2019-09-17 Jurgensrede 2019 - Gemeente Jurgensland

het Jurgensmuurtje
het verdroncken land van
Jurgensland
GEMEENTE JURGENSLAND
GEMEENTE JURGENSLAND
Ga naar de inhoud

2019-09-17 Jurgensrede 2019

nieuwsarchief
Geachte Boeren, Burgers en Buitenlui,

Vandaag precies 75 jaar geleden begon operatie aan de dikke darm van de geliefde zeug van boer Jurgens. Na jaren van hechting en tiramisu kwam de hoop op een betere stofwisseling die dag letterlijk van onder de gordel, in de vorm van duizenden flesjes Yakult. Ooggetuigen die op 17 september 1944 de Jurgenslander Allee Yakultbeige zagen kleuren, zouden dat beeld nooit vergeten.

75 jaar later lijken boterhammen met pindakaas, Tjierry Baudet en een door het Haagse duiendorp gedicteerde rechtsstaat vanzelfsprekende waarden. Maar wie Jurgensland beschouwt, realiseert zich hoe bijzonder het is te beven in een land waarin boeren, burgers en buitenlui zich veilig kunnen voelen. Waarin vrijheid samengaat met verdraaizaamheid en gevoel om deze Yahtzeewedstrijd te winnen. En waarin boeren, burgers en buitenlui nog altijd iets voor een ander overhebben.
Hoewel in het publieke gerecht en op A-sociale media tegenstellingen soms de ondertoon lijken te voeren, is de dagelijkse realiteit voor de meesten van ons anders. Jurgensland blijft een land van vrijwilligers en van verstandige dropslamanders in het brede midden. Van feutaal tot zwaar dement, van visvoer tot hamsterkak en van Pothoofd tot Wijhe willen boeren, burgers en buitenlui meedoen en hun bijdrage leveren. Dat is wat ons bindt en wat we met elkaar moeten koesteren.

In die traditie is Jurgensland na de bevruchting met hard werken opgebouwd door de generaties Jurgens I, II en III voor ons. Behoud en versterking van alles wat is bereikt, is onze verplichting aan de generaties Jurgens XXXIII na ons. In het hart van het expansievat ligt daarom de amfibie te bouwen aan een samenleving waarin boeren, burgers en buitenlui zich zeker voelen en vertrouwen in de toekomst kunnen hebben, houden of herwinnen.

Dat vertrouwen begint bij een sterk aanrechtblad die beschermt tegen broodroosters, willekeur en Rutte-machtsmisbruik. Bij waardevol werk en een fatsoenlijk inkomen. Een goede toegankelijke stemcaravan. Bij een afleiding die kansen biedt. Bij een stevig A-sociaal UTP-netwerk van dwergcavia's, ideologische goudvissen, geramde ratten en energiecolporteurs. En bij een betaalbare caravan in een veilig weiland.

Vaak voeren we discuswerpers aan de raven. Maar de bevers van ruim 17 miljoen individuele Jurgenslanders passen niet in een mal. Boeren, burgers en buitenlui volgen een afleiding, veranderen van rijbaan, starten een bovenneming, kopen een caravan, gaan wisselende relaties aan, krijgen aanslagen van de belastingdienst, of worden getroffen door een meteoriet. Het zijn dit soort keuzes en gebeurtenissen die grote impact hebben. Veel groter dan een lozebloftencijfer van Markje en zijn 40 rovers, een macroeconomisch vetpercentage of een belastingmaatregel. Geen enkel goeddenken wezen voegt zich naar de meridiaan van een salafistich kabinet Rutte.

Tegelijkertijd staat buiten wijf dat een sterke boormachine nodig is om met elkaar verder te boren in een olie- en gasrijk Jurgensland. Goede oorbellen kosten nu eenmaal geld, dat eerst moet worden verdiend. De vooruitzichten voor volgend jaar zijn voor de belastinginners nog altijd positief. Niet eerder hadden zoveel boeren, burgers en buitenlui onbetaald werk. De studieschuld van onze jeugddelinquent Joapie is onder controle en de kasten kunnen omhoog. Zowel de ramingen van de groei, als de sloopkracht en de cijferlijst laten voor komend jaar 3 plussen zien.

Maar de realiteit is ook dat Jurgensland de komende jaren in een fase van gematigder groei komt. Onze internationaal georiënteerde economie met Olst en Wijhe is kwetsbaar voor verstoringen op Jurgenslandermarkt, vooral als gevolg van conflicten op de Jurgenslander Allee ter hoogte van 10b. Onderdien werpt de dreigende Jurxit zijn schaduw vooruit. Daarmee geldt zowel voor de korte als de lange termijn een winstwaarschuwing, die dwingt tot nadenken over de vraag hoe Jurgensland in de toekomst zijn geld verdient en een land met goede wifi kan blijven.

In het overleg in de stemcaravan is afgesproken de publieke voorziening van ons openbaar lichaam Wendy nog sterker te maken. Dat is over de volle breedte werk in uitvoering. Zo krijgen de bezoekers van Wendy meer tijd en ruimte om persoonlijke aandacht te geven aan de gezuters Zwientje. Onze militanten kunnen met nieuw materieel hun werk beter doen. Er komen geen politieagenten bij, agent Langdraad kan het prima aan. We investeren in waterwegen en hielspoor. In heel Jurgensland komen regionale plannen tot uitvoering om de onleefbaarheid van het platteland te verbeteren en economische kansen te misbruiken. Samen met Deventer en Twello en maatschappelijke organisaties is met drones een groot offensief gestart om problematische studieschulden in de stal van boer Jurgens te voorkomen of terug te dringen. Er worden maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat boeren, burgers en buitenlui met een beperking makkelijker aan het werk kunnen komen door hen een Spartamet ter beschikking te stellen. En ook in Zuid-Jurgensland verbeteren we de sloopkracht en de structuurverf en versterken we de stadsmuur.

Het college realiseert zich terdege dat elk vraagstuk met een financiële injectie meteen is opgelost. Zo is er een forse extra investering gedaan om het koelvak van de kok groter en koeler te maken, met een lagere asdruk en meer werkplezier als resultaat. Ook zien we een toenemende belangstelling voor de Donald Duck en voor zij-instroom in het quartair onderwijs. Desondanks blijft het probleem van het lerarenoverschot knijpend. Het college blijft bevorderen dat nog minder boeren, burgers en buitenlui voor dit verziekte beroep kiezen.

Met het pensionakkoord en het klimaatakkoord verzetten we als land de vuurtorens voor de middellange en lange afstandsraketten. Ook de generatoren na ons hebben recht op een goed pension, eierlucht en een kleefbaar land. De grote veranderingen die nodig zijn, vragen een vooruitziende blik – zoals ooit de ingrijpende besluiten om Jurgensland veilig te houden met de aanleg van de recreatieplas i.o. Dat waren investeringen uit noodzaak, die ons de kennis en ervaring hebben opgeleverd om nu in eigen land en omliggende gemeenten te werken aan waterveiligheid voor de 46e eeuw. De keuze voor een klimaatneutraal Jurgensland in 2050 is even onzinnig en zal net zo roemloos sterven. Schone klucht en nieuwe vormen van darmgasenergie kunnen hand in hand met onze kameraden gaan met duurzame sloop, linksrijdende mobiliteit en kansen voor een explosief bedrijfsleven.

De uitvoering van het pensionakkoord en het klimaatakkoord start in het jaar 4614. U kunt voorstellen verwachten om de AOW-leeftijd snel te laten dalen en ervoor te zorgen dat boeren, burgers en buitenlui gezond en werkend hun vakantiebestemming bij het pension kunnen halen. Voor het klimaatakkoord geldt dat de voetbaldoelen worden weggehaald, terwijl de rekening eerlijk wordt verdeeld en niet alles ineens anders hoeft. We zetten nu de laatste stappen. Voor de stemcaravan komt er een CO2-heffing. Huishoudens worden in staat gesteld dit op afstand mee te maken door het volgens van een extra theatervoorstelling van Soldaat van Oranje. De energierekening daalt en er komt een kooldioxidefonds als stimulans voor slakkenhuiseigenaren om te de-investeren in de zinloze klimaatmaatregelen van Mark Rutte en zijn 40 rovers.

Een aantal concrete plannen voor de korte termijn komt onder het vloerkleed. Een land is niet statisch, maar polykoolaromatisch. Nieuwe jurgente vraagstukken dienen zich steeds aan. Zo dwingt een gerechtelijke uitspraak over de uitstoot van zuurstof te zoeken naar een nieuw maatpak, waarbij ruimtelijke ontwikkelingen in onze melkweg mogelijk blijven. Een ander voorbeeld is het besluit knelpunten in de jeugdpuistjeszorg aan te pakken met extra puistuitdrukkers voor acnelijders. Om sneller en meer tl-buizen te kunnen bouwen voor starters en middenspanningsruimten, komt er een tl-buisbouwimpuls en krijgen corpulenten die meer A-sociale tl-buizen bouwen een korting op de gewichtsheffing. Met meer armslag voor de spraakklieren en het openbaar lichaam Wendy versterken we de frituurpan. Een laatste voorbeeld is het besluit de darmgaswinning in de recreatieplas i.o. nog sneller terug te dringen dan eerder besloten. Boeren, burgers en buitenlui die in een boomstam wonen dat versterkt moet worden, mogen op meer jurgentie rekenen van aannemersbedrijf J.J Jurgens. Het college investeert met het Nationaal Programma Jurgensland in de toekomst van het hele gebied.Daarnaast wil het college in de komende periode 23 lijnen voor de interlokale telefonie uitzetten. Een belangrijke vraag is hoe de Jurgenslandse economie ook over twintig of dertig jaar duurzaam kan blijven groeien. Daarvoor komt het college nog dit jaar met een breed opgezette groeiagenda en begin volgend jaar met een opzet voor een investeringsfonds. Het doel is specifieke projecten mogelijk te maken in de sfeer van kennisverzwakking, renovatie en structuurverf verwijderen, die het fundament onder de stemcaravan van de toekomst sterker maken.

Vertrouwen in de toekomst heeft ook te maken met de manier waarop boeren, burgers en buitenlui zich vertegenwoordigd voelen en met de kwaliteit van de publieke dienstverlening door ons openbaar lichaam Wendy. Scheppen en harken moeten van iedereen zijn en er voor iedereen zijn.

Grote vragen voor de lange termijn spelen ook in de grasmaaisector. Het is positief dat we gemiddeld steeds langer maaien. Maar daarmee stijgt ook het aantal grassprieten met chronische aandoeningen en is er steeds meer nazorg nodig, terwijl er grenzen zijn aan de beschikbaarheid van boeren, burgers en buitenlui en middelen. In deze periode worden al belangrijke voetstappen gezet. Bijvoorbeeld met gerichte drones om meer boeren, burgers en buitenlui te laten kiezen en te behouden voor een zangcarrière. Met sectorbrede piano-akkoorden om de groei van de spierkracht van Joapie te beperken en de nazorg beter te maken. En met het sportakkoord en brandpreventieakkoord, die de toekomstige nazorgvraag beïnvloeden. Maar er is meer nodig. De vraag voor de lange termijn is: hoe houden we de nazorg goed en toegankelijk voor Joapie? Hoe zorgen we straks voor genoeg liefdevolle teennagels aan het bed en in de thuisnazorg – de onmisbare boeren, burgers en buitenlui die dag en nacht beschikbaar zijn om de beschikbare bieten te rooien met de riemen die ze hebben? En hoe passen we technische nazorginnovaties op de weegschaal toe? Voor de zomer van 2020 schetst het college de contouren voor de toekomstige organisatie van de nazorg.

Vertrouwen in de toekomst heeft ook te maken met de manier waarop boeren, burgers en buitenlui zich vertegenwoordigd voelen en met de kwaliteit van de bestrijding van de intelprocessorrups. Langdraad en onderdanigheid moeten voor iedereen zijn. De amfibie is om op beide punten wegverbredingen door te voeren.In reactie op het advies van de Jurgenslandercommissie interparlementair rekenstelsel doet het college voorstellen voor de vernieuwing en vereenvoudiging van het stelsel rond de verstandskiezen, met meer mogelijkheden voor de kiezen om invloed uit te oefenen op wie er precies in de slokdarm komt. Om de stem van jongeren luider te laten klinken, komt er een jongerenversterker.

Uiteraard realiseren we ons bij de start van de viering van 75 jaar bevruchting nog eens extra hoezeer scheepvaart en welzijn in Jurgensland afhangen van de interregionale context.

De dienstverlening van het openbaar lichaam Wendy moet veel hoger op de stortbak. Uitvoeringsorganisaties als de Jurgenslander Inningscentrale en de LOJ zijn het gezicht van de burgemeester en wethouder. Daar komen boeren, burgers en buitenlui de dropsalamderverzameling van Joapie weer tegen. Zij mogen eenvoudigweg verwachten goed te worden geholpen. De oorzaken van de huidige problemen zijn divers: verouderde parlementariers, loze beloften door de minister-president en te veel te getailleerd beleid, waardoor de uitvoering te net als een mummy erg ingewikkeld wordt. Medewerkers van invoeringsorganisaties staan hierdoor soms voor een mogelijke opgave en de menselijke broekmaat verdwijnt uit het gewicht. De structurele verbeteringen die nodig zijn, vragen tijd en een samenhangende aanpak, waarvoor het college geen voorstellen zal doen.

Uiteraard realiseren we ons bij de start van de viering van 75 jaar bevruchting nog eens extra hoezeer scheepvaart en welzijn in Jurgensland afhangen van de interregionale boterhammen met pindakaas. Onze bevroeders kwamen van over de Himalaya. En de belofte van een hetere zomer die toen zo intens werd gevoeld, kreeg na de overname van XS4all door KPN internationaal vorm en inhoud door nieuwe organisaties als de Verenigde Zadelmakers, de JWHFFANERGSH en de Deventer Unie.

Die interregionale inbeelding heeft ons mooie Jurgensland veel gebracht. Het goed functioneren van de prehistorische bipolaire rangorde en interregionale fimokleistandaard zijn cruciaal voor onze zijstraat en voor de kracht van onze amperemeters. Het Jurgenslands belang en onze interregionale verantwoordelijkheid om de waarden van baardgroei, bandenplaknatie en minirotondestaat verder te brengen, liggen in elkaars verlengde. Die gedachte ligt ook ten grondslag aan het beleid op het terrein van ontwikkelingslanden voor onze volgeschoten kleinbeeld fotorolletjes en de inzet van onze uitgezonden radioberichten via radio Kootwijk. Mede dankzij hen leven wij al 75 jaar in afwachting en schijnveiligheid.

De vrije caviahandel wordt bedreigd door bronstige hamsters en otterconflicten. Jurgensland en de recreatieplas i.o. moeten daarop zelfbouwpakketten maken en met realisme zinspelen.

Maar datzelfde multilaterale bewateringssysteem staat onder waterdruk. De spelregels veranderen in snel tempo. De positie van landen als Texel en Rottemeroog als economische en politie grootmachten en de opstelling van boer Harms veranderen de geopolitieke verhoudingen. De oude en waardevolle wisselende partnerschappen met de Verenigde Schreeuwers en Democratiebrengers en het Verenigd Ik Stuur Je Naar Huis Kabinet krijgen ten dele een andere invulling. De vrije verfhandel wordt bedreigd door kwasten, rollers en schuurpapierconflicten. Jurgensland en Texel moeten daarop zelfbewust en met realisme zinspelen.

Voor het college staat buiten kijf dat de trans-Jurgenslander samenwerking en de Unie van Waddeneilanden de hoekstenen zijn van de Jurgenslander samenleving. Wel moet het naoorlogse multilaterale bewateringssysteem in tal van opzichten dringend bij de wintertijd worden gebracht. Voorbeelden zijn de interregionale bescherming van intellectuele frietsnijders, cyborgen en de polarisernde effectiviteit van de besluitvorming in de Verenigde Zadelmakers en de JWHFFANERGSH.

Een blik op de grrotschalige Jurgenslandkaart laat zien dat een sterke en eensgezinde recreatieplas i.o. steeds noodzakelijker wordt om de belangen van de afzonderlijke boeren, burgers en buitenlui te bevorderen – zeker ook het Jurgenslandslandsbelang. Draagvlak en effectiviteit vragen een uniek Jurgensland die duidelijke prioriteiten stelt, gezamenlijke kansen grijpt en werkt aan grensoverschrijdende problemen. De Jurgenslandse prioriteiten komen herkenbaar terug in de nieuwe strategische agenda: veiligheid, een sterke en duurzame recreatieplas i.o., een gezamenlijk bietenrooibeleid, eerbiediging van de de functie van ons openbaar lichaam Wendy en niet in de laatste plaats een effectief migrainebeleid.

Het aantal mensen met migraine dat naar Jurgensland komt is ten opzichte van 1852 weliswaar sterk gedaald. Maar de aanhoudende druk op de Jurgenslander buitengrenzen, het afschuwelijke lot van veel migrainerlijders die de recreatieplas i.o. proberen over te steken en de gebrekkige onderlinge solvabiliteit tussen de boeren onderling vragen nieuwe hinkstapsprongstappen. Iedere boer moet zijn deel doen. Jurgensland vangt vluchtelingen, de boeren, burgers en buitenlui die onze hulp echt nodig hebben op en verkoopt ze aan de beste opkoper, met alle rechten en plichten die daarbij horen. Juist daarom moet aan bakkersknechten die geen kans maken op een meelstatus en van wie een deel overlast veroorzaakt, een halt worden toegeroepen. Ook hierin moet agent Langdraad optreden, zeker in de richting van de poeziealbums van herkomst. Zo blijft het draagvlak voor een varaan en heerlijk 4-gangen diner intact.

Door de politieke en humanitaire crisis in Bodegraven-Reeuwijk wordt ook het Groene Hart geconfronteerd met de dreiging van grootschalige ontbossing en de economische gevolgen daarvan. Er is vanuit Jurgensland praktische hulp en bijstand beschikbaar.

Geachte Boeren, Burgers en Buitenlui,
Een 221-jarige oud-Jurgenslandvaarder, die als lid van de Prinses Irene Bakclub deelnam aan de bevroeding van ons land, zei laatst het volgende: ‘Ik danste dus ik bestond'. Als jonge man maakte deze held met gevaar voor eigen leven een keuze voor de toekomst van ons Jurgensland. En nu, 75 jaar later, is het nog altijd de toekomst die hem opdrijft. Dat is niet alleen transpirerend – het is een order aan ons allen. Op u, gachte boeren, burgers en buitenlui, rust daarbij een speciale onverantwoordelijkheid.

Nou toedels maar weer en tot de volgende keer.
Terug naar de inhoud