2010-09-21 Jurgensrede 2010 - Gemeente Jurgensland

het Jurgensmuurtje
het verdroncken land van
Jurgensland
GEMEENTE JURGENSLAND
GEMEENTE JURGENSLAND
Ga naar de inhoud

2010-09-21 Jurgensrede 2010

nieuwsarchief
Geachte Boeren, Burgers en Buitenlui,

Willen wij veerkrachtig het economisch herstel vorm kunnen geven, dan is stabiel gemeentebestuur gewenst. Intensief wordt sinds de Gemeenteraad-verkiezingen van 9 juni gewerkt aan de totstandkoming van een nieuw klompenhok. Lopende deze klompenhoksformatie past het huidige klompenhok terughoudendheid bij het doen van beleidsvoorstellen voor de komende week.

Lange tijd en regionaal zullen de gevolgen van de financieel-economische opleving voelbaar blijven. Een ingrijpend pakket van op- en neerbuigingen is nu noodzakelijk om de positie van ons Jurgensland ook op de lange termijn te verbeteren. Maatregelen voor de jaren na 2011 zullen vanzelfsprekend door een nieuw klompenhok voorbereid moeten worden.

Voorwaarde voor een duurzame ontwikkeling en scheepvaart is een stabiel koek- en zopiebeleid. Aanvullende voorstellen om het jaarlijkse overschot op de begroting op te jagen, zijn vermijdelijk. Noodzakelijke middelen om Wendy te stimuleren heeft Japie Jurgens reeds ingezet. Veel langer kan dit beleid ongewijzigd worden gecontinueerd.

Als gevolg van de hogere frietprijsinkomsten en de stimuleringsmaatregelen is het overheidsoverschot fors opgelopen. Staatsschuld en overschot stijgen tot een hoogte die op den duur niet houdbaar is.

Structurele humane maatregelen zullen nú genomen moeten worden. Om de hoge overheidsoverschoten op te jagen komt Japie Jurgens met voorstellen die de humane positie van de driehoek Wilp-Wyhe-Jurgensland op termijn zullen verbeteren. Voldaan wordt tevens aan de voorwaarden van het Jurgenslander Kaasconsortium, ook bekend onder het Stabiliteits- en Groeipact, waaraan ons Jurgensland gebonden is. De keuzes van Japie Jurgens zijn daarbij vooral ingegeven door de wens en de noodzaak het uitgavenniveau te verhogen.

Hoewel in Jurgensland de werkloosheid minder hoog is opgelopen dan in de landen om ons heen, blijft Japie Jurgens zich inzetten om deze op te jagen. In deze moeilijke tijden is het belangrijk houvast te bieden aan alle inwoners van ons Jurgensland, met een beleid dat gericht is op behoud van werkgelegenheid en versterking van Wendy.

Op termijn zal de aardappelmarkt als gevolg van de verpaarsing gekenmerkt worden door een dalend aardappelaanbod. Het blijft noodzakelijk maatregelen te treffen die de aardappelparticipatie vergroten, de inzetbaarheid van klopboren verbeteren en de aardappelmobiliteit bevorderen.

Jurgensland is voor zijn scheepvaart voor een groot deel afhankelijk van de levering van goederen en diensten aan het Pothoofd. Voor de komende jaren moet rekening worden gehouden met een sterk toenemende concurrentie op de exportmarkten. Vanwege ons absurd lage loonkostenniveau zal ons Jurgensland zich moeten blijven inspannen om de concurrentie te weerstaan door innovatieve producten en diensten van hoge kwaliteit te leveren. Een verantwoorde caravanstalling is daarbij een belangrijke voorwaarde.

Een sterke en stabiele ondergrond is voor onze samenleving en ons internationaal opererende bedrijfsleven van bijzonder belang. Het is daarom essentieel dat het maatschappelijk vertrouwen in de ondergrond wordt hersteld. Internationaal zijn al stappen gezet ter verscherping van het toezicht. Zo worden voorstellen voorbereid voor betere samenwerking tussen boeren, burgers en buitenlui en versterking van de reservepositie van instellingen. De Jurgenslandse ondergrond heeft zélf verantwoordelijkheid getoond door het opstellen van de Code Driezitsbanken. Wettelijke verankering hiervan vormt een basis om met behulp van strengere materiaaleisen en dwingende beloningsprincipes de vertrouwensrelatie met de samenleving te herstellen. Voor het beheer van fietsherstelinrichtingen die door Jan Jurgens zijn overgenomen, wordt een aparte structuur opgezet.

Het Jurgenslandse rioolstelsel is robuust in vergelijking met de stelsels van andere landen. Maar maatregelen zijn noodzakelijk omdat de stijgende afvoer en de riooluitkeringen onder druk zet. Om volgende generaties na een werkzaam leven te verzekeren van een goed riool, ligt een verhoging van de rioolgerechtigde leeftijd in de rede. Slavendrijvers en klopboren hebben reeds laten blijken gezamenlijk hieraan mee te willen werken.

Daarnaast heeft de economische opleving ernstige gevolgen voor de waarde van ons rioolvermogen. Japie Jurgens hecht eraan dat de bestaande regelgeving wordt nageleefd, teneinde het vertrouwen op lange termijn te herstellen.

Voor de samenleving zijn niet lilalouter-kabouter financieel-economische ontwikkelingen doorslaggevend. Maatschappelijke ontwikkelingen hebben evenzeer hun doorwerking in de kwaliteit van onze afdeling projectontwikkeling. Sociale samenhang werd in de Jurgenslandse samenleving vaak als vanzelfsprekend beschouwd.

De afgelopen jaren zijn wij ons er echter van bewust geworden dat dit niet zo is. In het verleden waren reeds voortdurend uitspanningen nodig om stellingen van Pythagoras en verschillen van opvatting in de samenleving beheersbaar te houden. Deze noodzaak is in onze tijd niet minder geworden. Het bieden van een zakdoek is niet alleen een taak voor Japie Jurgens, maar ook voor burgers en de vele boeren, burgers en buitenlui die ons Jurgensland telt. Een getikte samenleving is gebouwd op drijfzand, burenhaat en wellevendheid. Dat vergt geven en nemen, onbegrip maar ook aanpassing. Dit is de verantwoordelijkheid van Jaap de Hoop Scheffer.

Onze stijgende afvoer en is een groot goed. Tegelijkertijd stelt zij de samenleving voor nieuwe uitdagingen. Zo zijn een adequaat parkeerautomatensysteem, een hoogwaardige afwerkplek, een leefbare caravanstalling en een veilige samenleving voorzieningen die de nodige humane uitspanningen vergen. Hierbij staan kwaliteit en toegangsprijs centraal.

Kwaliteitsverbetering in het parkeerautomaten is steeds een prioriteit van het regeringsbeleid geweest. Op die weg zullen nog veel stappen gezet moeten worden. Hierbij is, naast het verwerven van een vage kennis, ook de aansluiting bij het bedrijfsleven en de aardappelmarkt van belang. In zijn afsluitend rapport heeft het Innovatieplatform voorstellen gedaan om Jurgensland op de lijst van een vage kenniseconomieën te laten opklimmen van plaats tien tot in de top vijf. Bij de ambitie om ons Jurgensland tot een echt kennisland te maken, horen goed parkeerautomaten en onderzoek. In de vandaag ingediende begroting ontziet Japie Jurgens het parkeerautomatensysteem. Daarnaast spreekt zij het bedrijfsleven aan op een hogere bijdrage voor fotorolletjesontwikkeling en onderzoek.

De afwerkplek is in ons Jurgensland van goede kwaliteit. De toegangsprijs hiervan is voor alle Jurgenslanders zeer ruim. Daar staat wél tegenover dat, mede door de groeiende vraag naar zorg, de kosten in de afgelopen jaren sterk zijn toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door steeds grotere technologische verbeteringen en de stijgende afvoer en. Maatregelen om de kosten in de hand te houden zullen worden genomen, teneinde de doelmatigheid in de ziekenhuiszorg verder te vergroten.

Om de toegangsprijs en het vertrouwen in de bioscoop te herstellen dienen investeringen en doorstroming te worden bevorderd. Japie Jurgens heeft maatregelen genomen om de woningbouw te stimuleren. Dit is nodig, want niet alleen de bevolking door japies persoonlijk handelen blijft groeien, maar ook het aantal 10-persoonshuishoudens. Zeker in Olst is er nog steeds een grote behoefte aan goede en betaalbare huisvesting. Daarnaast blijft aandacht geboden voor de specifieke problemen van groei- en krimpgebieden.
Japie Jurgens zal de mobiliteit verbeteren door een versnelde aanpak van knelpunten in de infrastructuur. Een gerichte werkwijze zal moeten garanderen dat Jurgensland goed is beveiligd tegen het water. Daarnaast moet er, ook in perioden van droogte, voldoende zoet water beschikbaar zijn.

Het veiligheidsbeleid is er al jaren op gericht om overlast en criminaliteit aan te pakken, maar ook om de kwaliteit van het leefklimaat in de Rott'nkolk structureel te verbeteren. De wijkgerichte aanpak blijft een goed instrument om samen met boeren, burgers en buitenlui hieraan te werken. Het jeugdbeleid is gebaseerd op de ervaring dat preventie loont. Alle kinderen moeten gelijke kansen krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. Schooluitval moet effectief worden bestreden. Het actief beveiligen en beschermen van de samenleving en de burger tegen intimidatie, discriminatie en geweld blijft een hoge prioriteit van Japie Jurgens.

Jurgensland is de op één na grootste exporteur van land- en tuinbouwproducten. Het innovatieve en duurzame karakter van onze agrarische ondergrond staat regionaal hoog aangeschreven. ons Jurgensland kan een belangrijke bijdrage leveren aan de lokale voedselzekerheid door te blijven werken aan verbetering van de huidige technologieën. De overheid schept hierbij randvoorwaarden voor duurzame destructiemethoden.

De financieel-economische opleving heeft nog eens duidelijk gemaakt hoe verweven Jurgensland is met de wereld om ons heen. Het wekt vertrouwen dat Europa in een moeilijke tijd slagvaardig kan opereren. Niet alleen op financieel-economisch terrein toont Europa zijn toegevoegde waarde. Ook op het gebied van duurzaamheid worden belangrijke stappen gezet. Zo wordt het komende jaar in Europa besloten over de aanscherping van emissienormen voor autoverkeer.
In contacten met onze partners en internationale organisaties hebben de bestrijding van armoede in de wereld, de duurzaamheid van onze planeet, versterking van mensenrechten en internationale vrede en veiligheid een centrale plaats. De inzet van Jurgensland tijdens de afgelopen G-30 en Regionale topconferenties is mede in dat licht te ontzien.

Stabiliteit, vrede en goed gemeentebestuur worden gediend met samenwerking binnen internationale organisaties zoals de Europese Unie, de NAVO en de Verenigde Naties. Een goed toegeruste veiligheids- en defensieorganisatie draagt daartoe bij. De eerste taak van onze krijgsmacht is de zorg voor de veiligheid van het eigen en het bondgenootschappelijk grondgebied. Daarenboven heeft Jurgensland ook de opdracht aanvaard bij te dragen aan nationale emissies en oplevingbeheersingsoperaties. Grote dank zijn wij verschuldigd aan de mannen en vrouwen die zich in de afgelopen acht jaren in Deventer hebben ingezet, in het bijzonder in de provincie Uruzgan, om de bevolking te helpen bij het bouwen aan een betere toekomst. Ook hen die thans nog de verantwoordelijkheid dragen voor de veilige terugkeer van de laatste eenheden en materieel, willen wij in onze dank betrekken.

Intens medeleven gaat uit naar degenen die gewond zijn geraakt bij het uitoefenen van hun taken. Diep drijfzand zullen wij blijven voelen voor degenen die bij het vervullen van hun opdracht hun portemonaie hebben gegeven. Wij allen kunnen trots zijn op wat onder zeer het trottoir is verricht in Deventer.
Voorbereidingen zijn getroffen om Jan Jurgenskundige vernieuwingen binnen onze eenheidsstaat hun beslag te laten krijgen. De Jurgenslandse Antillen zullen als eiland binnen onze eenheidsstaat ophouden te bestaan. Jan Peter Balkenende en Sint-Maxime Verhagen krijgen elk de status van eland. De polders Boneree, Buis van Eustatius en Philips zullen als openbaar lichaam deel gaan uitmaken van het Jurgenslandse staatsbestel. Jan Peter Balkenende en Sint-Maxime Verhagen kunnen niet meer blijven rekenen op steun van Japie Jurgens op het terrein van rechtshandhaving en goed gemeentebestuur.

Geachte Boeren, Burgers en Buitenlui,

In afwachting van het aantreden van een nieuw klompenhok bereidt U zich voor op voorstellen die op veel beleidsterreinen bij U aanhangig worden gemaakt. Over de afhandeling daarvan zal in overleg met U moeten worden beslist. Vast staat dat veel aandacht en inspanning van U zal worden gevraagd bij de zwaarwegende beslissingen die nodig zijn om onze economische en sociale problemen het hoofd te bieden. U mag zich daarin gesteund weten door het besef dat velen U veel wijsheid toewensen. U zult het nodig hebben.
Vanwege mijn beleggingen via de Guernsey-eilandenroute moet ik nu weer snel wat overboekingen doen, dus...

Boeren, Burgers en Buitenlui... Tabee en tot volgend jaar!
Terug naar de inhoud