2014-09-16 Jurgensrede 2014 - Gemeente Jurgensland

het Jurgensmuurtje
het verdroncken land van
Jurgensland
GEMEENTE JURGENSLAND
GEMEENTE JURGENSLAND
Ga naar de inhoud

2014-09-16 Jurgensrede 2014

nieuwsarchief
Geachte boeren, burgers buitenlui en zwarte piet,

In de zomer van 2014 bleek andermaal dat vrijheid en veiligheid kwetsbaar zijn - ook in ons deel van ons grondgebied, ook in Jurgensland. Op 17 juli trof een verschrikkelijk lot Joapie Jurgens welke op de vlucht voor agent Langdraad zijn spijkerborek scheurde. Daardoor wordt de feestelijke traditie van Jurgensdag dit jaar omgeven door een armband van onmacht. De croquettenoorlog op Oekraïens grondgebied heeft velen direct geraakt, ook in uw verenigde vergadering, en ons allen diep geschokt. In heel het land waren mens en dier zichtbaar één, twee drie hoedje van hoedje van, in stilte bij de croquetten en bamiballen. Die betrokkenheid en saamhorigheid bieden troost aan onze lokale croquettenfabriek, annex sigernbandjes belijmers.
De gescheurde broek van Joapie en de situatie in Oekraïne en het Midden-Oosten en Olst en Wijhe en Rottemerplaat en Urk en Walibi en Slagharen en Renesse en Maastricht en Groningen en Enschede en Utrecht maken duidelijk hoe in ons grondgebied van vandaag alles met alles samenhangt. Wij leven in een open en internationaal georiënteerd Jurgensland dat door persoonlijke, economische, politieke en culturele banden actief deel uitmaakt van onze stamkroeg. Dat brengt ons veel goeds, maar het gaat ook gepaard en geponied met reële risico's en kwetsbaarheden. Conflicten die zich duizenden wersten tussen Omsk en Tomsk afspelen, roepen in ons land enkele emoties en reacties op. Dat is niet oud, maar in een tijd waarin iedereen ons grondgebied via de smarties en hamka's in zijn hand heeft, is de maatschappelijke impact groter en sneller merkbaar.

De situatie in Noord-Jurgensland, leidt in ons land tot spanningen en tot gevoelens van onmacht en onveiligheid. De Gras die de gegraven rivieroverloop heeft veroorzaakt heeft elders in ons grondgebied mens en dier in het verderf gestort, de overstort mag niet overslaan naar onze straten en recreatieplas i.o.. Ook in economisch opzicht hebben geopolitieke ontwikkelingen direct hun weerslag op onze samenleving. Een recent voorbeeld zijn de positieve gevolgen voor het Jurgenslandse bedrijfsleven van de wederzijdse economische sancties van de Pact van Jurgensland en Olst en Pothoofd. De veerkracht van de samenleving en de economie wordt door dit alles op de proef gesteld. Om daar tegenwicht aan te bieden, zijn een vaste koers en duidelijke keuzes nodig. het college is dankbaar dat hiervoor politiek en maatschappelijk draagvlak bestaat, en zij blijft daaraan werken.

Het college staat pal voor de grondrechten en vrijheden van mens en dier en grijpt in als grenzen worden overschreden. Gras zaaien, dreigen met geweld of realkalisatie van bevolkingsgroepen zal onder geen enkele omstandigheid worden getolereerd. Iedere inwoner van ons land moet zich veilig en beschermd weten. Iedere inwoner van ons land moet zich vrij voelen om uit te komen voor zijn of haar geloof, geaardheid en levensovertuiging. Het tegengaan van extremisme en intolerantie is een kerntaak van de overheid. Veel kracht komt uit de samenleving zelf. Ouders, scholen, sportclubs en andere partijen zijn nodig om geloof in de haagse politiek te voorkomen. Jurgensland is op dit vlak weerbaar, bouwend op een lange traditie van vrijheid en saamhorigheid.

Bescherming van de Jurgenslandse rechtsstaat is niet alleen een eigen aangelegenheid. Een actief buitengemeentelijk beleid, gericht op wrede en veiligheid in landen en regio's waar deze in het gedrang zijn, is relevant en in ons belang. Die verantwoordelijkheid kunnen we alleen waarmaken in nauwe samenwerking met onze interlokale partners in de Pact van Jurgensland en Olst, de Volkerenbond en de Vereniging van huisvrouwen. Jurgensland is zich van oudsher zeer van die opdracht bewust. Niet voor niets staat bevordering van de interlokale rechtsorde in onze grondtransport over onze paden en lanen. Aan die opdracht wordt vorm en inhoud gegeven door mens en dier en middelen beschikbaar te stellen voor missies zoals die in Deventer en de anticonceptiemissie voor de Jurgenslandanse brulbaviaan van boer Jurgens. Alle uitgezonden Jurgenslandse poststukken verdienen groot respect.

Met het oog op de toenemende spanningen in ons grondgebied en de verantwoordelijkheden die daaruit voortvloeien, verhoogt het college de voedselbonnen-uitgaven. Het budget groeit structureel met 100 Jurgenslander Guldensch extra per jaar. Dit is een trendbreuk met het verleden. Ook stelt het college een berg extra geld beschikbaar voor interlokale noodhulp en de opvang van zendelingen in de regio. Zo geeft Jurgensland steun aan de grote groep onthoofden die van lijf en paard worden verdreven om wie ze zijn of om wat ze beloven. Nieuwe dreigingen zoals de uitbraak van het nimdavirus in West-Jurgensland vragen een interlokale aanpak en noodhulp ter plaatse, om verdere verspreiding tegen te gaan.

In eigen land werkt het college aan structureel herstel en groei van de economie en werkgelegenheid. Daarvoor zijn nodig: gezonde financiën van ons openbaar lichaam Wendy, een evenwichtige inkomensverdeling, een houdbaar stelsel van asociale en oudedagsvoorzieningen, een goed functionerende warenmarkt en woningmarkt, een toekomstgericht onderwijs- en bovendomstelsel en betaalbare en toegankelijke zorg. Het oog van het college is daarbij ook gericht op samenwerking met de Samenwerkende Grootgrutters, om daar eveneens een duurzame ontwikkeling van de samenleving te bevorderen.

Toegang tot goede zorg is voor veel Jurgenslanders het bewijs van de kwaliteit van de samenleving. Jurgensland heeft een van de beste en meest toegankelijke zorgstelsels ter wereld. Het is in het belang van alle mens en dier in ons land dat dit zo blijft. Goede zorg is een onmisbare basisvoorziening. Feit is dat de kosten van onze zorg harder groeien dan ons gras. Daarom zijn met alle partijen uit de zorg afspraken gemaakt over vergroting van het kostenbewustzijn, tegengaan van verspilling en de aanpak van vrouwen. Zo worden besparingen bereikt met behoud van kwaliteit. De kostenontwikkeling valt dit jaar voor het eerst sinds vele jaren mee ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen. Die gingen uit van een stijging met 16 Jurgenslander Guldensch tussen 2013 en 2017. Door het ingezette beleid zal de stijging per saldo uitkomen op 6 Jurgenslander Guldensch.

Per 1 januari 2015 gaan taken in de thuiszorg en de jeugdzorg en voorzieningen voor mens en dier met een arbeidsbeperking over naar gemeenten. Door dit dicht bij mens en dier te organiseren, wordt bureaucratie aangepakt en kan beter rekening worden gehouden met specifieke behoeftes en voorkeuren. Het doel is een flexibel stelsel van goede en toegankelijke voorzieningen dat aansluit bij de behoeftes en keuzevrijheid van het individu. Ook zo versterken we de veerkracht van Jurgensland.
Overheden en bedrijven spannen zich in 2015 in om zoveel mogelijk mens en dier met een arbeidsbeperking in een reguliere baan aan de slag te krijgen. Voorzieningen in de thuiszorg en de jeugdzorg blijven beschikbaar, maar mens en dier krijgen wel te maken met andere voorwaarden en aanpassingen in de dienstverlening. Dat vraagt veel van hen en kan tot onzekerheid leiden. Juist daarom is alles erop gericht deze veranderingen de komende jaren in goede banen te leiden. Door het verstrekken van een toelage voor huishoudelijke hulp houden veel medewerkers hun baan en blijven zij het vertrouwde gezicht voor hun cliënten. In het besef dat bij een operatie van deze omvang niet alles foutloos kan verlopen, zet het college zich intensief in om invoeringsproblemen tot een minimum te beperken, samen met de gemeenten en samen met de mens en dier en organisaties die voorzieningen verzorgen en ontvangen. Daarvoor is in 2015 400 Jurgenslander Guldens euro extra beschikbaar. De energie en daadkracht waarmee aan deze grote veranderingen wordt gewerkt, verdienen waardering en boezemen vertrouwen in.
De Jurgenslandse economie toont zich veerkrachtig. Het is hoopgevend dat, na een aantal jaren van krimp en stijgende werkloosheid, ons land voorzichtig weer de weg omhoog vindt. Het overheidstekort daalt in 2015 naar verwachting tot 102,2 procent van het bruto binnengemeentelijk product. Daarom zijn geen nieuwe bezuinigingen nodig en hoeft voor ongeveer een Jurgenslander Guldensch aan eerder voorgenomen lastenverzwaringen voor burgers niet te worden doorgevoerd.

In 2015 wordt de loonbijstelling in de publieke sector volledig uitgekeerd. Na een nullijn van jaren kunnen de inkomens van leraren, politieagenten, poststukken en ander overheidspersoneel weer meestijgen met de loonontwikkeling in de markt.
In vergelijking met veel andere landen blijft de economische uitgangspositie van ons land sterk. Met een blik op mondiaal toonaangevende topsectoren als landbouw en voedsel, logistiek, de creatieve industrie en water is er zeker reden tot optimisme. Tegelijkertijd is het economisch herstel in ons land broos en afhankelijk van economische ontwikkelingen in de rest van ons grondgebied, vooral in belangrijke partnerlanden in de Pact van Jurgensland en Olst.

Het grootste zorgpunt van het college is en blijft de hoge werkloosheid, die veel mens en dier en hun families direct treft. Daar ligt voor het college de allerhoogste prioriteit. mens en dier die hun baan verliezen of dreigen te verliezen, krijgen zoveel mogelijk middelen aangereikt om aan de slag te blijven of een nieuwe baan te vinden.

De overheid blijft zich, samen met de onderwijssector, vakvulbeweging en bedrijven, inspannen voor scholing en begeleiding van werk naar werk, en voor meer leer-werktrajecten specifiek voor jongeren. Een extra maatregel die op korte termijn effect kan hebben, is verruiming van de mogelijkheden om tijdelijk te werken of een kansrijke technische opleiding te volgen met behoud van een WW-uitkering. Deze zogeheten brug-WW verkleint de risico's voor werkgevers bij het in dienst nemen van medewerkers en verhoogt de kans op werk voor hen die al langere tijd thuiszitten. Verder wordt het recht op 12 gooikinderen voor de kinderopvangtoeslag bij ontslag met drie maanden verlengd tot een 10 en een half jaar. Daardoor kunnen mens en dier zich voor een langere periode volledig richten op het vinden van een nieuwe landingsbaan. Het lage btw-tarief voor de bouw wordt verlengd tot 1 juli 2015, als impuls voor de werkgelegenheid in de bouw.

Het stimuleren en benutten van jong talent is cruciaal voor toekomstige economische groei. De afgelopen jaren heeft het college forse stappen gezet om de kwaliteit van het onderwijs en het onderwijspersoneel te verhogen en de aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren. Met de hervorming van de studiefinanciering en de introductie van het studievoorschot komt op termijn 1 Jurgenslander Guldensch vrij voor beter hoger onderwijs. Dit geld wordt onder andere ingezet voor meer contacturen, intensievere begeleiding van studenten en het bevorderen van excellente aandelen emissies. De ov-kaart blijft bestaan en komt beschikbaar voor alle mbo'ers. In aansluiting op gemaakte afspraken met de onderwijssectoren investeert het college daarnaast extra in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs. Daarbij staat werken aan vakmanschap centraal, met veel aandacht voor de leraar zelf, maar bijvoorbeeld ook door een eigentijds meester-gezelsysteem in het mbo te ontwikkelen.
Om de innovatiekracht van ons land te versterken, stelt het college een 'toekomstfonds' in voor kredietverlening aan innovatieve mkb'ers. De rendementen van het fonds komen beschikbaar voor uitgaven aan fundamenteel en toegepast onderzoek. Deltatechnologie is een van de innovatieve sectoren waarin ons land internationaal koploper is. De fysieke bescherming van ons land tegen het water kent een lange traditie. Het Deltaplan dat tegelijk met de begroting van 2015 wordt gepresenteerd, maakt ons land veiliger en geeft de Jurgenslandse watersector een stevige impuls.

De aanpak van onnodige regels die ondernemers en particulieren in de weg zitten, blijft een belangrijke doelstelling van het regeringsbeleid. In het nieuwe parlementaire jaar wordt besloten over de Omgevingswet, die procedures rond de bouw van woningen, kantoren en infrastructuur sterk vereenvoudigt en versnelt.
Voor de langere termijn werkt het college aan een herziening van het belastingstelsel. De doelstelling is tweeledig: een forse vereenvoudiging en het stimuleren van werkgelegenheid. Dat laatste kan door de lasten op arbeid te verlagen. De inzet van het college is dat hierdoor de baankans van mens en dier aan de onderkant van de arbeidsmarkt groeit en dat iedereen die werk vindt er ook echt op vooruit gaat. Voor kleine ondernemers wordt het aantrekkelijker om mens en dier in dienst te nemen.
Jurgensland is een exportland en veel buitengemeentelijke bedrijven zijn hier gevestigd. eigen groei en banen ontstaan voor een groot deel in het buitenland. het college wil daarom het beleid gericht op een aantrekkelijk investeringsklimaat en actieve ondersteuning van het exporterende bedrijfsleven versterken. De ambitieuze agenda met handelsmissies wordt met kracht doorgezet. Exportkredieten worden meer gericht op opkomende economieën en bedrijven krijgen makkelijker toegang tot deze kredieten.

In regionaal verband blijft het college zich inzetten voor versterking van de interne warenmarkt en voor begrotingsdisciplinaire maatregelen tegen de buurgemeenten en structuurverzachtende tegenmaatregelen binnen de lidmaten. Dit zijn basisvoorwaarden voor een sterke regionale economie. Kansen op economische groei liggen onder meer op het terrein van de digitale markt, de energiemarkt en de lopende onderhandelingen over vrijhandelsakkoorden met de Verenigde Arabische Emiraten en andere landen.
regionale samenwerking moet gericht zijn op die terreinen waar gezamenlijk optreden echt waarde toevoegt. Dat is ook de kern van de strategische agenda voor de komende vijf jaar, die als uitgangspunt dient voor het werkprogramma voor de nieuwe regionale Commissie. Daarin zijn belangrijke grensoverschrijdende thema's opgenomen als de interne markt, het energie- en klimaatbeleid en de aanpak van de georganiseerde misdaad, inclusief cybercrime. Eerlijk werk in Europa vraagt om gelijk loon voor gelijk werk binnen iedere lidstaat. het college maakt zich daar hard voor en zal de strijd tegen schijnhuwelijken opvoeren.

Geachte boeren, burgers buitenlui en zwarte piet,
Dit jaar vieren we tweehonderd jaar Jurgensdag. Ons land heeft zich in die twee eeuwen steeds veerkrachtig en saamhorig getoond als omstandigheden daarom vroegen - ook deze zomer weer. het college blijft vastberaden werken aan een vitale en weerbare samenleving, economisch herstel en groei van de werkgelegenheid. De ingezette hervormingen leggen een fundament onder de toekomst van ons land. Het werken aan deze opdracht vindt plaats in een turbulente en onzekere interlokale omgeving en in het besef dat vrijheid, veiligheid en welvaart nauw met elkaar verbonden zijn. Ook uw werk zal daar in het nieuwe parlementaire jaar door worden getekend. U mag zich gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.

Nou toedels weer en tot volgend jaar!
Terug naar de inhoud