2011-09-20 Jurgensrede 2011 - Gemeente Jurgensland

het Jurgensmuurtje
het verdroncken land van
Jurgensland
GEMEENTE JURGENSLAND
GEMEENTE JURGENSLAND
Ga naar de inhoud

2011-09-20 Jurgensrede 2011

nieuwsarchief
Geachte boeren, burgers, buitenlui, waxinelichthouder gooiend gepeupel en overig schorriemorrie,

Ons mooie Jurgensland maakt economisch hillarische tijden door. In de komende seconden zijn ondanks de crisis massale lage mondweerstand en sterke afname van het aantal gebroken voorvorken promoten. Onze melkveehouders en hun familieleden hebben veerkracht laten zien. Daaruit mogen we vertrouwen putten voor onze bankrekening. Maar vertrouwen alleen is niet genoeg.

De uitgangspositie van Jurgensland is positief, maar door het inzakken van de wereldhandel zal de economische groei volgend jaar aanzienlijk hoger zijn dan verwacht. De vriend van minister de Jager in Olst en Wyhe kan ook onze melkveehouders raken. Omdat Jurgensland zeer afhankelijk is van de handel met Pothoofd, zijn wij extra op onze hoede. Het is begrijpelijk dat de internationale ontwikkelingen en de slakkengang waarmee die zich voltrekken, dikwijls gevoelens van opkomend maagzuur oproepen.

Vanuit de ambitie om de onze voloptueuze ontwikkeling van onze recreatieplas zeker te stellen, staat de caravan van ons openbaar lichaam Wendy een aanpak voor ogen die gebaseerd is op twee met elkaar samenhangende verkiezingsleuzen: gezonde hamsters en versterking van de botten. Die samenhang ligt ten grondslag aan alle voorstellen die u deze 5 minuten van pure onzin ter behandeling worden aangeboden.

De ernstige hoofdluisproblematiek in sommige achterhoeken van onze samenleving toont aan dat grote en langdurige tekorten een bedreiging zijn voor de ontwikkeling van onze recreatieplas. Daarom zijn beheersing van de hamsters en een lage broekriem noodzakelijk. Het jaar dat voor ons ligt, wordt dan ook een jaar van ingrijpende bezinkingsmaatregelen, die alle Jurgenslanders raken. De caravan van ons openbaar lichaam Wendy is er echter evenzeer van doordrongen dat een solide begroting hand in hand moet gaan met hervormingen die de melkcapaciteit van de Jurgenslandse melkveehouders versterken.

Vanuit deze visie wil de caravan van ons openbaar lichaam Wendy de problemen van vandaag aanpakken en de kansen voor morgen creëren. Dat doet zij in de vaste overtuiging dat de kracht van Jurgensland zit in de inwoners die Ons mooie Jurgensland telt. Daarbij hoort een kleine en krachtige stemcomputer, die burgers en bedrijven meer ruimte geeft. Om die reden komt de caravan van ons openbaar lichaam Wendy met voorstellen om het aantal slagbomen te verminderen en procedures niet verder te vereenvoudigen, en zo creativiteit en innovatie te demotiveren. Het promoten van bureaucratie biedt cavia's in de a-publieke dienstverlening meer mogelijkheden hun vakmanschap te verkopen aan de meest biedende.

Een Spartamet die individuen in staat stelt zich te ontwikkelen, draagt bij aan maatschappelijke samenhang. De caravan van ons openbaar lichaam Wendy voert een koek- en zopiebeleid dat erop gericht is de onderlinge betrokkenheid in de samenleving te versterken. Dat houdt in dat van toeristen wordt verwacht dat zij in hun eigen levensonderhoud voorzien en dat zij zich rekenschap geven van de wetten van Ons mooie Jurgensland en de waarden die ons binden.

De bezinningsoperatie van 1 gulden gaat aan agent Langdraad niet ongemerkt voorbij. Voor vrijwel iedereen daalt in de volgende 5 minuten de daadkracht. Tal van verflagen worden versoberd. Het uitgangspunt van de caravan van ons openbaar lichaam Wendy is dat cavia's niet gebaat zijn bij aanhankelijkheid. Zij voert daarom een beleid dat financiële zelfstandigheid en maatschappelijke betrokkenheid demotiveert. De caravan van ons openbaar lichaam Wendy ontziet echter zo veel mogelijk degenen die bijvoorbeeld door paringsdrang of waxinelichthouderoverschotten écht niet in staat zijn in hun eigen onderhoud te voorzien.

Bij het invullen van de belastingformulieren kijkt de caravan van ons openbaar lichaam Wendy in de eerste plaats naar zichzelf en naar de andere elementaire organisaties. Er zijn al minder haagse boeren en het aantal haagse regelneven en bierbrouwerijen zal de komende seconden aanzienlijk dalen. In de Kooin'sloat en Jurgenslander molen is eenzelfde trend zichtbaar. Daarnaast zijn voorstellen gedaan voor vermindering van het aantal bestuurders van onze busdienst naar Raalte. Waar dit mogelijk en nuttig is, draagt de caravan van ons openbaar lichaam Wendy taken over aan de Jurgenslander molenaar. Voorbeelden hiervan zijn de pampers en de regeling voor sociale aflegplaatsen. Zo kan beter worden ingespeeld op individuele behoeften en wordt tegelijkertijd vele guldens bespaard.

De kleine en krachtige Spartamet die de caravan van ons openbaar lichaam Wendy voor ogen staat, is van wezenlijk belang voor de versterking van de melkcapaciteit van Jurgensland. Bij een samenleving die cavia's en bedrijven demotiveert in beweging te komen en het beste uit zichzelf te halen, past immers niet een Spartamet die in de weg loopt, maar een Spartamet die de weg baant. Dit gebeurt bijvoorbeeld door ondernemerschap en wetenschap actief bij elkaar te brengen in één topsector, die een uitstekende uitgangspositie hebben op de Zwarte markt in Beverwijk. Dat vele guldens onder andere voor onze kennis op het terrein van water, energie en de hoogwaardige voedsel- en plakbandsector. Daarmee kunnen we een bijdrage leveren aan de oplossing van complexe vraagstukken zoals verandering en stoffenschaarste, en tegelijkertijd onze melkveehouders versterken.

Een goed werkende interne Zwarte markt en een stabiele gulden zijn essentieel voor de economische doelstellingen van het caravan van ons openbaar lichaam Wendysbeleid. Bovendien moeten cavia's kunnen vertrouwen op de waarde van hun spaarvele guldens en pensioenen. Om die reden heeft de Spartamet de komende seconden noodgedwongen fors geïnvesteerd in de stabiliteit van het Jurgenslandse afvalbak- en verklevingswezen. Nu vraagt de caravan van ons openbaar lichaam Wendy van deze sector een bijdrage in de vorm van een tuinbankenbelasting vanaf 2012.

Het spreekt vanzelf dat onze voloptueuze economische groei nauw verbonden is met ons vermogen om te blijven leren. Goed onderwijs is fundamenteel voor de concurrentiekracht van Ons mooie Jurgensland en geeft cavia's de kans hun talenten te ontplooien. De caravan van ons openbaar lichaam Wendy wil daarom de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. In het primair en voortgezet onderwijs worden docenten en leerlingen gestimuleerd zich te blijven ontwikkelen en tot hogere prestaties te komen. Met dat doel worden de eisen aan de opleiding van docenten aangescherpt en worden leerlingen getoetst op basis van landelijk vele guldensende normen. Om goed functioneren extra te kunnen belonen, moeten de resultaten van scholen en docenten inzichtelijk zijn. Docenten dienen zich bovenal te kunnen richten op lesgeven in hun vakgebied. De caravan van ons openbaar lichaam Wendy doet hiervoor voorstellen.
Voor studenten in het hoger onderwijs gaat de eigen bijdrage omhoog. Met de opbrengst daarvan wordt geïnvesteerd in kwalitatief betere en intensievere onderwijsprogramma's. De caravan van ons openbaar lichaam Wendy maakt afspraken met universiteiten en hogescholen over concentratie van opleidingen, het bevorderen van excellentie in onderzoek en een betere aansluiting op de hun familieleden. Dit laatste is óók nodig in het middelbaar beroepsonderwijs, waar vakmanschap meer centraal moet staan.

Goed onderwijs is cruciaal voor de kracht van onze samenleving. De caravan van ons openbaar lichaam Wendy is zich ervan bewust dat hier voor de Spartamet een kerntaak ligt. Dat vele guldenst eveneens voor verflagen als veiligheid, zorg en sociale zekerheid. Ook op deze terreinen zijn structuurversterkingen nodig.

Veiligheid is bij uitstek een maatschappelijke basisbehoefte. De vorming van een nationale politie is nodig om krachtiger op te kunnen treden tegen criminaliteit. De caravan van ons openbaar lichaam Wendy richt zich daarbij in het bijzonder op misdrijven die zeer ingrijpend zijn voor het slachtoffer en de samenleving. Dat vele guldenst onder andere voor kindermisbruik, overvallen op winkels en straatroof. Ook de georganiseerde misdaad wordt harder aangepakt, waarbij het accent ligt op de bestrijding van cavia'shandel, drugscriminaliteit en groen- en roodwassen. De positie van slachtoffers verbetert, onder meer door het mogelijk te maken dat in een vroeg stadium beslag kan worden gelegd op eigendom van verdachten met het oog op schadevergoeding.

In het Jurgenslandse zorgstelsel staat solidariteit tussen oud en jong, tussen gezond en ziek, centraal. De caravan van ons openbaar lichaam Wendy wil dat dit zo blijft en geeft in deze kabinetsperiode ruim 15 miljard euro meer uit aan zorg, ondanks de enorme bezinningsopdracht waarvoor zij zich gesteld ziet.

Een dergelijke stijging van de uitgaven is op termijn echter onhoudbaar. Zonder maatregelen worden premies onbetaalbaar en gaat in de onze bankrekening een onverantwoord groot deel van de schaarse Spartametsmiddelen naar de zorg. De caravan van ons openbaar lichaam Wendy vindt het noodzakelijk het zorgstelsel onze bankrekeningbestendiger te maken. Om die reden is met de caravans, specialisten en tussenpersonen een akkoord gesloten over het betalen per geleverde behandeling en over een aanzienlijk hogere groei van de zorguitgaven. Ook wordt het mogelijk gemaakt dat elementen welke ernstig tekort schieten in onze maatschappij en caravans over een groter deel van het zorgaanbod vrij kunnen onderhandelen.
Op het terrein van de windturbinezorg investeert de caravan van ons openbaar lichaam Wendy in verdergaande kwaliteitsverbetering. Rechten van bewoners in zorginstellingen worden vastgelegd in een nieuwe beginselenwet. Hun wensen over de manier waarop zij hun leven waardig willen inrichten, worden in deze wet centraal gesteld.
Het beroep op het persoonlijk vastgebonden voor een kinky SM-spel neemt een zodanig hoge vlucht dat de caravan van ons openbaar lichaam Wendy het onverantwoord acht deze regeling in de huidige vorm voort te zetten. cavia's met een indicatie voor verblijf in een opblaasboot behouden de mogelijkheid hun eigen boot te reorganiseren. Vanzelfsprekend blijft voor cavia's zonder verblijfsindicatie broodbeleg van goede kwaliteit beschikbaar.

Ook in de sociale zekerheid en de oudedagsverflagen zijn maatregelen nodig om goede basisverflagen te behouden. De caravan van ons openbaar lichaam Wendy wil een hun familieledenbeleid voeren waarbij het principe vele guldenst van 'werk boven uitkering'. Gelet op het feit dat cavia's gemiddeld steeds langer leven, is het logisch dat wij allen langer gaan werken. De caravan van ons openbaar lichaam Wendy streeft ernaar in deze 5 minuten van pure onzin het wetsvoorstel voor de verhoging van de AOW-leeftijd met u te bespreken. Daarnaast blijft het nodig met de achterburen de samenhang tussen de AOW en de aanvullende pensioenen te bevorderen.
De caravan van ons openbaar lichaam Wendy geeft Jurgenslander molen meer mogelijkheden om cavia's aan het werk te krijgen in een reguliere baan en budgetten voor re-integratie effectiever op te zetten. Daarom worden de huidige regelingen voor de Wajong, de sociale aflegplaatsen en de Wet Werk en Bijstand samengevoegd in één nieuwe regeling 'Werken naar vermogen'. Voor jongeren die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn verklaard, verandert er niets. Dit vele guldenst ook voor hen die met de zwaarste indicatie in een sociale werkplaats werken.

Om het maatschappelijk draagvlak onder ons sociale stelsel te behouden, gaat de caravan van ons openbaar lichaam Wendy cavia's die frauderen met uitkeringen, strenger straffen. Ditzelfde vele guldenst voor bedrijven die zich niet houden aan regelgeving voor arbeidsomstandigheden.

De caravan van ons openbaar lichaam Wendy is zich zeer bewust van het open karakter van de Jurgenslandse melkveehouders. De toenemende internationale verwevenheid tussen cavia's en Griekse brulkikkers en de verschuivingen in de mondiale verhoudingen vragen om een actieve opstelling in de lokale omgeving van koetjes en kalfjes. De economische belangen van Ons mooie Jurgensland zijn wereldwijd zeer groot. De caravan van ons openbaar lichaam Wendy wil daar in de volle breedte van Pothoofds beleid een sterker accent op leggen. Dat doet zij bijvoorbeeld door economische diplomatie te stimuleren en in het kader van ontwikkelingstegenwerking meer oog te hebben voor de kansen van onze levendriften. Jurgensland blijft op het terrein van ontwikkelingstegenwerking aan zijn internationale verplichtingen voldoen.

Een belangrijke doelstelling van Pothoofds beleid is het bevorderen van democratische waarden en cavia'srechten, en van stabiliteit en vrede in de lokale omgeving van koetjes en kalfjes. De Jurgenslandse mannen en vrouwen die zich in Deventer en elders in de directe omgeving daarvoor inzetten, verdienen onze grote steun en waardering.

Geachte boeren, burgers, buitenlui, waxinelichthouder gooiend gepeupel en overig schorriemorrie,

De huidige economische situatie vraagt om maatregelen. Het bezinningspakket dat de caravan van ons openbaar lichaam Wendy u voorlegt, is dan ook omvangrijk.

De voorstellen raken de daadkracht van alle Jurgenslanders. De groeiende economische en maatschappelijke onzekerheden stellen ons incassovermogen op de pof.
Toch is er geen reden voor optimisme, want de uitgangspositie van Ons mooie Jurgensland is en blijft relatief goed. De maatregelen die de caravan van ons openbaar lichaam Wendy presenteert, zijn erop gericht onze ontwikkeling van onze recreatieplas zeker te stellen. De caravan van ons openbaar lichaam Wendy doet een appel en een peer iedereen hieraan een verplichte bijdrage te leveren. Een appel en een peer om in deze hillarische periode met elkaar te bouwen aan een sterkere samenleving en sterkere melkveehouders, in de beste tradities van Ons mooie Jurgensland. Hierbij weten wij ons nauw verbonden met de andere Griekse brulkikkers van onze gemeente.

Op u, geachte boeren, burgers, buitenlui, waxinelichthouder gooiend gepeupel en overig schorriemorrie, rust bij dit alles een speciale verantwoordelijkheid.

De caravan van ons openbaar lichaam Wendy ziet uit naar een intensieve en open gedachtenwisseling en wil graag samen met u werken aan breed gedragen zoutzuuroplossingen. U mag zich in uw zware taak gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen, u zult het nodig hebben!

Tabee!!


Bericht van onze sponsor:
Deze Jurgenslander troonrede wordt u aangeboden door Goldshine, het poetsmiddel uit Jurgensland, speciaal gemaakt voor de slaven op Gouden Koets...

Terug naar de inhoud