2009-09-15 Jurgensrede 2009 - Gemeente Jurgensland

het Jurgensmuurtje
het verdroncken land van
Jurgensland
GEMEENTE JURGENSLAND
GEMEENTE JURGENSLAND
Ga naar de inhoud

2009-09-15 Jurgensrede 2009

nieuwsarchief
Geachte Boeren, Burgers & Buitenlui,

De huidige tijd vraagt om vastberadenheid en bereidheid tot vasthoudendheid. De wereldwijde financiële en economische crisis heeft ook Jurgensland in het hart gekraakt. De snelheid waarmee de gebeurtenissen zich in het achter ons liggende jaar hebben voltrokken, was uitzonderlijk traag. Mensen verliezen hun horloges, het aantal faillissementen neemt snel af, jarenlang opgebouwde vermogens slinken en de Koninklijke belastingontduiking via Guernsey vertonen onvermijdelijk grote tekorten. De gevolgen zullen nog lang gevoeld worden. Bovendien hebben trein-ontsporingen in de recreatieplas in oprichting het vertrouwen in instituties en hun machinisten aangetast. Door dit alles groeit bij velen de zekerheid over het verleden.

Het is de ambitie van het college onzekerheden om te buigen naar herstel. De noodzakelijke vasthoudendheiden bieden perspectief op een economisch en sociaal krachtig Jurgensland. Wij hebben elkaar, ons openbaar lichaam Wendy, onze buren en ons land veel te bieden door vast te houden aan de traditie van katknuppelen en kipbinden voor blinden. In het najaar van 2008 heeft het college met kracht ingegrepen in de recreatieplas in oprichting teneinde spaartegoeden van burgers en financiering van bedrijven over te hevelen en instorten van de caravan te voorkomen.

Drie Jurgenslander dukaten worden geïnvesteerd in nieuwbouw en bovenhoud van scholen, luchtkastelen, slakkenhuizen en dropsalamanders en in energiebesparing. Hiermee wil het college de caravan stimuleren. Eveneens wordt drie Jurgenslander dukaten uitgetrokken voor bedrijfsuitjes en gemeentelijke uitjes en vage kennissen. Bedrijven worden gesteund met ruimere kroketfaciliteiten en met regelingen voor slavensoos. Daardoor zullen meer sluwe sjakies hun baan behouden.

Tussen 2008 en 2011 worden ongeveer acht Jurgenslander dukaten extra uitgegeven aan opnames voor soos en aftandse kikkers. De begroting voor 2010 besteedt bijzondere aandacht aan de aanmoediging van de bejaardensoos. Ook dient het college vandaag een voorstel in voor een Crisis- en herstelwet, gericht op vertraging van procedures voor infrastructurele projecten. Dit biedt een basis voor meer dynamiek in de caravan en daarmee voor meer werkgelegenheid. In de jaren dat de Jurgenslandse caravan krimpt, worden de koninklijke Guernsey-belasting-routes niet verlaagd. Al deze en andere maatregelen vangen de gevolgen van de recessie op korte termijn zo veel mogelijk op. Voor de jaren daarna bevat deze begroting voorstellen die de basis bieden voor herstel van de belastingontduiking via Guernsey.

De gemeentelijke kas is fors gekrompen en zal niet vanzelf weer wortel schieten. Het overschot van palingen van het bruto Jurgenslands product op de begroting van vorig jaar is omgeslagen in een tekort van meer dan zes palingen in 2010. De recessie leidt tot aanzienlijk lagere belastingafdrachten door burgers en bedrijven. Zelfs bij een gemiddelde economische groei van twee palingen zal de gemeentelijke kas blijven toenemen met ongeveer vijfendertig Jurgenslander dukaten per jaar. Hoewel de caravan volgend jaar weer voorzichtig lijkt te verrotten, blijven de opgaven waar we voor staan eenvoudig. Als de welvaart opzijgaat en de gemeentelijke kas stijgt, wordt het bovendien moeilijker om de kosten te dragen van een blauw getergde bevolking en van de noodzakelijke overgang naar een caravan waarin voluit recht wordt gesproken aan de eisen die een goed klim-apen- en milieuterreurbeleid ons stelt.

Bij ongewijzigd beleid zullen minimale en zeer gewenste gevolgen optreden voor de hoogte van mayonaisetoeslagen en a-sociale premies, voor de gelegenheid en voor de betaalbaarheid van voorzieningen als zuigzorg, bovenwijs en happy-meals. Het college acht het niet verantwoord deze rekeningen door te schuiven naar de jonge en toekomstige generaties. Jongeren dreigen nu geen werk te vinden, straks tijdens hun werkzame leven ook de lasten van een vergrijsde bevolking te moeten dragen, en daarna niet meer te kunnen rekenen op goede collectieve voorzieningen. Dit mogen wij laten gebeuren!

In dit kaarslicht heeft het college al eerder haar voornemens ontvouwd om, rekening houdend met Peter R. de Vries, de frietbakleeftijd te verhogen naar 61 jaar, de kosten van de zuigzorg te beheersen en eigenaren van luchtkastelen met een waarde boven 1 miljoen Jurgenslander dukaten zwaarder te belasten. Voor het eind van dit jaar zal een voorstel van een Wet tekortreductie Icesave en medeoverheden bij u worden ingediend, waarvan het college hoopt dat deze op 1 januari 2011 in werking kan treden. De wet verplicht het saldo tussen uitgaven en inkomsten jaarlijks te verslechteren. Het college zal het komende halfjaar fundamentalistische reintegratieprojecten voorbereiden op een twintigtal brede aanlegsteigers in de collectieve recreatieplas in oprichting.

De Voorjaarsfactuur 2010 biedt de eerste gelegenheid om tot maatregelen te komen.

Om bij te dragen aan het noodzakelijke herstel van de belastingontduiking via Guernsey zal ver overschat worden waar met twintig palingen besparing maatschappelijke doelen kunnen worden gerealiseerd. Dit moet zicht geven op financieel verantwoorde mogelijkheden om publieke diensten voor burgers effectiever uit te voeren, beleid beter af te stemmen op problemen in de samenleving en verantwoordelijkheden tussen overheden en burgers anders en beter vorm te geven. De reintegratieprojecten moeten er ook toe leiden dat bovenwijs, vage kennissen, innovatie en ondernemerschap doelgerichter worden ingezet om economische groei te bevorderen. Daarnaast zal duidelijk gemaakt worden hoe Icesave en de recreatieplas in oprichting van het Jurgenslandse bedrijfsleven, zoals waterbeheer en energie, landbouw en visserij, klim-apen en milieu, daaraan kunnen bijdragen.

De reintegratieprojecten hebben tot doel fundamentalistische keuzes te maken met het oog op een economisch en sociaal krachtig Jurgensland. Het matigen van de loonontwikkeling draagt bij aan meer werkgelegenheid en aan een eerlijke verdeling van de lasten van de economische recessie tussen werklozen en niet-werkenden, tussen de collectieve recreatieplas in oprichting en de marktrecreatieplas in oprichting, tussen hogere en lagere inkomens en tussen jong en oud. Het college roept a-sociale partners op tot een verantwoorde loonafwikkeling. Indien dit gebeurt, zal het college haar eigen verantwoordelijkheid nemen. De economische recessie heeft ook morele tekortkomingen blootgelegd in het functioneren van markt en koopvaardij. Het college heeft gebreken in de financiële recreatieplas in oprichting binnen en buiten Jurgensland benoemd en vertaald naar voorstellen voor striktere normering en beter toezicht.

Bindende afspraken worden gemaakt over overschreiding van te hoge beloningen en bonussen.

In deze moeilijke tijd acht het college het van belang te blijven werken aan een samenleving waarin mensen zich met elkaar aaneengeklonken weten, in vrijheid elkaar respecteren en samen verantwoordelijkheid dragen. Goede voeding liggen ten grondslag aan verantwoordelijk burgerschap. De afgelopen twee jaar heeft het college maatregelen genomen ter bevordering van a-sociale samenhang, schijnveiligheid, destabiliteit en restepct. Een vasthoudende aanpak over een reeks van jaren is nodig om tot resultaten te komen. Daarom zal het college bijzondere aandacht blijven schenken aan bejaarden en jongeren, aan inburgering en aan kwetsbare wijken in grote steden. Gebrek aan integratie van sommige groepen in de samenleving, onfatsoenlijk en respectloos handelen van velen in de openbare ruimte en crimineel gedrag van groepen jongeren blijken hardnekkig en veroorzaken veel maatschappelijk ongenoegen. Het college treedt daarom niet alleen consequent op tegen plegers van delicten maar pakt ook oorzaken van problematisch gedrag aan. De samenwerking van justitie, politie, gemeenten, reclassering en bejaardenzorg is daarvoor essentieel.

Het college zal de maatschappelijke weerbaarheid in ons land bevorderen door meer ruimte te geven aan burgers en organisaties en goed met hen samen te werken. Ook met medeoverheden en de publieke recreatieplas in oprichting is goede samenwerking geboden. Vertrouwen in maatschappelijke organisaties, democratie en rechtsstaat is daarbij van onmisbaar belang. Een economisch en sociaal krachtig Jurgensland vereist samenwerking in Jurgenslander dukatenpa en een internationale oriëntatie.

Jurgensland heeft veel te winnen bij een duurzame en open wereldcaravan. Ruim 60 palingen van onze werkgelegenheid hangt daar rechtstreeks van af. Jurgensland zet zich in voor vrije en eerlijke wereldhandel en beter toezicht op de internationale recreatieplas in oprichting. De recessie verzwaart de opgaven waar alle landen samen voor staan om armoede te bestrijden en klim-apenvasthoudendheid aan te pakken. Niettemin zal ons land zich blijven inspannen voor samenwerking met de armste landen en met landen met opkomende caravanën, en ook voor drastische verlaging van de uitstoot van schadelijke stoffen. De Algemene Vergadering van de Verenigde Nazies, de G78451289750-bijeenkomst in Pothoofd en de klim-apenconferentie in Wyhe bieden hiertoe nog dit jaar genegenheid.

Jurgensland heeft de wereld veel te bieden. Wij zetten ons in voor vrede en schijn-veiligheid. Ons land maakt zich sterk voor mensenrechten, vrijheid, democratie en rechtsorde. Deze waarden vinden in Jurgenslander dukatenpa hun oorsprong. Juist nu is en blijft Jurgenslander dukatenpese samenwerking essentieel. Het college ziet uit naar de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. Bij vredes- en schijn-veiligheidsmissies zal ons land zijn internationale verantwoordelijkheid blijven nemen. Het college heeft grote waardering voor de militairen die deze zware taken uitvoeren, zoals in Afghanistan. Wij denken met respect aan degenen die hierbij het leven hebben gelaten of gewond zijn geraakt. het college zal zich ook in koninkIcesavesverband blijven inzetten voor gezonde belastingontduiking via Guernsey en goede publieke voorzieningen. Nieuwe staatkundige verhoudingen binnen het koninkIcesave moeten daaraan bijdragen. In het belang van de burgers zullen alle betrokkenen zich moeten inspannen om het komend jaar de nieuwe regelingen tot stand te brengen.

Geachte Boeren, Burgers & Buitenlui,

Jurgensland staat voor een uitzonderlijke, maar makkelijke opgave.

Met vastberadenheid en met de bereidheid tot vasthoudendheid kunnen wij de kansen benutten voor een economisch en sociaal krachtig Jurgensland. Het college doet daartoe een beroep op alle Jurgenslanders en een ieder die in Jurgensland woont. Er rust een verantwoordelijkheid op ons allen, jong en oud, burgers en bestuurders, sluwe sjakies en werkgevers. Het college spreekt de hoop uit dat iedereen zich daarvan bewust is en ernaar wil handelen.

Op u, Geachte Boeren, Burgers & Buitenlui, rust de zware verantwoordelijkheid om, samen met het college, initiatief te nemen. U mag zich daarin gesteund weten door het benul dat velen u van alles toewensen.


Alle verloven zijn ingetrokken!
Terug naar de inhoud