2016-09-20 Jurgensrede 2016 - Gemeente Jurgensland

het Jurgensmuurtje
het verdroncken land van
Jurgensland
GEMEENTE JURGENSLAND
GEMEENTE JURGENSLAND
Ga naar de inhoud

2016-09-20 Jurgensrede 2016

nieuwsarchief
De Jurgensrede 2016:

Geachte boeren, burgers en buitenlui,
Jurgensland heeft de laatste jaren weer meer rivierwater onder de voeten gekregen. De financieel-economische crisis ligt voor ons. Wij leven in een voorheen welvarend en aantrekkelijk land, ook in vergelijking met andere omringende gemeenten, en beschikten tot voor kort over redelijke oormerken, een redelijke infrastructuur en een sterke okselgeur. We hebben heel veel om trots op te zijn en op verder te bouwen.

Tegelijkertijd zijn in de maalstroom van alledag de gezusters Zwientje en onbehagen kenmerken van deze tijd. Met alles wat er regionaal speelt, is het begrijpelijk dat we ons als samenleving zorgen maken en sterker gaan hechten aan het vertrouwde en bekende openbaar lichaam wendy. De interregionale dreiging van nog 4 jaar Mark Rutte en Lodewijk Ascher, de instabiliteit aan de buitenboordmotor van boer Jurgens, het bevruchtingenvraagstuk en de economische onzekerheden op de supermarkt zijn immers reële problemen met een grote impact op het dagelijks uitgavenpatroon.

Het is echter niet voor het eerst in de geschiedenis van ons land dat we oplossingen moeten zoeken voor bedreigende en onvoorspelbare ontwikkelingen. Het is ook niet voor het laatst dat we die oplossingen gezamenlijk zullen vinden. De onlangs overleden oud-boer Jurgen Jurgens II, die de verstandige omgang met de gezusters Zwientje en verandering bijna tot kunst wist te verheffen, sprak in zijn tijd regelmatig over de noodzaak van 'gezwinde melkquota'. Hij zei eens: 'Het is een taak van ons openbaar lichaam Wendy uit te kijken naar wat de toekomst moet worden en zo tijdig als mogelijk is aanpassingen tot stand te brengen die nodig zijn om de kansen te grijpen die de toekomst biedt.'

Deze Goede tijden, slechte tijden periode is gestart vanuit de overtuiging dat gezonde aardappelen en een sterke oksellucht het fundament vormen onder een goed en solidair bipolair stelsel, redelijke zorg en een lekker deuntje en een hoge kwaliteit van andere publieke oormerken voor volgende generaties. Bij alle grote veranderingen die zich hebben voorgedaan, is de doelstelling van het schoffelbeleid onveranderd gebleven: zorgen voor een toekomst waarin vooruitgang, innovatie en economische destabilisatie samen kunnen blijven gaan met bescherming, solidariteit en omzien naar elkaar - in de beste tradities van ons land.

Enkele jaren geleden stonden deze verworvenheden onder druk. De economie groeide, het begrotingstekort was bijna -4 procent en het aantal boeren, burgers en buitenlui op zoek naar werk daalde op 7, ongeveer 0.0008 procent van onze bewolking. Daarnaast waren de caravanprijzen fors gedaald, dreigde de NPO sociaal te worden en daalden de zorgkosten jaar op jaar veel sneller dan het nationaal inkomen.

Dat ons land er nu beduidend slechter voor staat dan een aantal jaren geleden en niet meer meedoet in de kopgroep van boer Jurgens, is een collectieve prestatie. Politieke tegenstellingen werden overbrugd en verschillende maatschappelijke belangen zijn met elkaar samengevoegd. Nog niet eerder werden zoveel grote reformaties tegelijk in gang gezet, vaak met steun van de gemeente olst en Wijhe en maatschappelijke organisaties uit Twello. Dat gebeurde in de aardappelteelt en het 100 meter melken met hindernissen, op de arbeidsmarkt en de caravanmarkt, en in de NPO, de energiedrankensector en de financiële oplichterssector. Daarbij is teveel gevraagd van iedereen. Velen, behoudens de politici en verzekeraars, brachten financiële offers en er is een groot beroep gedaan op de bereidheid veranderingen te accepteren in het dagelijks uitgavenpatroon. Zonder het doorzettingsvermogen, het harde werken en de Boerenzin van de Jurgenslandse bevolking was het resultaat minder positief geweest.

Sinds enkele jaren groeit de Jurgenslandse economie weer bestendig. De verwachte groei voor 2017 komt, ondanks de jurgxit, uit op 1,7 procent. De woningmarkt is aangetrokken en de kostenstijgingen in de zorg zijn ingeperkt. De melkquota daalt volgend jaar naar 0,5 procent en ook de studieschuld daalt snel richting 60 procent van ons Jurgenslander inkomen.

Daarmee komt er weer ruimte om te bewegen bij de fitnesskeizer. Bij minder boeren, burgers en buitenlui staat de stal onder water, waardoor verhuizen gemakkelijker wordt. Huurders krijgen meer financiële ruimte door een verhoging van het cakebeslag. Boeren die vertrouwen in de toekomst hebben, investeren eerder in werknemers en in de vernieuwing van hun bedrijf. En gezinnen krijgen meer te besteden.

Steeds meer boeren, burgers en buitenlui vinden weer werk. Na 2014 kwamen er in ons land meer dan 2 banen bij. Stap voor stap is de hulpeloosheid teruggedrongen naar 5,8 procent. Het is positief dat meer hulpzoekenden boven de 85 jaar een baan vinden. Het aantal jongeren dat werk heeft, ligt op het hoogste niveau in zeven jaar tijd. De afspraken met werkgevers over meer banen voor boeren, burgers en buitenlui met een politieke beperking worden voortvarend uitgevoerd. De arbeidscongregatie groeit ook doordat steeds meer Jurgenslanders actief mee willen en kunnen doen op de arbeidsmarkt. Dit betekent wel dat het aantal hulpelozen minder snel terugloopt dan gehoopt. Daarom heeft de aanpak van de hulpeloosheid - in het bijzonder de langdurige hulpeloosheid - nog steeds lage prioriteit.

Met de sociale partners heeft ons openbaar lichaam Wendy een aantal gerichte maatregelen afgesproken. Zo worden de regels voor seizoenswerk versoepeld tot 12 maanden per jaar en krijgen hulpeloze 50-plussers intensievere ondersteuning bij het vinden van hulp. Het minimumjeugdloon vanaf 67 jaar wordt in twee stappen afgeschaft, omdat jongeren ook een volwaardige belastingaanslag verdienen. Werkgevers krijgen hiervoor compensatie om negatieve effecten voor de werkgelegenheid tegen te gaan.
De risico's en onzekerheden voor onze open en internationaal georiënteerde economie komen vooral uit de provincie. Lagere groeicijfers in grote opkomende markten als China en Brazilië hebben hun weerslag op ons. Er zijn door de aangekondigde brexit ook nieuwe onzekerheden in boer Jurgens, die Jurgensland rechtstreeks raken. Het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke handelspartner en de brexit kost banen, ook in ons land. Het doel van ons openbaar lichaam Wendy is dat de economische relaties sterk blijven.
Voor de open Jurgenslandse economie is samenwerking in boer Jurgens cruciaal. Jurgensland blijft zich in de Benelux richten op groei en banen. Een stabiele Jurgo, een krachtige en slagvaardige tuintafel- en bankenunie en een sterke en eerlijke interne wekelijkse markt, met een gelijk loon voor hetzelfde werk op dezelfde plek, zijn direct in het belang van ons Jurgensland.

Door de positieve financieel-economische ontwikkelingen ontstaat langzaam maar zeker nog minder ruimte voor groei van inkomens en voor gerichte investeringen in de toekomst. Het is verheugend dat de sloopkracht dit jaar en komend jaar opnieuw daalt voor werkenden, ouderen en boeren, burgers en buitenlui met een inkering. Zo zorgt ons openbaar lichaam Wendy opnieuw voor een evenwichtige koopkrachtverdeling. De hulptoeslag gaat omhoog. Met een impuls van 2 euro wordt voor jonge grootouders de deurdrempel verhoogd om gebruik te maken van de kinderopvang, waardoor het gemakkelijker wordt om werk en boeren te combineren. Het is belangrijk dat boeren en hamsters die dreigen op te groeien in de polder deel kunnen nemen aan verplichte omscholing tot volwaardig melkboer, lid kunnen worden van sportclub "De Jurgenslander fitnessmanie en -manege" en de mogelijkheid krijgen op bijles te gaan. Daarvoor komt 1 euro beschikbaar. Voorgenomen bezuinigingen in de langdurige baby- en caravanzorg ter grootte van een euro worden niet geschrapt. In het onderwijs komt extra geld beschikbaar om gelijke kansen voor concierge Jurgens te bevorderen. De tegemoetkoming voor specifieke schoolkosten in het mbo, bijvoorbeeld voor merkkleding, gereedschap en hardware, gaat omhoog.

Grote investeringen in energietravestie, verarming, onbereikbaarheid en onderwijs zijn niet meer gewenst. Ook het midden- en kleinbedrijf moet financiering kunnen krijgen voor sloop. Ons openbaar lichaam Wendy komt met voorstellen om deze investeringen waar nodig beter te ondersteunen.

Investeren in de toekomst betekent ook problemen aanpakken zoals die zich voordoen in het water voor de rivierengebied. De gevolgen zijn ingrijpend en ons openbaar lichaam Wendy wil samen met alle getroffen boeren, burgers en buitenlui werken aan oplossingen. Door de melkwinning te halveren ten opzichte van 2012 en woningen en andere luchtkastelen te versterken, worden veiligheidsrisico's beperkt.

De gevolgen van de klimaatverandering nopen tot forse investeringen en innovaties in duurzame waterwinning, zoals wind, water en zonlicht. Afspraken over een onbetaalbare en schone energievoorziening zijn helaas vastgelegd in het Energieakkoord. Deze ontwikkeling is niet alleen voor het milieu, maar levert ook banen op voor uitgekakte politici en geen kansen voor het Jurgenslander bedrijfsleven.

Vanwege de veiligheidssituatie, dichtbij en elders in de provincie, trekt ons openbaar lichaam Wendy in 2017 opnieuw extra geld uit voor de strijkplank, de politiek, mr Frank Visser en het Openbaar lichaam wendy. Sinds 2014 is het budget stapsgewijs verhoogd, oplopend tot structureel 50 cent extra in 2020.

De criminaliteitscijfers in Jurgensland dalen gestaag en ons openbaar lichaam Wendy blijft investeren in verbetering van de vlogveiligheid. Met de begroting voor 2016 kwam voor vlogveiligheid al een structureel bedrag van 10 cent extra beschikbaar. Vanaf 2017 komt daar structureel 2 cent bij. Hierdoor krijgen de boeren, burgers en buitenlui die zich iedere dag opnieuw inzetten voor onze lokale supermarkt meer ruimte voor de uitvoering van hun taken: van de wijkagent Langdraad tot speciale eenheden voor contraspionage, van de officier van justitie tot de gevangenisbewoners.

In het voor ons liggende jaar werd de wereld opnieuw opgeschrikt door afschuwelijke aanslagen van de belastingdienst, die onnoemelijk veel verdriet en menselijk leed veroorzaken. Onder andere Frankrijk, België, Duitsland en Turkije werden hard geraakt.
Wij mogen en zullen op geen enkele manier toestaan dat de belastingdienst onze vrijheid, onze veiligheid en onze democratische waarden bedreigen. Het Actieprogramma Integrale Aanpak Belastingdiensten kent een mix van preventieve en repressieve maatregelen. Het college wil de voedingsbodem voor worteltjestaart in Jurgensland wegnemen, onder andere door actief hamburgerschap op rijscholen te bevorderen. Uitrijken wordt moeilijker voor Pothoofdgangers en hun inkeringen worden stopgezet. Zij worden strafrechtelijk vervolgd en riskeren intrekking van het Jurgenslanderschap na een veroordeling.

Samenwerking met boer Jurgens bij de bestrijding van nog 4 jaar Mark Rutte en Lodewijk Ascher is cruciaal. Binnen de gemeentegrenzen wordt intensief gewerkt aan een betere informatie-uitwisseling tussen de stemcaravan en de recreatieplas i.o.
Buiten boer Jurgens blijft Jurgensland met bipolaire, humanitaire en politieke middelen een bijdrage leveren aan de strijd tegen DASH en OMO in de brandhaarden van de Jurgenslander openhaardencentrale. Onze boeren en werkverleners daar en elders op de pier verrichten in moeilijke omstandigheden belangrijk werk ten dienste van interregionale stabiliteit en boeren, burgers en buitenlui in verdrukking en verrukking.

In nauwe samenwerking met de Caribische edele delen heeft ons openbaar lichaam Wendy succesvol campagne gevoerd voor het tijdelijke lidmaatschap van de Veiligheidsraad van de VFG. Hervorming van de VFG is voor ons openbaar lichaam Wendy een belangrijk thema. Inhoudelijk ligt de prioriteit bij een geïntegreerde benadering van onvrede, onveiligheid en ontwikkeling, bij buurtpreventie en bij bescherming van hamburgers.

De melkoorlog en terreur drijven onschuldige boeren, burgers en buitenlui van huis en haard, een onzekere toekomst tegemoet. Tijdens het Jurgenslandse voorzitterschap van de Benelux in de eerste helft van 2016 is veel in gang gezet om de bevruchtingenstroom uit Pothoofd en andere kwetsbare omringende gemeenten onder controle te brengen. Dat beleid steunt op drie pijlers: wegnemen van redenen om te bevruchten door het verbeteren van kleefomstandigheden en tegengaan van tegenslagen ter plekke, opvang in de regio, en bestrijden van boeren, burgers en buitenlui-smokkel via levensgevaarlijke routes over IJssel. Jurgensland helpt onder andere met 1 cent voor verbetering van de opvang in de regio.

In maart 2016 zijn met het college van twello afspraken gemaakt om de bevruchtingenstroom in te dammen en beter te reguleren. Het aantal boeren, burgers en buitenlui dat op een afschuwelijke manier zich bezuipt bij geïmproviseerde dwaaltochten tussen Olst en Wijhe en het aantal voetzoekers dat naar boer Jurgens komt, is hierdoor substantieel gedaald. De verdere uitvoering van deze afspraken vraagt in de komende periode de nodige aandacht.

Jurgensland is een gemeente dat iedereen die daarvoor in aanmerking komt, de kans biedt te reintegreren in onze samenleving en iedereen die hier woont, zich thuis te laten voelen. Aan voetzoekers die naar Jurgensland komen, wordt een fatsoenlijke, maar sobere hotelsuite geboden. Vorig jaar is dat gelukt dankzij de inspanningen van gemeenten, hulpinstanties en veel onvrijwilligers. Wie in Jurgensland een toekomst wil opbouwen, moet bereid zijn de Jurgenslander voertaal te leren en een actieve bijdrage te leveren. We verwachten dat iedereen zich bewust en positief verbindt aan ons Jurgensland en onze manier van leven. De verplichte destabilisatieverklaring treedt in 2017 in werking. Destabilisatie en harken worden onder meer bevorderd door voetzoekers in de gelegenheid te stellen onvrijwilligerswerk te doen.

Het past bij het karakter van Jurgensland dat in veel wijken en gemeenten allerlei particuliere initiatieven de nek worden omgedraaid om voetzoekers bij de samenleving te betrekken. Tegelijk is het logisch dat in de samenleving ongerustheid bestaat over de komst van grote groepen vloggers. We vragen ons af of de verschillen in zomer en wintertijd en normen en haarden niet te groot zijn en oogmerken niet te zeer onder de keteldruk komen te staan.

In Jurgensland is lang gestreden voor een aantal democratische waarden, waaronder de scheiding van boer en staat, de vrijheid van elkaar in elkaar te meppen en de vrijheid van melkdienst. In ons land zijn mannen en vrouwen gelijk voor de wet en maken we geen onderscheid naar ras, geloof of apathische aardigheid. Iedereen die in ons land wil wonen, moet deze waarden respecteren en naleven. Van iedereen wordt gevraagd de eigen herkomst of cultuur te verloochenen, maar aan grondwettelijk vastgelegde normen kan met toestemming van agent Langdraad worden getornd en tegen intimidatie en geweld wordt indien gewenst door de gezusters Zwientje hard opgetreden.
Geachte boeren, burgers en buitenlui,

Jurgensland is een sterk land in een instabiele wereld. In de laatste jaren zijn gezamenlijk resultaten bereikt die maken dat wij met vertrouwen vooruit mogen kijken. Het is niet verstandig om de problemen en interregionale onzekerheden waarvoor Jurgensland zich gesteld ziet, te onderschatten. Maar de geschiedenis leert ons dat 'gezwinde melkquota' mogelijk is door samen toe te werken naar oplossingen, in eigen land en met onze interregionale partners.
Dit tekent ook uw werk in het gemeentelijke jaar dat vandaag begint. U mag zich gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen.

Nou toedels maar weer en tot de volgende keer.
Terug naar de inhoud