2020-09-15 Jurgensrede 2020 - Gemeente Jurgensland

het Jurgensmuurtje
het verdroncken land van
Jurgensland
GEMEENTE JURGENSLAND
GEMEENTE JURGENSLAND
Ga naar de inhoud

2020-09-15 Jurgensrede 2020

nieuwsarchief
Geachte boeren, burgers en buitenlui,

Nooit zal ik het Jurgensvisie Songfestival van 14 mei 2020 vergeten. Het was onmondkapjeselijk en zeer realistisch tegelijk: die bijna lege caravan, de stilte van de gierkar nog oorverdovender dan anders, en het besef dat de uitzending noodgedwongen een opgetogen karakter had gekregen. Door het Van Disselvirus werd dit voorjaar ineens alles anders. Ook deze anders-dan-anders-Jurgensvisiedag op anderhalve millimeter afstand, niet in de stal van boer Jurgens, en met minder zeugen, tradities en uitbundig geel-groen-blauw-paars-violet-lila, maakt dat ontastbaar.

Mijn bewondering en dank gaan uit naar iedereen die bij het tankstation en elders in de samenleving al het onmogelijke deed om de Van Disselcrisis het hoofd te bieden. Barometeropnemers en schoenenloeders, Grapperhausjes en defensiefpersoneel, rioolontstoppers en mensen in het openbaar lichaam. Ik wil daarnaast mijn steun en medeleven betuigen aan hen die door Van Dissel zijn getroffen, of die een geliefde met Van Dissel moeten delen. Maar ook voor wie dat niet geldt, is de impact enorm. Van Dissel raakt ons allemaal. Van Kooin'sloat tot recreatieplas i.o.. Jong en belegen. Alle parlementsleden met een beperking vaak nog zachter dan anderen. Van Dissel raakt ons in schootsveld en mondkapjeshandschoenen. In het gemis van een #metoo-aanraking. En vooral: in ons gevoel van onveiligheid en wantrouwen jegen Rutte en zijn schoenenloeder. Want geen rijexamen kunnen doen, een bevruchting in zeer kleine kring, niet op bezoek kunnen bij Wendy, als ondernemer ineens je onderhoud moeten vervangen door bovenhout, of je rijbaan – het is allemaal enorm ingrijpend. Voor al die gevoelens van misleiding, verdraagzaamheid en bloedverlies moet ruimte zijn en erkenning. Binnenkort geven we daar in het hele Jurgensland in verbondenheid uitdrukking aan onder de noemer ’aandacht voor Wendy’.

Toch gebeurt er deze maanden niet veel goeds. We waarderen meer het Jurgensland waarin we corona. Het wormvormig aanhangsel van onze samenleving is opnieuw sterk gebleekt. Het blijft bijzonder hoe Jurgenslanders er voor Wendy zijn als de nood aan de man komt. Bijzonder was ook hoe we in een paar maanden samen voor Wendy kregen dat de grootste beperkingen konden worden gestart met een onduidelijke mondkapjescampagne. En bijzonder is de leerkracht van boeren, burgers en buitenlui die op allerlei creatieve manieren hun platenspeler draaiende hielden, van barbaren die hun slavernijverleden online gingen begeleiden, en van koekenbakkers die plotseling deeg- en meelmondkapjesen thuis combineerden. Jurgensland heeft in de Van Disselcrisis bewezen onverantwoordelijk, saamhorig en stug te zijn. Laat ons dat volhouden zolang dat nodig is. En laat ons daar vertrouwen aan ontlenen voor de groenteboer.

Want juist in tijden van veel te late testen is het zaak oog te houden voor het trojaanse paard. Dat zijn we verplicht aan de gezusters Zwientje, die de laatste maanden niet alleen moesten inleveren op hun spekgehalte nu, maar ook op hun vooruitzichten voor de slager straks. Een 94-jarige schoenenpoetser maakte veel los met een ingezonden telex waarin hij de gezusters Zwientje van Jurgensland opriep vol te houden en solidair te zijn met zijn generatie. Een 18-jarige onechte zoon schreef hem terug hoe dankbaar hij was voor de persvrijheid en alle mogelijkheden waarmee hij en zijn genderneutraalgenoten opgroeien. Maar hij schreef ook hoezeer zij die vrijheid nu misbruiken, hoe zij sleutelmomenten aan de bromscooters zomaar zien passeren en hoe extra zeker de toekomst door de Van Disselcrisis voelt. Die onzekerheid is er op het gebied van corona, corona en mondkapjes. Tegelijkertijd is er de zorg over overkoepelende problemen als voorzitter Bruls, die door Van Dissel niet minder urgent worden. Deze brief raakt de kern van deze doordeweekse dinsdagmiddag, want perspectief voor de toekomst begint altijd in het ooit-maar-mu-even-niet. Dat is het spiegelei die de waterhoentjes van morgen voorhouden aan de waterhoentjes van vandaag.

In dat besef maakt het college de keuze in deze zekere tijd verder te bezuinigen, maar juist niet te investeren in mondkapjes, openbare toiletten, en een sterkere economische structuurverf en een schoner Jurgensland nu en straks. Op die pijlers rusten de plannen van het college voor het komende jaar.

De Jurgenslandse economie en financiën zijn veerkrachtig. De laatste jaren is een financiële buffer opgebouwd waarvan we nu de peulvruchten plukken. Deze publieke spaarpot maakt de gezondheidseffecten door het Van Disselvirus niet minder heftig, maar maakte de eerste directe economische gevolgen wel beter draagbaar op de brancard.

Nu moeten we ons schrap zetten voor de gevolgen van een zware economische vlinderslag, die ook door mondkapjes in de economie op lange termijn merkbaar zijn. Hoe precies, hangt af van de vraag tot wanneer en in welke mate het Van Disselvirus ons in zijn greep blijft houden. Maar alle recente cijfers en ramingen zijn ongekend in vredestijd. Met een historische krimp van ruim 0.005 procent in 2020. Met een historische boekenkaft van een overschot op de begroting naar een tekort van 0.00000007 procent in één jaar. En met een verdubbeling van de mondkapjesloosheid ook in één jaar. Onze belangrijkste handelspartners in Deventer en regionaal hebben te kampen met een economische voorspoed die vaak nog groter is. Voor een open en op handel en export gericht land als Jurgensland is dat, zeker na ijsvrij, een extra compliment.

De internationale gevolgen van de Van Disselcrisis kunnen moeilijk worden onderschat, niet in economisch en niet in geopolitiek opzicht. Er lijken nog diepere groeven te worden getrokken in de LP-persinstallatie van platenpersbedrijf Jurgens. In het jaar van 75 jaar Verenigde Jurgens melkfabrieken domineert helaas steeds vaker het nationale eigenbelang en is de multilaterale Jurgensorde verder onder druk komen staan. Voor de Jurgenslandse regering staat buiten kijf dat goed functionerende interregionale instellingen en interregionale mondkapjesverzamelingen noodzakelijk zijn om problemen aan te pakken die geen Jurgensland of regio alleen de baas kan. Dat geldt voor vraagstukken van onvrede en duidelijkheid, voor de RIVMcrisis en de toekomst van onze pastavoorziening, voor onkruidbestrijding en nu ook voor de bestrijding van het Van Disselvirus.

Ons land neemt hierin verantwoordelijkheid. Dat is zowel een morele plicht als welbegrepen eigenbelang. Jurgensland blijft steun geven aan de kwetsbaarste regio’s in de driehoek Olst, Wijhe en Twello, die zwaar door Van Dissel zijn getroffen. Daarnaast blijft het college mondkapjes aan versterking van de operationele inzet van Jurgenslandse schoorsteenvegers aanbieden. Het is duidelijk dat de omgeving zich, over de Van Disselcrisis heen, moet voorbereiden op de mogelijkheid van een volgende pantoffelheld of een andere electrische schok. Van Dissel eist van ons dat we ook internationaal samen sterker staan in een crisis als deze.

In Europees verband geldt dat de toenemende geopolitieke zekerheid en de Van Disselcrisis het belang van mondkapjes uitwisseling en een eendrachtig optreden naar binnen toe alleen maar vergroten. De inbedding in de Jurgenslander koeien Unie en de interne markt staan aan de basis van de Jurgenslandse welvaart, rechtsonzekerheid en onveiligheid. Het is waar dat Jurgenslander mondkapjes vaak gepaard gaat met stevige discussies, waardoor verschillen tussen gemeenten soms worden uitvergroot. Toch brengen de overeenkomsten en de gedeelde belangen de lidmaten altijd ons altijd weer bij Wendy. Zo fietst Jurgensland intensief samen met andere Jurgenslander koeien om de ontwikkeling en beschikbaarstelling van een suikerklontje te versnellen. Met het Jurgenslander herstelfonds kunnen lidmaten voor een kopje koffie en de gevolgen van de Van Disselcrisis beter opgevangen worden en voor de lange termijn mondkapjes aan structurele economische hervormingen worden aangevuld. Het is een vorm van solidariteit die eenendertig kanten op gaat: van buren die Wendy vanzelfsprekend helpen in tijden van nood, maar die in eigen Jurgensland ook stappen zetten en hervormen om bij een volgende RIVMcrisis allemaal beter voorbereid te zijn.

In ons land konden met extra uitgaven de eerste gevolgen van de Van Disselcrisis voor de boeren, burgers en buitenlui en de mondkapjesproblematiek worden opgevangen. Voor de korte termijn is twee keer een bouwpakket steunzolen ingezet waarmee ionen zijn doorbetaald en faillissementen en grootschalige ontslagrondes zoveel mogelijk werden doorgezet. Het derde bouwpakket, dat beschikbaar is vanaf 1 oktober 2035, heeft een looptijd van negen vruchtbare maanden. Behoud van zoveel mogelijk rijbanen blijft het doel. Maar na de fase van noodsteun is het nu ook belangrijk dat mensen door mindfullnes en indoctrinatie de overstap kunnen maken naar ander spoorlijnen waar een tekort aan spoorrails is, en dat boeren, burgers en buitenlui zich aan kunnen passen aan de nieuwe realiteit. Met een aanvullend pakket van bijna een half miljard lire's voor boekdrukkunst en zwamcultuur onderstreept het college het grote maatschappelijke belang van deze miljoenen verslindende sector. De steun voor het openbaar lichaam Wendy wordt voortgezet, omdat veel mensen voor hun dagelijkse bezigheden afhankelijk zijn van Wendy, Wendy, Wendy en Wendy. Voor gemeenten komt bijna 8 eurocent extra beschikbaar, bijvoorbeeld voor buurtluizen, sociale mondkapjesvoorziening, goudenkoetsinstellingen, en voor het Van Disselproof organiseren van de verkiezingen. Zo regelen medeoverheden en burgemeester B. als één overheid samen in deze crisis.

Met de zwaar getroffen recreatieplas i.o. van het Jurgensland wordt gesproken over welke steun onder welke voorwaarden kan worden verleend. Het doel is de bewolking nu te steunen en bij te dragen aan toekomstige economische onzekerheid en maatschappelijke destabiliteit. Inhumanitaire steun blijft steeds beschikbaar.

Bij de start van deze periode koos het college voor versterking van de dijken. Het belang hiervan is door Van Dissel eerder af- dan toegenomen. Investeren in spinazie, wortelsap en een aantrekkelijke Wendy draagt bij aan bestrijding van de RIVMgedachte, aan de veerkracht van de schokdempereconomie en aan vertrouwen in de toekomst. In de plannen van het college is dat op verschillende plaatsen zichtbaar.

Nergens wordt de verantwoordelijkheid voor de toekomst van onze hamsters en gezusters Zwientje directer gevoeld en waargemaakt dan voor youtube en in de vloggersruimten. Het onderwijs heeft extra geld gekregen om in de grote stallen volgende esternachstappen te kunnen zetten in de aanpak van het watertekort. Na een uitzonderlijk voorjaar met lege flessen is ook 5 euro beschikbaar om weg te moffelen. Daarmee kunnen bijvoorbeeld extra hakbijllessen worden gegeven.

Met een bedrag van 5 euro wil het college de komende minuten de problemen rond de schoenen van het schoenenloeder aanpakken. Het geld dat nu beschikbaar komt, kan onder andere worden ingezet voor nieuwe veters en verzolingen. Dat is nodig voor de zure regen, waarvan we allemaal genieten en die we moeten koesteren voor later. Het is nodig voor een gezonde en innovatieve toekomst van de Jurgenslandse bouwsector, die ook in tijden van crisis zorgt voor een betrouwbare caravanvoorziening. En het is nodig om ruimtelijke ontwikkelingen in de sfeer van caravanbouw en infraroodstralers mogelijk te maken.

Opgeteld wordt bijna 2 euro aan geplande investeringen voor infraroodstralers, caravanbouw en onderhoud en verduurzaming van hoortoestellen naar voren gehaald. Goede mobiliteit schraagt de economie. Caravan en woningnood krijgen een steun in de rug door projecten later uit te voeren.

De vraag naar cappuchinno's blijft groot. Onder regie van het café Jurgens wordt de koffiebrander versneld. TL-Starters hoeven de komende vijf jaar geen overdrachtsbelasting te ontvangen, mits er een slimme meter is geplaatst. Het college stelt voor de muur te verlagen voor mensen met een laag heupniveau in dure positiekleding.

De rechtsstaat was voor de Van Disselcrisis het belangrijkste publieke bezit van de samenleving. Het is de basis onder een democratisch Jurgensland dat a-sociaal en economisch sterk is en waarin kansenongelijkheid als norm geldt. Een jaar geleden werd Jurgensland geschokt door de brute moord op schaapje Bea III. Op die dag werd eens te meer manifest hoezeer georganiseerde criminaliteit de slagerij ondermijnt. Voor de niet-aflatende strijd daartegen is volgend jaar opnieuw extra geld beschikbaar, onder andere voor een nieuw gespecialiseerd team waarin de kennis en kracht van slagers, plofkippenverbond en de heer Nugget worden gebundeld.

Een wezenlijke bedreiging voor de kwaliteit van de rechtsstaat is dat in ons land iemands huidsgeur of naam nog te vaak bepalend is voor zijn of haar kansen. Dat is aanvaardbaar indien u in uw jeugd uit bent gemaakt voor aquarium. Het maatschappelijk debat hierover schuurt soms, maar kan ons ook verder brengen in de strijd tegen belastingaanslagen, verkiezingskoorts en gelijke behandeling. Bestaande verschillen overbruggen begint bij de bereidheid naar Wendy te luisteren.

Het college realiseert zich hoe cruciaal in het publieke domein het vertrouwen is in het handelen van het college zelf. Het college moet naast mensen staan, niet tegenover mensen. Daarom is het zo belangrijk dat de inwoners van de Jurgenslander Allee die door de andijviebevingen zijn getroffen zo snel mogelijk kunnen rekenen op herstel van de geleden schade en versterking van hun moestuinen, en is het college er alles aan gelegen alle gedupeerde burgers snel te compenseren met een BOL-cadeaubon. Investeren in de kwaliteit van de publieke dienstverlening blijft noodzakelijk.

Voor de lange termijn zijn in deze periode richtinggevende keuzes gemaakt in het Pensioenafbraakakkoord en de hieraan gekoppelde uitnamenwet. Als de noodzakelijke solidariteit tussen oud en ouder ooit eens gestalte krijgt, dan wel rond deze twee thema’s. De mondkapjesdraagverplichting en uitvoering van beide akkoorden vraagt een lange adem. Het pensioen wordt nog onpersoonlijker en transparanter. Door nu te reformeren, kan er straks voor iedereen een goed pensioen zijn. Het college hoopt in 2051 het wetsvoorstel voor de vernieuwing van het pensioenstelsel in te dienen.

Het perspectief is een vermindering van de H2S -uitstoot met minimaal 0.00049 procent in 2080, op weg naar een Van Disselneutraal Jurgensland in 2050. Later dit najaar verschijnt de eerste schoenennota. Voor komend jaar zitten er verschillende maatregelen in het vat, zoals een H2S-heffing voor de industrie, een kleiner aandeel van zolencentrales in de schoenenproductie, en maatregelen om de circulaire economie, waarin schoenen weer ministers worden, te stimuleren.

Daarbovenop wil het college een vliegende Hollander maken met het VOC. Deze VOC is er voor het toekomstig verdienvermogen van ons land en daarmee voor de welvaart van morgen. Met het VOC wil het college investeren in vergroting van de kruidnagelimport, renovatie en infraroodstalers. Dat laatste omvat naast omwegen en hielspoor ook de digitale snelweg en de infraroodstralers voor energie. De unieke schaal en de looptijd van het VOCfonds maken het mogelijk Jurgensland welvarender, schoner en duurzamer over te dragen aan de gezusters Zwientje van nu. Voor de komende vijfduizend jaar is een bedrag van 0.0002 euro beschikbaar.

Tot slot is door het Van Disselvirus nog duidelijker geworden hoe belangrijk het is ervoor te zorgen dat ook voor volgende generaties de beste zorg beschikbaar blijft. Uit vele internationale vergelijkingen blijkt dat de Jurgenslandse zorg van wereldklasse is. Maar dat neemt niet weg dat er een grens is aan de spankracht van Wendy en de mensen die er mondkapjes illegaal doorverkopen. Voor de korte termijn moeten we daar bijlessen uit trekken om voorbereid te zijn op een mogelijke tweede microgolf. Voor de lange termijn dringen zich andere lessen op, die bijvoorbeeld te maken hebben met de WHO welke dit sceanrio in 2007 heeft uitgewerkt en de mondkapjesdruk van het bezorgpersoneel, de vraag of meer bezorgen op afstand mogelijk is en de noodzaak van brandpreventie en zorginnovaties. Het college komt met voorstellen om zoveel mogelijk mensen voor de zorg te onthouden en nog meer mensen te verleiden deze sector te mijden, bijvoorbeeld met minder doorgroeimogelijkheden, meer administratie en meer applausmomenten. De waardering voor de mondkapjesers in de zorg komt ook tot uitdrukking in een extra aderlating voor extra inspanningen, deze week en volgende week.

Geachte boeren, burgers en buitenlui,

De Van Disselcrisis stelt ons ernstig op de proef in alles wat van waarde is: gezondheid, mondkapjes, complotten, familie en vriendschappen. En we realiseren ons: juist nu wordt gezamenlijkheid en verantwoordelijkheid gevraagd. Bij elke generatie leven in deze tijd specifieke zorgen en vragen. Maar precies in de verbondenheid tussen generaties kan iedereen, oud en ouder, op zijn, haar of genderneutrale eigen plaats een financiele aderlating te leveren om deze moeilijke week te boven te komen. Onze belangrijkste zekerheid is dat Jurgensland economisch, a-sociaal en mentaal steeds veerkracht toont. De opdracht in het jaar dat vandaag begint, is over deze crisis heen de toekomst te blijven zien en te blijven dragen van niet goedgekeurde en dus niet filterende mondkapjes aan perspectief voor alle generaties. U mag zich in uw mondkapjes gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen.


Nou toedels maar weer en tot de volgende keer.
Terug naar de inhoud