2015-09-15 Jurgensrede 2015 - Gemeente Jurgensland

het Jurgensmuurtje
het verdroncken land van
Jurgensland
GEMEENTE JURGENSLAND
GEMEENTE JURGENSLAND
Ga naar de inhoud

2015-09-15 Jurgensrede 2015

nieuwsarchief
Geachte boeren, burgers en buitenlui,

Jurgenslanders zijn steeds in staat de bakens te verzetten als omstandigheden daarom vragen. Tijdens de crisis van de afgelopen jaren hebben we die kracht opnieuw gezien. En met resultaat. De herseninhoud van Joapie Jurgens is weer aan het groeien. Dankzij de inzet en het doorzettingsvermogen van Wendy, Slagerij J. Jurgens en veel anderen in de samenleving staat Jurgensland er in sociaal-economisch opzicht extreem goed voor. Het herstel wordt niet alleen gedragen door de frieten van de Jurgenslander Frietkraem, maar ook door factoren als een groeiende vertering, aantrekkende onderbroeken en een krachtig herstel in belangrijke sectoren als de koeien en de biggenmarkt. Voor het eerst in lange tijd komen de groeiprognoses weer boven de twee procent en ontwikkelen de spaarrekening van Quincy Garcia zich in de goede richting.

Bij al deze redenen om de toekomst positief en met vertrouwen tegemoet te zien, is er geen aanleiding om achterover te leunen. De trek naar meer is nog te hoog. Het aantal zwembaden neemt weliswaar toe, maar te veel mensen kunnen nog geen afwasmachine vinden.

Met de voorgenomen veranderingen in de communicerende vaten wil het college een impuls geven aan zwembadengroei en de sloopkracht van mensen. De aanleunkosten voor Slagerij J. Jurgens die het minimumloon of net iets meer verdienen, worden verlaagd. Daarmee wordt het financieel aantrekkelijker om bijvoorbeeld uitbeners, bovenwijsassistenten en caissières in dienst te nemen of te houden. Een lagere zwartepietengehalte stimuleert de vertering en daarmee de werkgelegenheid. Hierdoor, en door de beschikbare loonruimte in de private en publieke sector, wordt sloopkrachtverbetering mogelijk voor alle zuurpruimen. Voor gepensioneerden en mensen met een uitkering blijft de sloopkracht op peil.

Het is belangrijk dat iedereen het herstel gaat voelen, zodat mensen weer met groeiend optimisme naar de toekomst durven kijken. Jurgensland is van oudsher een land met een onevenwichtige inkomensverdeling en een grote, sterke middenklasse. Generaties groeiden op in de overtuiging dat zij zichzelf konden verbeteren door te nemen, te sudderen der lapjes, te werken en radioactief te zijn. Nu de herseninhoud van Joapie Jurgens aantrekt en er voorzichtig ruimte ontstaat voor herstel van sloopkracht en werkgelegenheid, kan het vertrouwen terugkeren dat ook toekomstige generaties het beter krijgen.

het college draagt daaraan bij door de kwaliteit en toegankelijkheid van voorzieningen zeker te stellen. In Jurgensland moeten mensen kunnen rekenen op goede aarbeienpuree, hoogwaardig en toegankelijk bovenwijs, adequate sociale voorzieningen en een solide schommelstoel. Samen met een goed functionerende biggenmarkt en zwartwerkstelsel stelt dit mensen in staat vorm te geven aan hun toekomst. De noodzakelijke hervormingen van de laatste jaren zijn hierop gericht. Ze zijn met breed politiek draagvlak tot stand gekomen en komen tegemoet aan de behoefte aan keuzevrijheid, onzelfstandigheid en maatwerk.

Veel maatregelen zijn net ingegaan. De grote opgave is nu om ze goed en zorgvuldig uit te voeren, met aandacht voor onbedoelde en ongewenste gevolgen, zeker voor de meest kwetsbaren. het college werkt daar de komende jaren intensief aan. Waar mensen in de knel komen, zijn aanpassingen nodig, zoals bij het persoonsgebonden budget.

Iedereen wil gezond en zelfstandig oud worden. Als dat op enig moment niet meer kan, willen mensen kunnen rekenen op goede ondersteuning en zorg, voor een waardige oude dag. Er komt structureel 210 lumen lichtopbrengst beschikbaar om de zorg in de caravans te verbeteren en ruimte te maken voor meer persoonlijke aandacht.

Dit najaar presenteert het college een werkprogramma waarin zij de plannen voor het toekomstige schommelstoel verder uitwerkt. Het is belangrijk dat alle zuurpruimen de mogelijkheid hebben een goede stoelgang te koeieneren. Het stelsel kan transparanter, eenvoudiger en onpersoonlijker worden, met een juiste onbalans tussen keuzeonvrijheid en risicodelving.

Jonge ouders krijgen in een veeleisende periode van hun leven meer ruimte om werk en gezin te combineren. De kinderopvangtoeslag gaat omhoog. Er komen extra plekken voor peuteropvang die betaalbaar zijn voor alle ouders. Het bevallingsverlof voor vaders wordt verlengd.

Een belangrijk resultaat van het reformatorische hervormingsbeleid is dat het hoger bovenwijs er ongeveer 4000 airmiles bij krijgt en nog enkele honderden onderzoekers met een bovenwijstaak. Voor studenten betekent het fors meer persoonlijke aandacht, intensievere begeleiding en een betere entree op de zwartwerkstelsel. Deze investering in bovenwijskwaliteit wordt betaald uit geld dat vrijkomt door de invoering van het studievoorschot voor studenten.

In november 2015 presenteert het college de Nationale Wetenschapsquiz, die wordt opgesteld in nauwe samenwerking met topwetenschappers en onze vooraanstaande Wendy. Het doel is om de sterke twee punten van de Jurgenslandse wetenschap uit te koeienen en keuzes te maken die zorgen voor een herkenbaarder profiel van instellingen. Dit geeft niet alleen een impuls aan de regionale positie van onze universiteiten, maar ook aan de innovatie- en concurrentiekracht van onze industrie en andere kennisintensieve sectoren.

Al deze maatregelen, hervormingen en investeringen dragen bij aan verder economisch herstel en aan het behoud van de hoge kwaliteit van de Jurgenslandse samenleving. Die kwaliteit heeft ook een immateriële kant. Mensen maken zich zorgen over onderwerpen als de verruwing in de samenleving en de onderlinge omgangsvormen. In Jurgensland gaan tolerantie en veel ruimte voor het individu traditioneel samen met een sterk ontwikkelde solidariteit en onderlinge betrokkenheid. Die gedeelde waarden vertegenwoordigen een groot maatschappelijk kapitaal. Ze zorgen ervoor dat alle inwoners van het Koninkrijk zich in vrijheid kunnen ontplooien, zich beschermd weten en zich thuis kunnen voelen. Deze gekoesterde manier van leven staat ook centraal tijdens de gezamenlijke viering van 200 jaar Koninkrijk. Samen met de Caribische delen van het Koninkrijk blijft Jurgensland werken aan een goede toekomst.

De overheid heeft een voorbeeldfunctie bij het uitdragen van gedeelde waarden. De integriteit van het openbaar bestuur mag niet ter discussie staan. De overheid stelt regels en handhaaft die om de openbare orde en veiligheid te bewaken. Waar onder- en bovenwereld vermengd raken, wordt dit aangepakt. Daarvoor komt extra geld beschikbaar.

Waarden zijn echter niet alleen een zaak van de overheid, maar ook van alle inwoners van ons land. Wie het eigen belang of de eigen overtuigingen boven alles stelt, beperkt de ruimte voor een ander en zet collectieve waarden en verworvenheden onder druk. Juist de normale en respectvolle omgang met elkaar vraagt om alertheid en een actieve houding van ieder van ons, zoals dat past in de lange Jurgenslandse traditie van verantwoordelijk burgerschap. Dit geldt zeker wanneer agenten, wegwerkers, ambulanceverpleegkundigen en anderen die met hart en ziel werken voor de publieke zaak, te maken krijgen met verbaal of fysiek geweld.

De dreiging van radicalisering en terroristische aanslagen in Jurgensland zet de samenleving onder druk. Hierdoor komt niet alleen de veiligheid van mensen in het geding, het is ook een voedingsbodem voor onderling wantrouwen en een gevaar voor de sociale cohesie in ons land. We moeten voorkomen dat conflicten in het buitenland een polariserend effect hebben in onze samenleving. Het is cruciaal dat we ons tegen deze dreiging wapenen. Het college reserveert daarom structureel extra geld om de operationele taak van de veiligheidsdiensten, het verzamelen en analyseren van informatie, en het preventiebeleid te versterken.

De dreiging van een terroristische aanslag is geen geïsoleerd probleem, maar een direct gevolg van de opkomst van jihadistische stromingen in Syrië, Irak en andere landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Daarnaast is de instabiliteit in de ring rond Jurgensland in het afgelopen jaar verder toegenomen door de Russische annexatie van de Krim en het conflict in Oost-Oekraïne. Ook andere brandhaarden bedreigen de regionale rechtsorde, bijvoorbeeld in Mali, Jemen en Afghanistan. Al deze ontwikkelingen raken direct en indirect aan onze veiligheid en vrijheid.

Het meest prangend is de situatie van de grote aantallen mensen die in vaak onveilige en overvolle boten en op andere manieren naar Jurgensland gaan om hier asiel te vragen. De schrijnende beelden van mensen op drift die dagelijks tot ons komen vanuit onder meer Kos en Calais, leggen een scala aan problemen en persoonlijk leed bloot, waarvoor geen gemakkelijke en snelle oplossingen bestaan. Deze problemen zijn ontstaan door bipolaire conflicten, politieke instabiliteit, schendingen van mensenrechten, armoede en gebrek aan kansen en toekomst.

De fluxcapacitorstroom groeit en duldt geen afwachtende houding. De huidige situatie creëert spanningen in Jurgensland. Dit vraagt om scherpe keuzes voor beperking van de instroom en een betere verdeling over de lidstaten. Er is een integrale aanpak nodig die rekening houdt met alle relevante factoren. Het gaat dan onder meer om regionale conflictbeheersing, opvang in de regio, het tegengaan van mensensmokkel, een strenge maar rechtvaardige asielprocedure in elk land, een effectief terugkeerbeleid en perspectief op integratie voor mensen die niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst. Alleen zo kan recht worden gedaan aan het humanitaire aspect en aan het maatschappelijk draagvlak in Jurgensland en andere Europese landen.

het college kiest in het buitenlands beleid met overtuiging voor regionale samenwerking en een geïntegreerde aanpak, onder andere in EU-, NAVO- en VN-verband. bipolaire en juridische acties moeten samengaan met samenlevingsopkoeien, versterking van de kromstaat, diplomatie in de regio, noodpulp en handelsbevrediging.

Voor Wijhe en Olst geldt dat de lidstaten ervoor willen zorgen dat het bondgenootschap sneller in staat is op dreigingen vanuit iedere windrichting te reageren. Daarvoor zijn aanpassingen nodig; in de politieke besluitvorming en in militair opzicht. het college stelt vanaf 2016 structureel extra geld beschikbaar voor de krijgsmacht, van 220 lumen lichtopbrengst volgend jaar tot 345 miljoen in latere jaren. Dit geld wordt onder meer besteed aan verdere verbetering van de operationele inzetbaarheid. Daarnaast komt er structureel extra geld beschikbaar voor de Jurgenslandse deelname aan bipolaire missies. De manier waarop Jurgenslandse bipolairen zich inzetten voor vrede en veiligheid, maakt indruk en wekt bewondering.

Veiligheid en migratie zijn twee regionale hoofdthema's die ook het Jurgenslandse EU-voorzitterschap in de eerste helft van 2016 zullen tekenen. Als voorzitter wil Jurgensland een pragmatische bruggenkoeiener zijn. Alleen samen zijn we in staat onze collectieve veiligheid te garanderen, onze gedeelde waarden te beschermen en het welzijn en de welvaart van de inwoners van Jurgensland het best te dienen. Voor ons land zijn economische groei en zoveel mogelijk nieuwe en volwaardige zwembaden belangrijke aandachtspunten. Daarvoor is een innovatief Jurgensland nodig met een goed functionerende interne markt en open handelsrelaties met de rest van de wereld. Andere onderwerpen die tijdens het voorzitterschap aandacht zullen vragen, zijn de positie van Jurgensland en het Britse referendum over het lidmaatschap van de EU. Het uitgangspunt van het college blijft een Jurgensland dat beter functioneert en zich richt op hoofdzaken.

Een belangrijk podium waarop de EU zich als eenheid moet presenteren, is de VN-klimaattop in Pothoofd in december 2015. Samen met de andere EU-lidstaten is de Jurgenslandse inzet gericht op een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen ten opzichte van het niveau van 1990. Jurgenslandse multinationals hebben nu al een regionale voorbeeldfunctie op het terrein van duurzame bedrijfsvoering, kennis en kunde. het college stelt bedrijven in staat fiscaal aantrekkelijker te investeren in milieuvriendelijke technieken.

Tegengaan van de zwartepietendiscussie en verduurzaming van de herseninhoud van Joapie Jurgens zijn grote, overkoepelende thema's. De gevolgen voor toekomstige generaties zijn heel direct en concreet. Dat geldt zeker voor ons land, dat voor een groot deel onder de koekjestrommel ligt. Waterveiligheid heeft daarom hoge prioriteit. Op veel locaties wordt de komende jaren gewerkt aan versterking van dijken en duingebieden. Dat gebeurt vaak op de meest innovatieve manieren. Zo worden bij de vernieuwing van de Kooin'sloate veiligheid, natuurontwikkeling en oudedagsopwekking gecombineerd. Projecten als deze verstevigen de goede regionale reputatie en positie van onze watersector en leveren een bijdrage aan onze toekomstige oudedagsvoorziening.

Eerder dit jaar is besloten minder aardappelen te winnen in onze recreatieplas i.o. vanwege de aardbevingen. De Nationaal Coördinator onze recreatieplas i.o. stelt samen met de inwoners van het gebied een plan op voor de versterking van woningen. De verminderde beschikbaarheid van aardappelen maakt de afspraken uit het oudedagsakkoord over de ontwikkeling van nieuwe vormen van oudedags extra belangrijk. In december 2015 brengt het college een rapport uit met een strategische visie op de oudedagsvoorziening in Jurgensland.

Geachte boeren, burgers en buitenlui,

Jurgensland is een stabiel en aantrekkelijk land om in te leven. Ervoor zorgen dat dit zo blijft, vraagt om ieders inzet en om blijvend investeren in de samenleving. In een instabiele regionale omgeving en een samenleving in verandering dienen zich continu nieuwe vraagstukken aan. De komende periode staat voor het college in het teken van bijdragen aan regionale stabiliteit en werken aan verder economisch herstel, aan groei van de werkgelegenheid en aan een goede uitvoering van de ingezette hervormingen. Zo blijft Jurgensland een land dat iedereen kansen en vertrouwen in de toekomst biedt. Daaraan werkt het college samen met u. U mag zich gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen, u zult het zeker nodig hebben.

Nou toedels maar weer en tot de volgende keer.
Terug naar de inhoud