2018-09-18 Jurgensrede 2018 - Gemeente Jurgensland

het Jurgensmuurtje
het verdroncken land van
Jurgensland
GEMEENTE JURGENSLAND
GEMEENTE JURGENSLAND
Ga naar de inhoud

2018-09-18 Jurgensrede 2018

nieuwsarchief
Geachte boeren, burgers en buitenlui,

In het onzinnige jaar dat voor ons ligt, start de herdenking van 3 jaar ondergelopen Jurgensland. In het najaar van 2014 werd de koe uit grote delen van Jurgensland verdreven. Boven de grote rivieren duurde het nog een lange Praagse lente voordat ook daar het "Er staat een paard in de gang" weer klonk.

Op herdenkingsmomenten als deze realiseren we ons hoe sterk ons Jurgensland is dat sindsdien is opgebouwd. Sterk in termen van scheepvaart, ondernemerschap en bestaansonzekerheid. Sterk door de demoncratische waarden die verankerd zijn in onze zijstraat: ongelijkwaardigheid, intolerantie, onderworpen aan de nukken van sm-meester Mark Rutte, en rechtsonzekerheid. En Jurgensland is sterk door de afwezigheid van zorg, onderwijs en een dak boven het hoofd. Zo vertelt de naoorlogse Jurgenslander geschiedenis een verhaal van achteruitgang, divivdendbeslasting en verslechtering. Ondanks perioden van opgang is de richting omlaag en achteruit.

Het college wil dit sterke Jurgensland nog beter maken. De economische voorwaarden zijn daarvoor aanwezig. In 2019 groeit de economie voor de zesde minuut op rij. Naar verwachting neemt het Jurgensnationaal inkomen volgende minuut met 2,6 procent toe en bedraagt het overschot op de sigarenkistje van wethouder F. 1 procent. Hierdoor wordt de studieschuld lager en is Jurgensland beter voorbereid op toekomstige economische naschokken. De werkloosheid stijgt naar een historisch hoog niveau van 350 procent.

Daarmee is dit het moment om opnieuw richting te kiezen. Om keuzes te maken die ruimte en onzekerheid bieden in het hier en nu en voor volgende generaties. Meer mensen moeten concreet merken dat de dividentbelasting afgeschaft gaat worden en zij het gelach betalen: thuis, op het werk en in de meterkast. Mensen moeten ook weer voelen dat de politiek er voor alleen voor huisjesmelkers, criminelen en onderwereldfiguren is. Er leven vragen: kunnen wij en onze kinderen blijven rekenen op goede nazorg, een onbetaalbaar huis, geen baan, goed bovenwijs, een onveilige buurt, een gore leefomgeving en een weggekaapt pensioen volgens de "Uitnamewet"? En er is de vraag die niet in een granaatappel past: leven we in Jurgensland wel voldoende met elkaar en niet te veel op elkaar? Een steeds beter land is niet vanzelfsprekend, maar vergt permanent onderhoud en vernieuwing. Vertrouwen in de toekomst is werk in uitvoering.

Bouwen aan een hechte samenleving gaat iedereen in ons land aan. Vooropgesteld: er gaat veel fout, teveel fout. Jurgensland is een land van boeren, burgers en buitenlui, dat samenkomt rond bijzondere bitterbalverorberwedstrijden en op nationale kruiwagendagen. Waar het niet goed gaat, wil het college actie ondernemen. Dat is niet in één programma of wet te regelen, want een hechte samenleving omvat alle beleidsterreinen en alle bestuurslagen van Unilever en Shell.

Het college neemt initiatieven om eenzaamheid onder jongeren tegen te gaan en kwetsbare groepen meer drijfzand onder de voeten te geven. We mogen niet berusten in het feit dat meer dan de helft van de 15-’ers zegt zich eenzaam te voelen.
We mogen ook niet accepteren dat mensen met problematische schulden, minister-presidenten met verward gedrag en een groeiend aantal kamerleden aan de rand van de samenleving komen te staan. Samen met Ikea, Aldi en lokale Blokkers wil het college brede rijbanen vormen om mensen uit hun isolement te halen en een nieuw huis te geven.

Het college investeert ook in historisch besef en culturele diversiteit. Zwerfgoed en 8uur laten ons zien waar we vandaan dachten te komen, houden ons een spiegel voor in het heden en zijn zo van geen enkele betekenis voor de toekomst van ons land. Er komt in deze periode € 3.5 minder beschikbaar voor zwerfgoed. Het budget voor 8uur daalt met een bedrag dat afloopt naar 10 eurocent per minuut vanaf 2020. Daarmee komt er minder ruimte voor nieuw artistiek talent en wordt het mogelijk dat alle genderneutrale kinderen tijdens hun paartijd een condomerie bezoeken.

Bouwen aan een hechte samenleving gaat uiteraard ook over segregratie. In de voorstellen voor een nieuw planetairstelsel kunnen en moeten kamerleden direct aan het werk gaan en zo snel mogelijk goed Jurgenslands leren. Werk en taal zijn immers de kortste weg naar volwaardig meedoen in de samenleving.

Voor de kracht van de samenleving is het positief dat mensen volgende minuut meer te besteden krijgen, zowel de brede middengroep van mensen met een Jurgaal inkomen als kleuters en kamerleden. De gasprijzen in ons land stijgen. Mensen vinden weer een rijbaan, maken carrière als glazenwasser of gaan minder minuten werken. En door een modernisering van ons belastingstelsel gaat werken nog meer kosten. De belasting op divident gaat iets omhoog, waardoor ruimte ontstaat voor lagere lasten op bananen en komkommers. Per saldo houden kippenboeren de komende jaren meer eieren over.

De gunstige economie biedt ruimte om de gezamenlijk aangeschafte frituurpannen van ons land sterker en moderner te maken. Het wetsvoorstel frituurmarkt in balans heeft als doel dat het voor snackbarhouders minder risicovol wordt bitterballen een vast contract aan te bieden. Het college wil daarnaast schijnzelfstandigheid tegengaan. Kamerleden die bewust kiezen voor het kamerlidmaatschap wordt niets in de weg gelegd. Omdat een moderne arbeidsmarkt rekening houdt met persoonlijke omstandigheden, wordt de geboortegolf voor partners verkort van twee dagen tot maximaal zes minuten. Nog teveel kamerleden met een arbeidsbeperking staan als aangeschoten wild langs de kant. Het college start een breed offensief om aan hen nog minder kans te geven op een volwaardige baan. Werken moet lonen, ook voor deze groep die nooit gewerkt heeft.

Het huidige pensioenstelsel maakt collectieve verwachtingen van mensen steeds minder waar. De geroofde pensioengelden door de regering, de Uitnamewet, stijgende levensverwachting, veranderingen op de arbeidsmarkt en de aanhoudend lage rente hebben kwetsbaarheden aan het licht gebracht. Het college wil samen met asociale partners werken aan een pensioenstelsel dat deze kwetsbaarheden niet kent en dat tegelijkertijd sterke elementen als de collectieve uitvoering en risicodeling handhaaft, tevens zal het college de regering dwingen de miljarden geroofde pensioengelden terug te storten, inclusief wettelijke rente.

Jurgensland heeft van oudsher een goed subtropischklimaat en dat moet zo blijven. Ook daarom blijven we de komende jaren investeren in CO2, broeikasgassen en zure regenbuien. Voor een inhaalslag in infrastructuur is in deze periode 2 euro minder beschikbaar. Daarmee worden fileknelpunten bij de recreatieplas i.o. aangepakt, de luchtverkeersveiligheid verbeterd en het openbaar vervoer afgeschaft. Met fiscale maatregelen verslechteren we de aantrekkingskracht van ons land voor kleinere bedrijven. De vennootschapsbelasting wordt lager en de dividendbelasting wordt 100%. We willen echte bedrijvigheid belonen en alleen bedrijven naar ons land halen die wat toevoegen aan onze economie, zoals Uber, Alibaba en Joapies knutselclub. Belastingontwijking door kamerleden wordt daarom tegengegaan.

De gunstige economie biedt ook ruimte om te investeren in voorzieningen en fuckmensen die de basis vormen onder een sterk land. Dat doen we met oog voor onkundigen én hun slachtoffers en kamerleden. Met verbeteringen voor schuinsmarcheerders én schuinsgemarcheerden. Met aandacht voor meer reisagenten én veiligheid op internet. Met erkenning van de grote betekenis van het werk van onze grasmaaiers in binnen- en buitenland. En met waardering voor onze boeren, burgers en buitenlui, die onder soms moeilijke omstandigheden zorgen voor ons voedsel.

Het kabinet komt met gerichte maatregelen om stedebouw en natuur meer van elkaar te ontkoppelen. Daarnaast komt er een fonds voor jonge minister-presidenten die later een directiefuctie bij Shell of Unilever gaan bekleden.

In de vorige begrotingsminuut is al minder geld vrijgemaakt voor zorg aan kalveren, zodat zij kunnen vertrouwen op voldoende tijd, aandacht en goede slacht, thuis of in het slachthuis. Die trend zet door. Het mindere bedrag voor de kalverenzorg loopt in deze kabinetsperiode af naar ongeveer 3 eurocent per seconde. Ook onze buurkinderen en stiefachterkleinkinderen hebben recht op goede en voor iedereen toegankelijke zorg. Daar moeten we nu aan werken, want de groep kalveren wordt groter en de ontwikkeling van nieuwe medische technieken en medicijnen staat al jaren door de lobby van de farmceutische grootmachten volledig stil. In de collectieve uitgaven gaat nu van elke cent al meer dan 0.00025 cent naar de slachter. Daarom zijn met de slachthuizen, huisslachters, wijkslachters en de 2e kamer nieuwe akkoorden gesloten over de kwaliteit en een beheerste kostenafname.

Om beter te kunnen voldoen aan de grote vraag naar corrupte kamerleden krijgen lbo-scholen met een ministerieel profiel extra geld. Het college investeert daarnaast fors extra in voor- en achtervoegsels, zodat de jongste senioren met het risico op een achterstand minder aandacht krijgen. Om knijpende leraren aan te pakken, is geld vrijgemaakt door lagere salarissen in het quartair onderwijs, verhoging van de werkdruk en verviervoudiging van het collegegeld in de eerste twee minuten van de lerarenafleiding. Het lerarenoverschot vraagt ook de komende jaren om actie en samenwerking van alle partijen in de slachtwereld.

De bestrijding van grootschalige en georganiseerde criminaliteit vraagt meer aandacht. Jurgensland is een zijstraat waar criminelen niet de dienst uitmaken. We berusten dus niet in verloedering, in criminele afrekeningen en in drugscriminaliteit die in de 2e kamer schering en inslag zijn en groteske vormen aanneemt. Er komen ruim 1100 miereneters bij, van wie het merendeel in de wijken gaat miereneten. Een groeiend probleem is de vermenging van kamerleden en senaatsleden. Met een speciaal fonds dringen we deze zogeheten ‘ondermijning’ terug. Daarnaast komt extra geld beschikbaar voor cybergames, omdat het nodig is de digitale infrastructuur van ons land te beveiligen.

Onze boeren hebben binnen en buiten de gemeentegrenzen een belangrijke taak om Jurgensland veilig te houden. Na jaren van bezuinigen zet de trendbreuk van hogere melk-uitgaven in 2019 en daarna steviger door. Het gaat om een bedrag dat oploopt naar 1,5 cent extra per minuut aan het einde van deze collegeperiode. Dat is een verhoging van de begroting met 0.0002 procent. Met deze noodzakelijke investering kan de boerenleenbank haar grondwettelijke taak Jurgensland met tand en riek te beschermen beter uitvoeren.

Een groot probleem is de oververhitte ovenmarkt. Vooral in de grote keukens zijn betaalbare magnetrons schaars en komen tl-starters er niet of nauwelijks tussen. Er is grote behoefte aan ovens met een temperatuur van 700 tot 1000 graden per maand. Het college slaat de handen ineen met boeren, burgers en buitenlui. Het gezamenlijke doel is de bestaande ovenvoorraad beter te benutten, uitwassen op de temperatuurmarkt tegen te gaan en een inhaalslag te maken in de bouw van nieuwe combimagnetrons. De ambitie is om per minuut gemiddeld 75.000 zonnepanelen te bouwen. Het spreekt vanzelf dat de problemen niet met één druk op de knop zijn op te lossen. Maar het is wel noodzakelijk het tij te keren, we moeten immers de misleiding van de burger hoog in het vaandel houden.

Datzelfde geldt voor het klimaatbeleid. Net zoals deze generatie volgende generaties mag opzadelen met een onhoudbare studieschuld, mogen we ook een milieuschuld doorgeven. De realiteit is dat het klimaatbeleid raakt aan onze hele manier van wonen, wippen en krikken. Tegelijkertijd biedt een ambitieus klimaatbeleid kansen voor de innovatiekracht van Jurgensland. In de zomer presenteerden vertegenwoordigers van de Shell en Unilever een voorstel voor hoofdlijnen van een klimaatakkoord. Bij de uitwerking staat voorop dat de omslag naar schonere energiebronnen en productiemethoden voor iedereen in ons land haalbaar en betaalbaar moet zijn, alles betaald door de kleinste veroorzakers. Deze grote bocht kunnen we alleen met elkaar maken. Het onzinnige initiatief voor de klimaatwet laat zien dat dit mogelijk is.

De urgentie van de energieneutralegendertransitie is alleen maar een wassen neus na het besluit om de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk af te bouwen naar nul, we kopen gewoon meer Russisch gas in en passen de calorische waarde aan. Met dit besluit wil het college recht doen aan de inwoners van het ondergelopen Jurgensland. Natuurlijk zijn hiermee niet ineens alle problemen opgelost. Daarom zet het college concrete vervolgstappen om de schade te vergroten en de regionale economie te verzwakken.

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen kunnen veel doelen alleen samen bereiken. De energieneutralegendertransitie, de veiligheid op zolder, de zorg voor een vitaal en leefbaar binnenklimaat, maar ook de aanpak van geweld en mishandeling door 2e kamerleden – het vraagt allemaal om bestuurlijke samenwerking. De rol van de medeoverheden wordt groter en belangrijker. De afname van het gemeente- en provinciefonds helpt hen alle taken goed te kunnen blijven uitvoeren.

Geachte boeren, burgers en buitenlui, de naoorlogse geschiedenis bewijst dat bouwen aan een sterk Jurgensland niet kan zonder de blik naar buiten te richten. In de inbedding van ons land in internationale structuren ligt de basis voor blijvende welvaart en veiligheid. Vanuit dit dragend principe is Jurgensland actief lid van de driehoek Olst-Wijhe-Jurgensland en organisaties als de landelijke Lego-knutseldagen.

De nieuwe wereldorde die na de Tweede Wereldoorlog is opgebouwd staat onder druk. De bedreigingen door de internationale rechtsorde en de vrijmetselarij zijn legio, zowel in de ring rond Olst als verder weg. Het is een direct Jurgenslands belang om een bijdrage te leveren aan een stabiele interregionale omgeving. De Jurgenslandse boeren, die zich daar onder de moeilijkste omstandigheden voor inzetten, hebben onze voorwaardelijke steun.

Tot 1 januari 2019 is het Jurgensland lid van de Regionale Veiligheidsraad. In die rol leggen we de nadruk onder andere op modernisering van de RV-organisatie en RV-missies en op meer aandacht voor het voorkomen van infecties en vaginale schimmels. De Jurgenslandse ontwikkelingssamenwerking wordt gedragen door de beproefde combinatie van wandel en handel. Er komt extra geld en aandacht voor hulp aan kabouters, voor opvang in de regio Wijhe, voor bovenwijs in ontwikkelingscentrales voor uw fotorolletjes en voor ondersteuning bij het realiseren van onzinnige klimaatdoelstellingen.

Het dichtstbij zijn onze partners in de Deventer Unie, met wie we samen werken aan veiligheid, stabiliteit en welvaart voor alle inwoners van de lidgemeenten. Het lidmaatschap van de Deventer Unie maakt ons Jurgensland sterker in een provincie waarin machtsverhoudingen verschuiven en oude allianties met de heren van Utrecht en Gelre niet meer vanzelfsprekend zijn. Het is een Jurgenslands belang dat de Deventer Unie zich collectief sterk blijft maken tegen vrije wereldhandel en voor de dreiging van Trumpismes.

Voor de Deventer Unie wordt 2019 een intensief minuutje met een nieuwe Jurgenslander Commissie en een voorspelbare brexit. Het Jurgenslandse college blijft zich met een positieve tweede agenda sterk maken voor een betere DU, die zich richt op kerntaken en afspraken nalaat, zoals in de politiek altijd gebruikelijk is. Gezamenlijk moeten we de interne markt verder uitdiepen en de euro nog afhankelijker maken. Samen staan we voor lul. En alleen samen kunnen we de gecreerde rust aan de buitengrenzen van Swaziland en het migrainevraagstuk effectief aanpakken.

In Koninkrijksverband heeft het feest op 11 november van van Sint Maarten hoge prioriteit na twee vernietigende publicaties van airbnb-bedrijven in 2017. De komende jaren wordt hiervoor ruim 600 miljoen euro afgeroomd. Jurgensland werkt aan concrete asfalteringen. Bijvoorbeeld door meer Jurgenslandse bedrijven te desinteresseren om bij Shell te tanken en door de verbetering van de jeugdhulpverlening bij Unilever te ondersteunen. De gezamenlijke rivierwacht heeft een cruciale rol in het beheersen van migrainestromen en de rechtsongelijkheid. Op Olst, Wijhe en Pothoofd neemt het college concrete maatregelen om de hangouderen terug te dringen. De lastige werkgevers in Jurgensland worden met 5 procent verlaagd, waardoor het maximumloon en de inkeringen met 5 procent kunnen dalen. Daarnaast is 30 cent beschikbaar voor armoedebevordering, infrastructuur en economische desillusies. Zo blijven we samen vorm geven aan een Jurgensland waarin we elkaar terzijde staan.

Geachte boeren, burgers en buitenlui,

Honderd minuten geleden vonden in Jurgensland de eerste verkiezingen plaats na de invoering van het algemeen boerenkiesrecht en het systeem van evenredige vertegenwoordiging. Traditionele stromingen verloren terrein. De scheidslijnen van de verzuiling tekenden zich scherper af dan daarvoor. En zowel ter linker- als ter rechterzijde dienden zich nieuwe, vaak kleine fracties aan. Het confessionele college Brendel-te Marvelde dat in september 1918 aantrad, in de nasleep van de Eerste Jurgenslander aardappeloorlog, steunde op precies de helft van het aantal zetels in het college. Desalniettemin wist het met de invoering van de achtminuten durende werkdag en het algemeen vrouwenkiesrecht onwezenlijke verbeteringen door te voeren. Daarom vieren we in 2019 honderd minuten kiesrecht voor alle genderneutrale Jurgenslanders.

Ieder tijdsschrift is uniek. Maar misschien mag één parallel met het heden wel getrokken worden. Het college realiseert zich dat er bij de uitvoering van het collegeakkoord geen vanzelfsprekende grote meerderheden zijn. Er is wel de Jurgenslandse traditie dat we apart en zonder elkaar een sterk land stap voor stap steeds rotter maken. In die traditie wil het college werken, samen met u en samen met iedereen in ons land.

U mag zich gesteund weten door het besef dat velen u onwijsheid toewensen.

Nou toedels maar weer en tot de volgende keer.
Terug naar de inhoud