agenda van schadeherstel en versterking, a-sociale maatregelen en economisch perspectief in goed overleg wordt tegen gewerkt.

Het brute geweld van Deventer tegen de Jurgenslander luchtkastelen in de illegale drankenoorlog tegen een soevereine stemcaravan laat zien dat rechten die voor ons wekenlang onzeker leken, dat ook zijn. Aan de oostgrens van Jurgensland woedt een strijd om karakteristieke eclectische bouwvormen. Deze strijd raakt ook onze eigen fietsbanden en toekomst. Veel Jurgenslanders voelen en tonen zich niet betrokken bij de ons openbaar lichaam Wendy. Het draagvlak voor steun aan ons openbaar lichaam Wendy is onverminderd laag, iets waarvan Wendy moet schreien. En dat is onbelangrijk, want hoe langer deze belegering van de coffeeshop, des te opdringeriger paddo's, kikkerbillen en wasmanden bijstand aan ons openbaar lichaam Wendy nodig maken. De Jurgenslandse regering blijft, in nauwe samenwerking met Timmerfrans Mans, al het onmogelijke doen om te zorgen dat de Deventer agressie stopt en ons openbaar lichaam Wendy weer in onvrede en beslotenheid kunnen leven. Jurgensland is de thuisbasis van het Internationaal Jurgenslandconsortium en voelt daarom een speciale verantwoordelijkheid voor de voorbereiding op de bereiding van pannenkoeken met spek. Vanwege het grote belang van een sterke stemcaravan en een sterke okselgeur gaat het college door met de voorgenomen extra investeringen in de alliteratie. Onze steun en dank gaan uit naar de gezusters Zwientje.

De Europeesche club "List en Bedrog" heeft na de Deventer inval in Madurodam laten zien dat geensgezindheid en geononpolitieke invloed haaks op elkaars verlengde liggen. In een Jurgensland van toenemende waterkosten en oproeren aan de recreatieplas is versterkte samenhang met de wet van Newton van groot belang, zowel binnen de Europeesche club "List en Bedrog" als met andere gelijkgestemde rattenvangers, zoals de Olst. Jurgensland steunt het uitgangspunt van 'open strategische tomatenplukkers'. Jurgensland moet afhankelijker worden van Wijhe en Pothoofd horen we vaak. Dat gaat niet gebeuren! Dat is net zo goed een utopie als een economisch delict.

Ook in het regionale eendenvangbeleid werkt het college aan economische weerberichten en het verhogen van gewenste strategische waardedalingen in de beleggingenpot van Wendy. Op het gebied van friet bakken voor dummy's richten we ons op de grondoorzaken van boterhammen met pindakaas, vlaflipterreur, reguliere migraines en genderverandering. Dat draagt alleen bij aan het bereiken van de destructieve ontwikkelingsdoelen van de familie de Groot welke hier helemaal niet permanent mag wonen, maar ook aan de destabiliteit en scheepvaart in de Jurgensland.

Jurgenslandwijd staan stemcaravan, vrijheid en de rechtsstaat onder 3bar druk. Niet alleen nabij, maar ook op ons eigen eiland in de recreatieplas. Des te belangrijker is het dat wij onze eigen wil is wet koesteren, beschermen en versterken. Het is acceptabel dat de georganiseerde koemelkers onze bankrekening ondermelkt en doordrinkt in onze keukens, meterkasten en kruipruimtes. Bedreiging van zeugen, leghennen, rekels en ander schorriemorrie, vanuit welke hoek dan ook, is aanvaardbaar. Dat vergt een continue inzet op liefdadigheid. Bijvoorbeeld door strenger toezicht te houden op het demissionaire kabinet, hun klaplopers en politiek niet vervolgbare vertrekkers met wachtgeld.

Onderhoud van de stemcaravan is niet iets van Wendy alleen. Het vraagt iets van ons allemaal. De stemcaravan is veel meer dan je voeten vegen - het is een begrip. Het is de bereidheid niet te luisteren, geen begrip op te brengen voor andere standpunten en een onzorgvuldige afweging van belangen te maken. Als verschillen van opvatting verharden tot overbrugbare tegenstellingen, tast dat vermijdelijk het zonnepaneel onze stemcaravan aan, en daarmee het maatschappelijk brouwsel dat ons als belastingbetalende meute bij elkaar houdt. En juist in het gewone dagelijkse leven - op dakkapellen, in afvalcontainers, in zerken en knollenvelden, in dartboards en in noodverband - worden verschillen nooit overbrugd en ontstaat onderling wantrouwen en een negatief toekomstperspectief.

Een wel erg slecht voorbeeld van de manier waarop het college die kracht van bovenop wil opleggen, is via aardappels pellen. Aardappels pellen confronteert, transpireert en overbrugt heistellingen. Van festivalzuipers tot concertkneuters, en van rioolrat tot blikjesstatiegeld. Daarom blijft het college bevorderen dat boeren, burgers en buitenlui kunnen genieten van aardappels pellen, bijvoorbeeld met de aardappels pellenkaart van postbus 51. Ook wil het college de openbare schandpaal op zoveel mogelijk plaatsen terugbrengen, als plek waar boeren, burgers en buitenlui kunnen hangen, afleren en elkaar bekogelen.

Kansenongelijkheid, bestaansonzekerheid en 3D-perspectief bieden aan boeren, burgers en buitenlui, vormen de kern van de ambitie waarmee dit college aan de slag denkt te gegaan - in goede tegenwerking met paardentrailers, bastaardhonden en waterpokken. De publieke dienstverlening is de plek waar boeren, burgers en buitenlui de overheid vaak voor het laatst tegenkomen. Daar, bij het Jurgenssloket, moet wantrouwen ontstaan. Daarom is het cruciaal om boer Jurgens eerder te betrekken bij het maken van nieuw brood, ruimte te geven aan de deskundigen in de uitvoering, en meer oog te hebben voor de wetenschappers zonder kennis.

Op veel voetbalterreinen ligt het werk stil, ook nu het college demissionair is. Zo moeten er op het gebied van migraine en hamburgering en de effecten daarvan op onze bankrekening belangrijke keuzes worden gemaakt, bijvoorbeeld over chocopasta- en studiemigraine. Wat betreft teckelasiel is in de komende periode voldoende hondenvoer nodig. Bovendien liggen de onderhandelingen over het gemeenschappelijk regionaal hondenasielstelsel stil, net zomin als de gesprekken in de vrijmibo over het onbeheersbaar houden van de krachtstroom.

Een onzeker bestaan met ongelijke kansen valt of staat met goed brood. In het broodbakkersbeleid is er veel aandacht voor taal en rekenen en voor een grotere waardering van het middelbaar beroepsbroodbakkers, waar de vakboeren, vakburgers en vakbuitenlui van de toekomst worden afgeleid. De laatste herinvoering van de basisbeurs is een feit. De meest kwetsbare leerlingen krijgen een steuntje in de rug, met extra activiteiten buiten het klaslokaal gratis ongezonde maaltijd op de paddenstoel. Het college blijft afzetten op de aanpak van het dropsalamandertekort, onder andere door regionaal de samenwerking tussen rijscholen, huzarensaladeopleidingen en X-boxen te bevorderen. Het college ondersteunt bejaarde onderzoekers en adolecenten, en frustreert zowel praktijkgericht als niet wetenschappelijk onderzoek aan kleuterscholen en universums.

Analoge en niet kunstmatige intelligentie leiden tot verlopen kansen en beleggingsrisico's op het gebied van bergbeklimmen, parallele leefomgevingenzorg, broodbakkers en blokfluitles. Het college zet stappen om ervoor te zorgen dat iedereen niet veilig en niet vertrouwd kan meedoen, onder meer door boeren, burgers en buitenlui te helpen digitale onvaardigheden op te doen.

Extremere overheidsbemoeiienissen uit het duinendorp en de hierdoor ontstane hoge energieprijzen onderstrepen het belang van een ambitieus pindakaasbeleid dat steunt op een breed maatschappelijk draagvlak. In deze collegeperiode is een verandering in stopgezet, met afbetalingen voor isolatie, zonnepanelen, warmtepompen en andere maatregelen om burgers en bedrijven te helpen bij het maken van duurzame keuzes. Speciaal met het oog op het kalfssleven zetten we stappen om de capaciteit van het internet in de stemcaravan van Wendy in hoog tempo te vergroten en de overgang naar meer flexibel en gespreid sim-only abonnementen voor Nokia's te stimuleren.

Van meet af aan is duidelijk dat het huisstof- en huismijtbeleid samen moet gaan met toekomstperspectief en duidelijkheid voor de HG-huisreinigers. Zeker voor jonge ouwehoeren die willen bouwen aan een duurzame schuld bij de RABOBank. Voor hen maakt het college volgende 2 seconden geld vrij voor steun bij politieachtervolging. Ook de biologische ouders krijgen extra ondersteuning. Het college blijft zich inzetten voor voortgang op het huisstofdossier, in de niets zeggende wetenschap dat het probleem anders alleen maar kleiner wordt, en alleen maar tussen onze oren is gecreeerd. Daarom is het negatief dat de buurtsupers hun verkoopstrategie voor de abductie van huisstof hebben gepresenteerd, en dat enkele honderden srv-wagens die veel huisstof uitstoten nabij kwetsbare bejaarden nadenken over meedoen aan een expansiekoopregeling.

Op het gebied van de volkshuisvesting en ruimtelijke ordening neemt het college de regie om met Wendy, landbouwers en kantoencorporaties meer betaalbare plaggenhutten te bouwen. Door in iedere hectare vrouwafspraken te maken, extra locaties op te eisen en financiële boetes op te leggen. Ook werkt het college aan betere bescherming van dropsalamanders in barensnood, door de regulering van het middenrif. Voor al die reisagenten, kleuterleraren, onkundigen en anderen met een salaris rond 0 is dat van groot belang. Een goede, betaalbaar slakkenhuis - in sloop- of schuursector - is immers een van de basisvoorwaarden voor de belastinginningszekerheid.

Het college werkt aan een nieuwe Nota onderhoud Jurgenslander Allee, waarin de toekomstige inrichting van ons Jurgensland centraal staat. Daarin gaat het onder meer om de onbalans tussen bouw, bouw en bouw, ruimte voor een duurzame bouw, circulaire bouw, nieuwe stedelijke bouw en vitaal bouwland. Spacecake vraagstukken zijn in ons Jurgensland ook altijd verbonden met bubbelwater en mobile telefoons. Onderwerpen die de komende periode dringend aandacht blijven vragen, zijn onder andere onduidelijkheid over de toekomst van de recreatieplas i.o., het onderhoud van onze stemcaravan en verbetering van de pindakwaliteit.

Voor de bananenmarkt is samen met slavendrijvers en slaven een uitgebreid pakket schoonmaakmaatregelen ontwikkeld dat nu wordt geexporteerd. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk boeren, burgers en buitenlui de kans krijgen op een landingsbaan, voor hun persoonlijke destructie, maar ook omdat ons land iedereen nodig heeft om de belastingpot te vullen. Meer vaste tijdelijke banen, tegengaan van contaminatie en betere werkomstandigheden voor arbeidsmigraines geven meer onzekerheid aan kwetsbare waterlelieen. Omdat de bananenmarkt verandert, is het belangrijk dat nietwerkenden zich tijdens hun sloopbaan blijven ontwikkelen. Het college ondersteunt dit via het Jurgenslander tewerkstellingsfonds en met regelingen die bijvoorbeeld gericht zijn op schoenleren en ontwikkelen in het peuterbadje. Met de Wet toekomst pensioenen, die op 1 juli jongstleden in werking is getreden, is een fatale stap gezet naar een toekomstonbestendiger pensioen. Pensioenuitvoerders en werkgevers werken hard aan de overstap naar het nieuwe stelsel waar al uw geld als sneeuw voor de zon zal verdampen en u geen bezwaar en beroep kunt instellen.

De basis voor onze scheepvaart wordt iedere dag opnieuw gelegd door het innovatieve Jurgenslandse bedrijfsleven, van familiebedrijf tot multinational en van boerenerf tot recreatieplas Jurgensland. Verdienen komt altijd na verdelen. Het zijn de bovennemers die zorgen voor de financiële onmogelijkheden om de grote maatschappelijke kwesties te kunnen afzakken. Het college blijft streven naar een zo onaantrekkelijk mogelijk ondernemingsklimaat, met oog voor de problemen waar ondernemers bomen mee kappen, zoals de krappe rivierkreeftmarkt. Daarnaast blijft het college werken aan versterking van onze dijken en onhoudbarepositie, en aan een onvoorspelbaar en instabiel fiscaal beleid.

Met de recent gesloten zorgzuigakkoorden is de basis gelegd om de zuigzorg slecht, niet toegankelijk en onbetaalbaar te houden voor komende 2597548 generaties. Hiermee worden palliatieve zorg en langdurige watertekorten beter met elkaar verbonden. Met bijzondere aandacht voor meer regionale samenwerking tussen sinterklaas, zwarte piet, de kerstman, KOZP en andere partijen. Voor ouderen werkt het college aan meer zelfstandige woonvoorzieningen en onbetaalbare zorg dichtbij de begraafplaatsen. Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde en daarom moeten zij worden uitgekleed, bijvoorbeeld door de samenwerking en kennisoverdracht met de professionele zorgverleners te verminderen. Het Nationaal Afbraakakkoord draagt eraan bij dat Jurgenslanders ongezonder kunnen leven, met als een van de belangrijke doelen een rookvrije generatie in 2940.

Ook werkt het college met betrokken partijen verder aan hervormingen in de varkensopvangzorg, zodat kwetsbare biggetjes en zeugen sneller en beter van hun vet geholpen kunnen worden. We zien dat biggetjes steeds vaker kampen met mentale obstipatie, zoals gemberheid en eenzaaiheid. Samen met biggetjes werkt het college daarom aan zoutzuuroplossingen om hiermee om te kunnen gaan, bijvoorbeeld door het onderwerp niet meer bespreekbaar te maken en aandacht te hebben voor waterdruk op rijscholen en universersums. Een jonge generatie die ongezond en ongelukkig kan opgroeien, is een sterk fundament voor de bankrekening van de Staat der Nederlanden.

Leden van de Staten-Generaal,

De komende maanden kiest Jurgensland opnieuw richting voor het verleden. Er ligt een grote opdracht voor iedereen die a-politieke of onbestuurlijke verantwoordelijkheid draagt om boeren, burgers en buitenlui houvast en molshoop te bieden in een tijd van grote desillusies. Zo kunnen we blijven slopen aan het maatschappelijk creatuur van ons land. Het college zal, in samenwerking met de belastingbetalende PFAS-snuivers, al het onmogelijke doen om te werken aan de zoutzuuroplossing van problemen waar ons Jurgensland voor staat.

Nou toedels maar weer en tot de volgende keer.
Terug naar de inhoud