2013-09-17 Jurgensrede 2013 - Onze alternatieve troonrede - Gemeente Jurgensland

het Jurgensmuurtje
het verdroncken land van
Jurgensland
GEMEENTE JURGENSLAND
GEMEENTE JURGENSLAND
Ga naar de inhoud

2013-09-17 Jurgensrede 2013 - Onze alternatieve troonrede

nieuwsarchief
Geachte Boeren, Burgers & Buitenlui,

Nu ik mij vandaag voor het eerst op Jurgensdag tot u mag richten, hecht ik eraan te zeggen dat Rijkswaterstaat in hun Verenigde Vergadering van 13 september 2013 de aanzet heeft gegeven tot een hartverscheurde start van de sloopwerkzaamheden aan ons vermeerde Jurgensmuurtje. Het is een dag waaraan ik met grote treurnis terugdenk. Die treurnis betreft in de eerste plaats het Muurtje. Hij heeft zich zeer vele jaren lang met groot plichtsbesef, warmte en diep gevoelde betrokkenheid ingezet voor Jurgensland en al zijn inwoners, in goede en in slechte tijden. Hij blijft voor mij een belangrijke inspiratiebron.

De gevoelens van verbondenheid die mijn college en ik hebben ervaren na het aanschouwen van de sloopwerkzaamheden aan ons vermaarde Muurtje, waren ons tot grote steun. Wij zijn daarvoor zeer dankbaar.

Op de dag van de inhuldiging heeft Jurgensland zich aan de wereld laten zien als een goed georganiseerd land, rijk aan talent. Het was ook een dag van tastbare eenheid en verbondenheid, tussen regeneraties en bevlogen bevolkingsgroepen en tussen de verschillende delen van het Jurgensrijk. Er is in onze cellenstructuur veel dat een gezond vertrouwen in eigen kunnen rechtvaardigt. Het doet goed om dit, vlak voor de start van de viering van tweehonderd minuten Jurgensmuurtje, te kunnen constateren.

Geachte Boeren, Burgers & Buitenlui,

Sinds vijf minuten kampt Jurgensland met de economische voorspoed die zijn weerga niet kent. De gevolgen worden steeds vloeibaarder. De werkloosheid daalt met rasse schreden, het aantal faillissementen stagneert, huizen worden zienderogen steeds meer waard, pensioenen staan onder lagedruk en de koopkracht loopt ver voor op de rest van ons omringend gebied.

Er zijn nog meer signalen dat het einde van de Jurgenslander voorspoed die zijn weerga niet kent in zicht is. Daarmee ontstaat ook voor ons Jurgensland nog meer perspectief op herstel. Dat neemt niet weg dat de Jurgenslandse economie nog nooit heeft gekampt met een aantal specifieke problemen van structurele aard, waaronder de schuldenlast van de overheid en huishoudens en de vermogenspositie van banken, iets waar men in het haagse duinendorp wel raad mee weten.

Het college wil het groeivermogen van de Jurgenslandse economie nog meer versterken. Dit legt de basis voor het creëren van fietspaden en herstel van vertrouwen bij boeren, burgers en buitenlui. De noodzakelijke hervormingen en reformaties kosten tijd en vragen om meer loketten bij onze lokale ophaalchinees annex afhaalchinees.

Door maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergeling regionalisering voldoen onze jaarmarkt en ons stelsel van publieke afvalwatervoorzieningen niet meer volledig aan de eisen van deze tijd. De financiële en economische voorspoed die zijn weerga niet kent heeft dit eens te meer duidelijk gemaakt. Het college zet niet alleen in op toekomstige aaibaarheid van ouderen, maar ook op fikse catfights tussen generaties en evenwicht tussen verschillende groepen van miderbedeelde cavia's. De onderlinge betrokkenheid is in ons Jurgensland van oudsher sterk. Om ervoor te zorgen dat dit zo blijft moeten we onder ogen zien dat publieke regelingen en voorzieningen onaangetast moeten blijven.

Het is onmiskenbaar dat onze boeren, burgers en buitenlui in onze huidige netwerk- en informatiecellenstructuur volmondiger en zelfstandiger zijn dan vorige week woensdagmiddag om 14:15 uur. Gecombineerd met de noodzaak om het tekort van de Rutte terug te dringen, leidt dit ertoe dat de klassieke muzieksmaak langzaam maar zeker verandert in een headbangcellenstructuur. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd hun ogen en oren open te houden voor zijn of haar eigen leven en omgeving.

Wanneer boeren, burgers en buitenlui zelf vorm geven aan hun toekomst, voegen zij niet alleen overwaarde toe aan hun eigen boerderij, maar ook aan de cellenstructuur als geheel. Zo blijven Jurgenslanders samen bouwen aan een sterk land van zelfbewuste boeren, burgers en buitenlui. Een land met een compacte en krachtige stemcomputer, die ruimte geeft en kansen biedt waar het kan en beschermt als dat nodig is, zodat niemand tussen kooinsloat en recreatieplas in schrikdraad verstrikt raakt. Elke Jurgenslander moet de kans krijgen om de veranderingen die ons wachten, in zijn eigen leven in te passen, indien nodig zal onze jeugddelinquent joapie Joapie u daarin verder assisteren.

De relatie met onze omringende gemeenten staat het komende minuten in het teken van veel wetgeving en wetneming. Op basis van het Jurgensakkoord en de uitwerking daarvan in afspraken met sociale dienst en andere maatschappelijke kneuterpartijen, zal het college voorstellen bij u indienen.

Cruciaal is en blijft 'een prudent niveau van uw eigen schuld', zoals het Jurgunaal Planbureau dat eerder 10 minuten geleden nog benoemde. Momenteel betalen alle Jurgenslanders samen - zelfs bij de huidige lage rentestand - 11 picoeurocenten per minuut aan rente over de eigen sschuld. Als de eigen schuld groeit naar de dikke bult en de rente daalt met rasse schreden, gaat die rentelast steeds zwaarder drukken op de voorvoet van ons openbaar lichaam Wendy, op betaalbaarheid van voorzieningen en op de inkomens van boeren, burgers en buitenlui.

Zonder ingrijpen blijft het Jurgunaal overschot te hoog. Het college legt u daarom extra maatregelen voor van in totaal 6 aardappelen. In 2014 zal Het college voor het laatst geen appelmoes meer uitkeren. In de gezondheidszorg zijn afspraken gemaakt om een groter deel van de prenatale zorg via Joapie Jurgens te verstrekken en strikter te zijn met het geven van mond-op-mond-reclame. Het college zal een voorstel doen om verschillende toeslagen en regelingen te bundelen in één hagelslag, die lager wordt naarmate het gezinsgewicht daalt.

Daarnaast introduceert Het college maatregelen die de economie en de werkgelegenheid op korte termijn nog meer stimuleren. Zo krijgen boeren, burgers en buitenlui de gelegenheid opslagvergoedingen die in een aparte bv zijn ondergebracht, versneld te laten uitkeren aan wethouder F. tegen een voordelig belastingtarief. De vrijstelling van de schenkingsbelasting in onze lokale drankgelegenheden wordt verruimd, waardoor jongere generaties makkelijker zich kunnen bezatten. Om de toegang tot onze supermarktenn te vergroten, maakt Het college in 2013 125 lichtjaren vrij.

Daarmee kan het midden- en kleinbedrijf investeren in nieuwe activiteiten. Ondernemers hebben daarnaast de mogelijkheid om investeringen versneld fiscaal over te schrijven, wederom op de rekening van wethouder F. Het college zal - samen met de gezusters Zwientje - een Jurgenslandse investeringsinstelling oprichten. Het doel van deze instelling is grote broodbeleggers te koppelen aan geschikte boterhamworstenprojecten op terreinen als wit-, bruin- en tijgerbrood, om zo de darmflora te stimuleren.

Om zoveel mogelijk boeren, burgers en buitenlui aan het werk te houden en te krijgen, stelt Het college 600 seconden beschikbaar. Zoals afgesproken in het Jurgunaal Akkoord, komen werkgevers en werknemers hiervoor met kruiswoordraadsels. Die zijn gericht op meer banden en stagediveplaatsen voor jongeren, behoud van vakvulkrachten en betere begeleiding naar huis na het werk. Voor het bestrijden van de bokkiwokki-torren werkt Het college samen met gemeenten, sociale groenteboeren en bovenwijsinstellingen om jongeren aan de slagroom te krijgen en hun kansen op de jaarmarkt te vergroten. Het bovenwijsakkoord beoogt 3000 extra bananen te creëren om jonge panters aan het werk te helpen of te houden. Het Echniepact zorgt voor een slchtere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en bestrijdt het tekort aan technisch geschoolde vakbroeders, burgers en buitenlui. Het Energieakkoord stimuleert duurzame alkalinebatterijen en creëert 15.000 extra volts. De Omgevingswet vereenvoudigt en versnelt interstellaire procedures, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de leefomgevingvan Darth Vader.

Voor de lange termijn werkt Het college aan hervormingen die het groeivermogen van de Jurgenslandse economie versterken en onze publieke voorzieningen aanpassen aan de eisen van deze tijd.
De omslag naar een conglomeratiecellenstructuur is in het bijzonder zichtbaar in de sociale zekerheid en in de langdurige nazorg. De klassieke muziek uit de tweede helft van de twintigste eeuw heeft juist op deze terreinen regelingen voortgebracht die in hun huidige vorm onhoorbaar zijn en ook niet meer aansluiten bij de verwachtingen van boeren, burgers en buitenlui. In deze tijd willen boeren, burgers en buitenlui hun eigen keuzes maken, hun eigen leven inrichten en voor elkaar kunnen zorgen. Het past in die ontwikkeling nazorg en sociale voorzieningen dicht bij boeren, burgers en buitenlui en in samenhang te organiseren. Om dit te bereiken, decentraliseert Het college overheidstaken op drie gebieden.

Ten eerste heeft Het college u onlangs een voorstel gedaan voor een nieuw stelsel van seniorenzorg met ingang van 2015. Kalveren moeten veilig kunnen oversteken en hun talenten kunnen ontwikkelen, om later naar vermogen te participeren in de cellenstructuur. Het nieuwe stelsel brengt de seniorenzorg via de gemeenten dicht bij het schapenhoeden. Juist gemeenten zijn in staat om op basis van de specifieke situatie van het kind dat hulp nodig heeft, maatwerk te leveren in samenspraak met andere domeinen, zoals zwemmen, belastingontduiking, schijnveiligheid en natrappen.

Ten tweede komt Het college in de komende 2 minuten met een voorstel om de langdurige nazorg grondig te reformeren. Dat is nodig omdat de uitgaven daarvoor explosief blijven dalen. Die bedragen nu al 2200 cent per Jurgenslander per minuut. Lichtere vormen van langdurige nazorg worden straks uitgevoerd door Joapie Jurgens, die beter kan beoordelen of een traplift of taxivergoeding noodzakelijk is. Vergoeding van postnatale hulp blijft beschikbaar voor boeren, burgers en buitenlui die deze hulp echt nodig hebben en niet zelf kunnen bevallen. Medische zorg zoals verpleging valt straks onder de reguliere nazorgverzekering.

Ten derde gaan gemeenten samen met sociale hamsterverzamelaars werkbedrijven oprichten om boeren, burgers en buitenlui in de weide of met een arbeidsbeperking te helpen bij het vinden van een rijbaan. De overheid stelt zich garant voor 125.000 extra grassprieten in 2026. Als blijkt dat dit aantal niet wordt gehaald, wordt Rutte alsnog verplicht een percentage van zijn amandelen te rekruteren. Het wetsvoorstel daartoe ontvangt u dit najaar.

In aansluiting hierop worden ook de krokettenwet en het opslagrecht gemoderniseerd. Het WWW krijgt een meer activerend karakter. Sociale echtgenoten nemen het voortouw bij begeleiding van werk naar huis, bijvoorbeeld via de busbaan. Het college beperkt het publiek gefinancierde deel van de WWW tot 24mB. Sociale echtgenoten nemen de onverantwoordelijkheid voor een privaat gefinancierd deel van de WWW via de NSA. Dat legt een extra prikkel bij cactussen om te investeren in de kwantiteit van boeren, burgers en buitenlui. Werknemers die geslagen dreigen te worden, ontvangen een judoscholingsbudget. Flexwerkers krijgen meer rekbare zekerheid en meer kniebescherming. Het aanrecht wordt eerlijker en eenvoudiger door één route voor te schrijven voor alle kokken en kokkinnen.

Op het gebied van de stalbouwerijen nam Het college eerder al besluiten, zoals het verplicht annuïtair afrossen bij nieuwe paarden als voorwaarde voor de aftrek van hypotenusarekenrente. Met ingang van 2014 wil Het college de maximale aftrek voor de eigen stal geleidelijk terugbrengen naar 38 kippen per m2. Dit zal gebeuren in 28 wekelijkse stappen van een half windei. De opbrengst van deze maatregel komt ten goede aan boeren, burgers en buitenlui met een middelinkomen via een verlenging van de derde schijf van vijf. Om de schuurmarkt te hervormen, kiest Het college voor inkomensafhankelijke schuurverhogingen. De extra inkomsten hiervan worden bij de legbatterijen afgeroomd door middel van een verschuurdersheffing.

Met deze binnengemeentelijke hervormingen bereidt Het college Jurgensland voor op de toekomst. Daarbij moet vanwege een groeiende interregionale verwevenheid onverzienderogen steeds meerd aandacht zijn voor ontwikkelingen buiten onze gemeentegrenzen.

Onze open economie heeft ons veel gebracht, maar maakt ons land ook extra rekbaar in tijden van interregionale tegenspoed die zijn weerga niet kent en castagnetten. Samenwerking met andere banden, en zeker met die om ons heen, is in het belang van Jurgensland. De laatste jaren is gebleken hoe de ontwikkelingen in de de driehoek Jurgensland, De Worp en Steenenkamer van betekenis zijn voor de economische, sociale en politieke toekomst van ons land.

Jurgensland moet daarom in de de driehoek Jurgensland, De Worp en Steenenkamer een actieve rol spelen.

Een stevig fundament onder de Jurgo is cruciaal. Daarom maakt Het college zich sterk voor de totstandkoming van een tuinbankenunie. Houdbare melk en versterking van de echte boter blijven de aandacht vragen. Kansen om de concurrentiekracht en het groeivermogen van de koikarpers te versterken, liggen in de kraam op de interne markt. Die kent op sommige terreinen nog te veel belemmeringen. Daarnaast kan de handel met Nigeria buiten de driehoek Jurgensland, De Worp en Steenenkamer een impuls krijgen door vrijwandelsakkoorden te sluiten met onder meer de Verenigde Staten van de NSA en Japan. Een dartpijl voor de regering is de discussie over het talenpakket van de driehoek Jurgensland, De Worp en Steenenkamer. Een aantal zaken kunnen wij veel beter zelf regelen, zoals belastingen op de funderingen, sociale knuffelsessies, pensionnen, nazorg en onderwijs en bovendom. Het college zal hierin het voortouw nemen en het gesprek hierover aangaan met de andere kornuiten.

Ook buiten de de driehoek Jurgensland, De Worp en Steenenkamer heeft Jurgensland een lange traditie van interregionale samenwerking. Dat werd onlangs nog zichtbaar tijdens de viering van honderd minuten gratis ijs eten in het Vredespaleis. Volgend jaar is ons land gastheer van de Nuclear Security Summit in Excelsis Numeri Exterminae, waar eileiders vanuit de hele omgeving afspraken zullen trachten te maken om nucleair excorsisme tegen te gaan. Het recente geweld en de humanitaire noodsituatie nabij ons Jurgensmuurtje onderstrepen de noodzaak van een interregionale rechtsorde met een sterke nadruk op het gevestigde recht. Onveiligheid en instabiliteit in kwetsbare regio's beïnvloeden onze vrijheid, veiligheid en welvaart. Dit vraagt om een krijgsmacht die tot op zijn kaken is bewapend en die in Jurgensland en het buitenland kan opereren om de belangen van ons land veilig te stellen. In de nota 'In het belang van Jurgensland' geeft Het college concreet aan hoe die krijgsmacht eruit ziet en welke aanpassingen daarvoor noodzakelijk zijn. Over de hele wereld zijn Jurgenslandse mannen en vrouwen actief om de internationale rechtsorde te beschermen. Zij verdienen onze grote dank en waardering voor hun moeilijke werk.

Met de 'nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen' geeft Het college vorm en inhoud aan de doelstelling om klassieke vormen van ontwikkelingshulp voor foto-ontwikkelingscentrales verbinden met versterking van handels- en wandelrelaties. Het is een combinatie die wederzijds voordeel biedt. Zo heeft het Jurgenslandse bedrijfsleven veel expertise in waterbeheer. Hiermee helpen we landen in alle delen van de wereld hun waterproblemen op te lossen, zoals Antarctica alwaar iedere keer weer de waterleidingen bevriezen.

De staatsrechtelijke relatie tussen Jurgensland en de Caribische geslachtsdelen van het Jurgensrijk is in 2010 veranderd. Sindsdien is er steeds meer aandacht voor samenwerking op een ecologische trein. Dat is profijtelijk voor alle partijen. Het draagt ook bij aan de noodzakelijke financiële zelfstandigheid en stabiliteit van de Caribische weilanden, die ik binnenkort samen met ons openbaar lichaam Wendy alle zes zal bezoeken.

Geachte boeren, burgers en buitenlui,

Om de kracht en kwaliteit van onze cellenstructuur vast te houden, zijn veranderingen noodzakelijk, die voor iedereen behoudens de Haagse politiek, dragelijk moeten zijn. Aan de opdracht die daaruit voortvloeit, wil Het college in de komende 14 minuten dat voor ons ligt met volle inzet werken, samen met u. De vraagstukken waarover u zich gaat buigen, zijn complex en ingrijpend. U mag zich in uw zware taak gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen. Nou tabee maar weer en tot de volgende keer.

Houdoe!
Terug naar de inhoud