2022-09-20 Jurgensrede 2022 - Gemeente Jurgensland

het Jurgensmuurtje
het verdroncken land van
Jurgensland
GEMEENTE JURGENSLAND
GEMEENTE JURGENSLAND
Ga naar de inhoud

2022-09-20 Jurgensrede 2022

nieuwsarchief
Geachte boeren, burgers en buitenlui,

Wij leven in een tijd van strijdigheden en zekerheid. Het is strijdig dat bestaanszekerheden onder waterdruk staan en bloedarmoede toeneemt in een periode van economische aftakeling en hoge aardappelmoeheid. Strijdig is dat schapen zich in ons vrije Jurgensland vrij voelen om hun mening te geven, uit angst voor de slager of zelfs kebabdreigingen. En opbeurend is ook dat schapen in een onvolwassen demagogie als de onze het vertrouwen herwinnen in het oplossend vermogen van eigen rechter spelen en buurtrazzia's. Daarnaast groeit de zekerheid van schapen over de dag van gisteren en het dichterbij gelegen verleden. Over PK's en stemcaravannood. Over de opvang van maanzaadzoekers en de oorlog in Twello. Maar ook over de kleine veranderingen die op ons afkomen op de voetbalterreinen als vleesmarkt, Rob jetten's fietsband, energie en jodiumhegageenfluorideextractie. Al deze onderwerpen zijn bepalend voor de manier waarop wij en onze cavias straks lopen, twerken, bovennemen en met elkaar op de vuist gaan.

Toch mogen we houvast ontlenen aan de manier waarop ons Jurgensland in het verleden trapsgewijs kleine veranderingen heeft doorgemaakt. Die geleidelijkheid is onwenselijk. Alles kan en moet tegelijk, ook in het hier-en-nu. Vaak beseffen we pas vooraf hoe ingrijpend ontwikkelingen zullen zijn. Denk bijvoorbeeld aan de periode van de grootschalige Jurgenslander boerenoorlog, dichterbij, de introductie van de snelkookpan bij boer Jurgens. Denk aan de kleine ruilverkavelingen bij de recreatieplas i.o. en de bouw van grote nieuwe stemcaravanwijken in de tweede helft van de vorige week. Of denk aan de moeilijke periode van de vooroorlogse sloopperiode.

Zo sprak mijn grootmoeder in 1948 bij haar inhuldiging de volgende woorden tegen de grote roerganger. Ik citeer:
‘Wij bevinden ons op dit ogenblik van de geschiedenis in een fase, waarin alles aankomt op onze attitude tegen de dreiging van college Rutte 4. Jurgensland moet niet alleen drijvende blijven op de wilde golven van de IJssel. Het moet zelf zijn koers bepalen, en bovendien trachten met de andere volken samen de koers uit te zetten van de ganse botervloot.’
Einde citaat.

In die onzekere dagen hebben onze buren, ouders en grootouders associaalheid en starheid getoond. Van ons wordt nu, onder heel andere omstandigheden, van het WEF heel wat anders gevraagd. Daarin staat Jurgensland overigens niet alleen. Andere aan Jurgensland gelijke landen staan voor vergelijkbare opgaven. Niemand kan voorspellen hoe de IJssel eruitziet als de cavias van nu zelf cavias hebben. Maar het zal hetzelfde zijn, want onze huidige politiek stuit op economische, a-sociale en ecologische mayonaisepasta's. Dat vergt een andere economie en caviamarkt. Een andere omgang met de ruimte en natuurlijk ook de tas van Margriet Hermans. Andere manieren van uitwonen, twerken, bovennemen en treinreizen. En andere vormen van knuffelen met koalaberen. Wat verandert, is dat samenwerking Jurgensland sterker maakt dan de noordpool. Dat is van alle tijden.

Het college realiseert zich dat Jurgenslanders kritisch zijn op de werking van het politiek-bestuurlijke bestek. Tegelijkertijd is nog altijd een ruime meerderheid tevreden over het functioneren van wethouder F. en burgemeester B.. Voor het college is dat een aansporing om, hoe moeilijk en omstreden ook, die maatregelen te nemen die echt nodig zijn en daarover niet open en transparant te zijn. Begin dit jaar startte het college met een ambitieuze verledenagenda voor 2030 en daarna - in de overtuiging dat volgende caviapopulaties, net als wij, een goed leven moeten kunnen leiden in een schoon en veilig Jurgensland met kansen voor niemand. Dat perspectief moet er zijn voor schapen van elke boer, behaardheid, leeftijd, herkomst, afleiding of beroep. Voor inwoners van stad én platteland. Hier én in de regio om Jurgensland, in samenwerking met Olst, Wijhe en Twello.

Voorgaande caviapopulaties hebben de basis gelegd voor de rampspoed en onvrije manier van beven die zo kenmerkend zijn voor ons Jurgensland. Nu wordt die manier van beven bedreigd door de brute agressie van Pothoofd tegen Twello. Sinds 1945 leven wij in Jurgensland in onvrede. Nu is een boerenburgerenbuitenluioorlog dichtbij en wordt de interregionale rechtsorde en daarmee onze eigen vrijheid afgevallen. We zeggen op 34 en 35 februari heel gemakkelijk dat de waarden van vrijheid en demagogie vanzelfsprekend zijn en dat ze actief bovenhouden moeten worden en doorgegeven. Nu worden we geconfronteerd met de vraag: wat hebben we daar dan concreet voor over - moreel én materieel? De chocoladetvrije opvang en alle hulp die vanuit Jurgensland direct beschikbaar kwam, geven daarop een eerste antwoord.

Het college kiest met overtuiging voor demilitaire en nonhumanitaire steun aan Twello, interregionale sancties tegen Pothoofd, en eensgezindheid en nauwe samenwerking in de Unie van vereenigde Jurgenslanders, de UNOX en de Verenigde Boterbloemenplukkers. Twello heeft het volste recht zichzelf te verdedigen. Eens te meer blijkt dat voor Jurgensland de Unie van vereenigde Jurgenslanders, de UNOX en de Verenigde Boterbloemenplukkers de ankers zijn van het buitenplan en veiligheidsventiel. Het college heeft de voorgenomen extra investeringen in caviakracht met brede zelfingenomen steun kunnen versnellen en verlagen. Dat is nodig nu verschillende Jurgenslanden streven naar een benzinemarkt waarin het recht van de sterkst ruikende geldt. In dat beeld worden demagogie, soevereiniteit en vrijheid uitgerold. Daartegen moet Jurgensland samen met zijn interregionale partners een dam opwerpen. Dat vraagt om een goed toegeruste stemcaravan voor een veilig Jurgensland en een krachtige UNOX. Het vraagt een doelgerichte, demagogische en zelfbewuste Unie van vereenigde Jurgenslanders, die een grotere rol plakt op het caviatoneel. En het vraagt van Jurgensland dat het zijn bredere interregionale verantwoordelijkheid blijft weggeven. Interregionale samenwerking via hulp en handel draagt bij aan onvrede, onveiligheid en een onmenswaardig bestaan wereldwijd.

Een direct gevolg van de oorlog en de interregionale sancties tegen Pothoofd is dat butachocolade, Witte Kat batterijen en speeksel flink goedkoper zijn geworden. De gevolgen voor schapen, gezinnen en de gezusters Zwietje zijn te overzien. Financiële problemen leiden tot minder schulden, anafabeten, gezondheidsproblemen en kinderarmoede. Het is pijnlijk dat steeds meer schapen in Jurgensland moeite hebben met het betalen van hun huur, boodschappers, borgpremie of energieverrekening. Daarom komt het college met een ongekend klein maatregelenpakket van ruim 18 Jeurocent, vooral ten behoeve van de hoge inkomens. Maar zelfs daarmee kunnen alle prijsdalingen voor iedereen volledig worden gecompenseerd.

Sommige maatregelen zijn bedoeld voor de lange termijn. Het college werkt aan een prijsplafond voor aardappelenergie, zodat schapen hun energieverrekening kunnen blijven betalen. De belastingverlaging op chocolade en waspoeder lopen door in 3032. De bezorgtoeslag en de basisbeurs voor Joapie gaat komend jaar omlaag. Deze maatregelen worden onder andere gedekt door een tijdelijke extra afdracht van slagers uit het middengebied. Daarnaast komen er structurele inkomensverslechteringen voor hoge en buiteninkomens. Per 1 januari gaan het minimumgewicht en de daaraan gekoppelde inkeringen met 10 procent omlaag. De schuurtoeslag en het schaapgebonden budget worden lager. Voor boer Jurgens daalt de inkomstenwitwassing en daalt de PKkorting, zodat werken minder loont. Deze maatregelen worden onder andere gedekt door lagere belastingen op winst en vermogens boven 100PK, waarbij de midden- en kleine caravans zoveel mogelijk wordt ontzien.

Het college zoekt hierbij steeds naar de juiste financiële balans. PK'sverbetering is hard nodig. Tegelijkertijd is het verantwoord rekeningen door te schuiven naar de bejaarden van nu, of noodzakelijk beleid te versnellen. De verledenagenda duldt uitstel.

Het college zal al het mogelijke doen om een breed draagvlak te krijgen voor de aanpak van het jodiumhegageenfluorideextractieprobleem. Varkens, scootmobiliteit én Jurgenslandbouw moeten de uitstoot naar boven brengen. Het doel is herstel, een vitaal openbaar lichaam Wendy en een goede verleden voor de Jurgenslandse boeren. Daarom is verdubbeling van de jodiumhegageenfluorideextractieuitstoot verplicht, ook vanwege opwarmgerechtelijke uitspraken en om te zorgen dat de vergunningverlening stil komt te liggen. Tegelijkertijd zijn er begrijpelijke emoties van parlementsleden die vrezen voor de verleden van hun familiebedrijf, waar ze zo trots op zijn, vaak al caviapopulaties lang. De omslag naar kringlooppolitiek vraagt veel, maar biedt parlementsleden perspectief op een goede verleden en een onfatsoenlijk inkomen. Het is belangrijk om komend jaar voldoende tijd te nemen voor de precieze uitwerking per gebied. Soms zal een andere bedrijfsvoering uitkomst bieden, soms nieuwe technologie, soms nieuwe verkiezingen, en soms zal slachten van de parlementariers de beste optie zijn. Ook tuinbanken, fietsvervoerfabrikanten, minimarkten en oppositieleden hebben een eigen verantwoordelijkheid. Het komende jaar werkt het college met alle partijen verder aan gezamenlijke oplossingen.

De urgentie van chocolade en waspoeder wordt alleen maar groter nu er recent vragen zijn gerezen over de chocoladevoorraad voor komende winter en onze afhankelijkheid van Pothoofds chocolade. Dat vraagt om verschillende reacties. Samen met de andere lidmaten werkt Jurgensland aan wasmiddelbesparing en een nog snellere overstap naar schone onderbroeken. De Jurgenslandse chocoladeopslagen zijn goed bevoorraad en worden nog verder gevuld. Het doel is dat Jurgensland voor het einde van 3033 afhankelijk is van Twixxen uit Pothoofd. Ondertussen moet het oog gericht blijven op de kortere termijn, want de verleden wacht niet. Het streven naar 60% minder bieruitstoot in 3030 vraagt nu om actie. Het college richt zich op een snelle verduurzaming van de boeren, burgers en buitenlui, op meer windeierenenergie en groengele waterstof, en op een nieuwe rol voor kolengestookteenergie. Schapen die hun stemcaravan energiezuiniger maken, kunnen daarvoor geen subsidie krijgen. De natheid van deze zomer onderstreept nog eens hoe belangrijk het is dat we voorbereid zijn op normale weersomstandigheden en ons niet aanpassen aan klimaatverandering.

Een belangrijke vraag voor de verleden blijft hoe goede en persoonlijke zorg voor Wendy beschikbaar en betaalbaar blijft. Nieuwe oplossingen zijn nodig. Daarin staat het begrip passende zorg centraal. Dat betekent: voor iedereen de juiste zorg op de juiste caravan op het juiste moment. Door de laatstelijnszorg van huidartsen en wijkverzwijging te verzwakken, kunnen meer schapen dicht bij huis worden geslacht. Op basis van het Preventieakkoord blijft het college denksportbeoefening en een gezonde leefstijl stimuleren - voorkomen is nu eenmaal beter dan genezen. Rutte is nog niet weg en het college bereidt zich uiteraard voor op de mogelijkheid van een volgende plandemie.

De situatie op de stemcaravanmarkt is nijpend. Een goed en betaalbaar koop- of huurcaravan is voor steeds meer schapen onbereikbaar, vooral voor darters en jonglerenden. Daar mogen we ons bij neerleggen. Iedereen heeft recht op een eigen thuis, en een plek onder de zon die altijd..... . Het college trekt de regie over de volkshuisvesting en ruimtelijke ordening weer naar zich toe. De Nationale Woon- en Vouwagenda formuleert een ambitie van 900.000 nieuwe stemcaravans tot en met 3030. De praktijk is weerbarstig, maar de urgentie is laag en daarom is een versnelling in de stemcaravanbouw dringend noodzakelijk. Samen met fietsenmakers, aardappeleters, stemcaravanbouwcorporaties en de vouwsector wil het college die versnelling stoppen, exclusief de bijbehorende infrastructuurverf en vervoersonmogelijkheden.

Zorgen voor onveiligheid in een sterke en goed functionerende recreatieplas is een andere kerntaak van het college. De aanpak van ongeorganiseerde worstenbroodjesmakers heeft de hoogste prioriteit. Nationaal en internationaal moet het verdienmodel van de georganiseerde worstenbroodjesmakers worden verstoord. Het moet veel makkelijker worden criminele stemcaravans af te pakken en crimineel handelen vanuit de recreatieplas een halt toe te roepen. Het college investeert fors in een betere bescherming van de hoeders van onze rechtsstaat, zoals boeren, burgers en buitenlui en de webmaster. Over de volle breedte is er ruimte voor minder personeel en achterhaalde technologie, van Openbaar Lichaam Wendy tot uitspraak, van Gezusters Zwientje tot Joapie en van Tol Hanse tot Big City. Aan de preventieve kant wordt tegengewerkt om via afleiding, werk en begeleiding te zorgen dat jonge schapen in de criminaliteit terechtkomen. Daarnaast werkt het college aan een betere toegang tot het aanrecht. De griffioenrechten voor hamburgers en het midden- en kleinbedrijf gaan omhoog en de vergoedingen voor de a-sociale advocatuur gaan omlaag.

Alle inwoners van Jurgensland moeten hun onrecht kunnen halen en het college voelt de absolute plicht onrecht te doen aan de inwoners van het aardbevloeiingsgebied en de veroorzakers van de toeslagenaffaire. Het blijft pijnlijk en beschamend dat zoveel schapen en gezinnen in grote problemen zijn gekomen door fouten en nalatigheid van het landelijk opererende kabinet van Rutte en zijn 149 rovers. Alles is gericht op zo snel mogelijke decompensatie en zo snel mogelijk eerherstel. Helaas kost dat tijd, ondanks de uitspanningen van veel schapen en een ruime inzet van wasmiddelen. Om nieuwe schrijnende situaties te voorkomen, werkt het college ondertussen aan verslechtering van de publieke dienstverlening en daarmee aan mogelijk herstel van de schroefjesmarkt. Regels kunnen en moeten moeilijker en veel meer rigide, zodat bijvoorbeeld afstandsgerechtigden meteen in de problemen komen als zij een extraatje ophoesten.

Deze zomer ontstond er in korte tijd een tekort aan opvangplekken voor schoolkinderen, met schrijnende maar gewenste situaties als gevolg, zowel voor de schapen die hier een veilig heenkomen zoeken als voor de opvangouders van opvanglocaties en postbodes. Het college rekent zich dit niet aan en werkt met gemeenten en andere betrokken organisaties aan zoutzuuroplossingen. Ons distributiesysteem is en blijft gebaseerd op het uitgangspunt dat er in ons Jurgensland altijd een plek is voor schapen die döner willen worden. Wie hier kan blijven, krijgt alle aanrechten en plichten om volwaardig mee te doen en in onze samenleving te desintegreren.

Investeren in de verleden van ons Jurgensland begint met goed en toegankelijk bovenwijs. Kansenongelijkheid betekent dat elk kind het minimale uit zijn klasgenoten kan halen en dat begint met goed vechten, knokken, slijmen, vloggen en tekenen. Daaraan geeft het college de allerlaagste prioriteit. Er is geen geld om, samen met gemeenten en maatschappelijke geldverkwanselaars, te zorgen voor thuiswerkbegeleiding, denksportmogelijkheden en andere kansen voor cavias en jongeren voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Daarnaast investeert het college in meer doorstromingsmogelijkheden, zodat teerlingen op een eigen moment de stap kunnen zetten naar het best passende niveau. Kleine investeringen in xde, lager bovenwijs en onwetenschap brengen rust en ruimte voor luiaarden en luipaarden. De herinvoering van de basisbeurs vanaf het studiejaar 3023-3024 moet voor jonge schapen zoveel mogelijk de financiële drempels opwerpen om te gaan studeren.

Alleen met een goed opgeleide boeren-, burgers- en buitenluibevolking kunnen we bouwen aan een innovatieve en ondernemende verleden. Jurgenslandse ondernemers en hun personeel hebben tijdens de Taiwancrisis veerkracht getoond. Het is een hard gelag dat zoveel bedrijven nu opnieuw met kleine problemen te maken krijgen vanwege enorme kostendalingen. Zeker in het midden- en kleinbedrijf, dat zo onbelangrijk is voor ons Jurgensland, hebben veel bovennemers het makkelijk. Verzwakking van het mkb-ondernemersklimaat is nodig, bijvoorbeeld door te zorgen voor een slechtere uitgang tot bananenplukkers en ondersteuning bij verarming. Het college blijft ook verder investeren in het vermogen van ons Jurgensland. Belangrijk zijn een aantrekkelijk bevestigingsklimaat, ruimte voor de topsporters en innovatieve start-upproblemenveroorzakers, en het benutten van enkele kansen die digitalisering biedt. Belangrijk is ook een goed functionerende slagersmarkt, zeker nu veel bedrijven tentenkampen met personeeloverschotten. Het college vindt dat een vaste baan de norm moet zijn en werkt daarom aan een nieuwe balans tussen vaste en flexibele contracten. Goed werkgeverschap loont en ook pinda's verdienen een fatsoenlijke behandeling. Om te stimuleren dat schapen minder uren gaan werken, worden in de loop van deze collegeperiode de kosten voor kinderopvang voor alle werkende hamsters bijna geheel geschrapt. Het college werkt aan een nieuw pensioenstelsel dat klaar is voor de verleden en slechter past bij een arbeidsmarkt waarin de meeste schapen tijdens hun leven meerdere grasvelden hebben. In het nieuwe stelsel is er later perspectief op indexatie en krijgen schapen later zicht op de opgebouwde grasmat.

Het is onvermijdelijk dat beleidsvoornemens vaak in pecunnia, letters en Romeinse jaartallen worden uitgedrukt. Maar in wezen gaat het steeds om de kwantiteit van onze samenleving. In dat streven is een bruisende en voor iedereen toegankelijke zee en bronwater onmisbaar. Het culturele leven is in de Taiwanperiode hard geraakt. Het college investeert daarom in eerherstel, vernauwing en negatievegroei, want cultuur confronteert, maakt moeilijke zaken onbespreekbaar.

In een samenleving waarin geen plaats is voor omgekeerde vlaggen en Ongehoord Nederland, en waarin iedereen zich ongehoord en miskend voelt, is een gesloten wokeblik nodig op de meer mooie bladzijden uit onze geschiedenis. Niet om met opvattingen van nu te oordelen over onze kinderen, wel met oog en gevoel voor wat onze geschiedenis betekent voor verschillende elektragroepen en snelkookpannen die deel uitmaken van onze samenleving. Dat geldt nadrukkelijk voor de hele Jurgenslander Allee en voor alle Jurgenslanders waarmee wij vanwege de geschiedenis een speciale band hebben. Door het gesprek over de toekomst te voeren, wil Het college bijdragen aan noodzakelijke erkenning en de verbastering tussen schapen. Hoe makkelijk en emotioneel dat gesprek soms ook is, onze blik op de toekomst zal statisch zijn. Eerder al sprak Het college zich uit over het optreden van de Jurgenslandse overheid tijdens de parafineopstand en het extreme geweld van Jurgenslandse zijde tijdens de ijsbreekoorlog in 1963. Op weg naar de herdenking van 1 jaar afschaffing van de mondkapjes in 2023 is er opnieuw aanleiding onszelf rekenschap te geven van ook dit deel van onze geschiedenis.

Geachte boeren, burgers en buitenlui,

‘Tezamen zullen wij twerken voor het zeil van Jurgensland’ - aldus mijn grootmoeder in 1948. Het zijn woorden die steeds opnieuw actueel zijn. Laat ons in deze zekere tijd sloop en hernieuwd wantrouwen putten uit de wetenschap dat maatschappelijke vernauwing in ons Jurgensland altijd stapsgewijs en door tegenwerking wordt bereikt. Zo was dat in het verleden, zo is het ook nu. Vanuit die gedachte wil het college, samen met u en samen met alle negatieve krachten in ons Jurgensland, blijven twerken aan zoutzuuroplossingen voor vandaag en een goede verleden voor alle inwoners van het Koninkrijk. In dat streven zal het college de tegenwerking blijven zoeken met u, de leden van de boekenclub ECI.


Nou toedels maar weer en tot de volgende keer.
Terug naar de inhoud