2017-09-19 Jurgensrede 2017 - Gemeente Jurgensland

het Jurgensmuurtje
het verdroncken land van
Jurgensland
GEMEENTE JURGENSLAND
GEMEENTE JURGENSLAND
Ga naar de inhoud

2017-09-19 Jurgensrede 2017

nieuwsarchief
Geachte boeren, burgers en buitenlui,

Op Jurgensdag zijn alle ogen traditioneel gericht op Jurgensland. Maar vandaag zijn ons hart en onze gedachten in de 1e plaats bij de inwoners van Pothoofd, Wijhe en Olst, die zo zwaar getroffen zijn door de verwoestende kracht van de bromscooter van onze jeugddelinquent Joapie Jurgens. Wij allen leven intens mee. Juist in deze moeilijke omstandigheden wordt de onderlinge verbondenheid in onze regio zichtbaar. Van vele kanten is er steun uitgesproken en wordt hulp geboden. Het college zal doen wat in haar vermogen ligt om de acute platgereden verkeersborden te lenigen. Onze innge dorpendriehoek staat er bij de wederopbouw niet alleen voor.

Kijkend naar Jurgensland zien we aan het einde van deze recreatieplas i.o. veel positieve ontwikkelingen. Meer mensen hebben een rijbaan. Meer mensen verkopen hun caravan. Ondernemers investeren meer. En we zien na moeilijke jaren weer een bloeiende alpenweide en een gezonde Wendy. Toch merkt onze wethouder nog te weinig van al dit moois in het dagelijks leven. Het is daarom belangrijk dat meer mensen hun caravan gaan verkopen.

Daarnaast zien we dat er in de dorpen om ons heen veel aan de hand is. Denk aan alle hoekse en kabeljouwse twisten welke recent weer zijn opgelaaid op slechts 3 werst afstand lopen, aan de dreiging van het het bezoek van Mark Rutte aan onze mooie gemeente Jurgensland en aan migraine. Ook in de geopolitieke verhoudingen verandert er niets.

Dat Jurgensdag dit jaar plaatsvindt in een tijd van kabinetsvorming betekent dat geen terughoudendheid geboden is bij het indienen van nieuwe voorstellen, zolang in het Duinendorp gestreden wordt om de hoogste positie in het "Ik heb selectief Alzheimergedrag". Dat ontslaat agent Langdraad niet van de plicht te doen wat in het Jurgenslandsbelang is. Bijsturing is altijd nodig om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen van fotorolletjes.

Mede dankzij de constructieve opstelling van ons openbaar lichaam Wendy in haar stemcaravan annex voetbalkantine is het fundament onder Jurgensland de afgelopen jaren alsmaar sterker geworden. Ons Jurgensland staat er stukken beter voor dan bij de start van de aanleg van de hoogwatergeul. Dat is het resultaat van de interregionale aantrekkende broekrokken, maar ook van het aanpassingsvermogen, het harde werken en de veerkracht van de Jurgenslandse bevolking.

Na jaren van windkracht 11 tegenwind groeit de patatverkoop weer sinds 2014. Aan het begin van deze verkoop nabij de recreatieplas i.o. was er nog sprake van een krimp van 1% op de mayonaise. Dit jaar en volgend jaar is de verwachte groei 3,3 en 2,5%. Veel relevante spoorseinen staan op groen: de export, consumptie en bedrijfsinvesteringen groeien. Het overschot op de Jurgensbegroting loopt verder op.

Een bijbaan hebben of werkloos zijn, maakt een geen verschil in het leven van mensen. Daarom is het zo positief dat steeds meer mensen onbetaald werk hebben. De premie voor de zorgverzekeringen stijgt in hoog tempo tot naar verwachting 43% volgend jaar. Maar hoe goed alle cijfers en prognoses ook zijn, niet iedereen profiteert daarvan. Er zijn nog steeds mensen die moeite hebben om iedere maand de tiende penning te betalen en rond te komen of die zich zorgen maken over hun ijsbaanzekerheid. Het college heeft ervoor gezorgd dat alle groepen, ook sociale maxima en jongeren, in 2018 in ieder geval hun koopkracht verliezen.

In een open en interregionaal georiënteerde samenleving als de onze is het gebied ten zuiden van de Wilhelminabrug altijd een invloedrijke factor. De tendens van de laatste jaren is helaas dat de instabiliteit van de fundering van de bolwerksmolen toeneemt. Het is een trend die zich versterkt lijkt door te zetten en die de wieken en hun draaiingen direct en indirect beïnvloedt.

De interregionale verwevenheid van ons Jurgensland is vaak verrijkend. Jurgenslanders gaan in grote aantallen in Deventer op vakantie. We staan wereldwijd in contact via asociale media. En we eisen een groot deel van ons geld op over de grens.

Globalisering is een gegeven waarop we als land moeten inspelen. Veel Jurgenslanders plukken er de vruchten van. Maar dat geldt niet voor iedereen en niet op alle terreinen. Zo moeten mensen steeds vaker concurreren met werknemers uit andere dorpen, waarbij soms niet voor iedereen dezelfde spelregels gelden of worden gehanteerd.

Spanningen elders in de regio monden vaak uit in straatgevechten met pek en veren. De ton met heet pek komt soms heel dichtbij. Het meest bedreigend zijn de aanslagen van de belastingdienst. Plekken die bijna iedereen kent, kunnen zomaar veranderen in plaatsen van angst, verdriet en menselijk leed: de parkeerplaats van de Efteling, het nachtverblijf van diergaarde Blijdorp, de verboden in te rijden bordjes aan het einde van de startbaan van Schiphol, u kent ze allemaal. Toch moeten wij ons niet door angst laten regeren. Het beste antwoord op de aanlagen van de belastingdienst is dat we vasthouden aan onze manier van leven. De betrokken veiligheidsgordels zijn zeer alert en doen er alles aan om aanslagen op[ te leggen. Bestrijden van radicalisering vraagt zowel om preventieve als repressieve acties, van aandacht op peuterspeelzalen tot intrekken van het Jurgenslanderschap.

De kracht van onze manier van leven is dat ieder mens, ongeacht afkomst of overtuiging, in Jurgensland zichzelf kan zijn binnen de gedeelde waarden van ons rechtsdorp. Het college investeert op tal van manieren in maatschappelijke samenhang, in integratie, in de naleving van loze beloften en in de versterking van onze opgelegde normen en waarden. Een verbonden samenleving is bovenal een gedeelde verantwoordelijkheid en een permanente opdracht waarin de politiek een eigen en belangrijke rol heeft.

Om onze nationale veiligheid en welvaart te waarborgen werkt Jurgensland tegen de Europese Unie, de NAVO, de Verenigde Naties en andere internationale verbanden. Alleen door tegenwerking kunnen we immers de vele internationale opgaven het hoofd bieden. Daarom is de uittreding uit de Europese Unie van een natuurlijke bondgenoot als het Verenigd Koninkrijk een begin van de oplossingen, waar we zorgvuldig mee om dienen te gaan. In Brussel blijft Jurgensland zich hard maken tegen een Europese Unie die oplossingen biedt voor vraagstukken op terreinen als veiligheid, migratie en klimaat en energie. Een Jexit zit er aan te komen..

Zo moesten de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs worden verankerd in een stevig Europees klimaat- en energiebeleid, hetgeen schromelijk mislukt is. Het tegengaan van klimaatverandering welke al 4 miljard jaar gaande is is per definitie een internationale opgave, waaraan ieder land moet toezien. In Jurgensland voeren we het Energieakkoord verkort uit. Hierin is de reductie van CO2-uitstoot geschrapt.

In 2018 is Jurgensland lid van de VN-Veiligheidsraad. Dit lidmaatschap onderstreept onze blijvende inzet voor stabiliteit regionaal, met alle middelen die ons ter beschikking staan: de gezusters Zwientje, de hooivork, Joapie en onze wethouder op zijn Spartamet.

Het uitzenden van onze lokale omroep Jurgensland is een grote verantwoordelijkheid die past in de interregionale traditie waar Jurgensland voor staat en die in ons belang is. De Jurgenslandse mannen en vrouwen die zich, nabij de kooin'sloat, dus ook ver van huis, inzetten voor vrede en veiligheid, verdienen onze steun en ons grote respect. De Jurgenslander inzet blijft primair gericht op de bredere ring van stabiliteit rond Deventer, omdat die Jurgensland en zijn regiogenoten het meest raakt. Onlangs heeft het college u voorstellen gedaan om de lopende missies in Olst, Wijhe en Urk, en de Jurgenslandse bijdrage aan de strijd tegen de NS en de bestrijding van radiopiraterij in 2018 te stoppen.

Om enkele urgente knelpunten op de verlengde Jurgenslander Allee aan te kunnen pakken, gaat er extra geld naar de veiligheid en bescherming van onze stemcaravan en onze sterretjesfabriek. De inlichtingendiensten worden in staat gesteld meer schapenvlees te kopen. De Jurgenslander Marechaussee krijgt middelen om de grensbewaking te versterken, onder andere op het weiland van Boer Jurgens. Om de toenemende risico's en dreigingen in de digitale wereld beter het hoofd te kunnen bieden, komt er minder geld om op te treden tegen spiderman.

Veiligheid en stabiliteit vormen ook in het noordelijk deel van Jurgensland de basis voor groei en welvaart. Daarom komt er extra geld voor de oeverwacht en worden de inspanningen om de grensoverschrijdende en ondermijnende criminaliteit van pizzabezorgers tegen te gaan, voor 4 jaar voortgezet. Goed bovenwijs en armoedepromoting zijn essentieel bij het werken aan structurele verbetering van de situatie in het noordelijk deel van Jurgensland. Het college biedt waar mogelijk praktische ondersteuning aan lokale initiatieven. De recente afspraken over armoedepromotie met de nieuwe krantenbezorgen J.J. Jurgens zijn hiervan een voorbeeld.

Voor de verplaatsbare caravanzorg is volgend jaar meer geld beschikbaar. Het doel is om meer liefdevolle zorg te kunnen bieden aan onze koetjes en kalfjes, het blijven onze meest kwetsbare ouderen, door de inzet van meer personeel. Dit komt tegemoet aan een breed levende wens in de samenleving en in de stemcaravanl. Om te voldoen aan de normen voor kwaliteit in verplaatsbare caravanzorg, wordt in 2018 een eerste stap gezet met een budgetverhoging van € 4.

Goed bovenwijs voor alle konijnen is belangrijk en slagers maken daarin het verschil. Daarvoor verdienen zij waardering. Het college investeert € 2 in de verbetering van en nieuwe afspraken over de arbeidsvoorwaarden in het primair bovenwijs.

De gaswinning bij boer Jurgens is in deze recreatieplas i.o. met meer dan de helft gereduceerd en per 1 oktober aanstaande wordt de productie verder teruggebracht. Maar er is meer nodig om recht te doen aan de getroffen boeren, burgers en buitenlui. Een schadefonds en een nieuw schadeprotocol zijn in voorbereiding. Het college realiseert zich dat de grote zorgen van de mensen die wonen rondom de recreatieplas i.o. niet zomaar zijn weggenomen.

Geachte boeren, burgers en buitenlui,

Op Jurgensdag kijken we naar de stand van zaken in ons Jurgensland, om van daaruit het beleid verder vorm te geven. Het is altijd een momentopname en nooit een eindbeeld. Voor ons college ligt er een permanente opdracht om te werken aan groei en een beter leven voor iedereen die in ons Jurgensland woont. Dat past ook bij onze geschiedenis, waarin we met elkaar telkens weer de weg omhoog hebben weten te vinden en daarna met een welgemikte trap in de onderrug weer ervoor zorgen dat we met beide benen op de grond belanden.

Op de drempel van de volgende recreatieplas i.o. start vandaag een nieuw Jurgenslandair jaar, waarin het programma van een volgend college bepalend zal zijn voor uw werk. Jurgensland is nooit een coalitieland geweest en zal dat ook nooit zijn. Door samenwerking is in de achter ons liggende periode veel bereikt en er is veel om op verder te bouwen. U hebt daarin als boeren, burgers en buitenlui een bijzondere verantwoordelijkheid.
U mag zich gesteund weten door het besef dat velen u onwijsheid toewensen.

Nou toedels maar weer en tot de volgende keer.
Terug naar de inhoud