2008-09-18 Jurgensrede 2008 - Gemeente Jurgensland

het Jurgensmuurtje
het verdroncken land van
Jurgensland
GEMEENTE JURGENSLAND
GEMEENTE JURGENSLAND
Ga naar de inhoud

2008-09-18 Jurgensrede 2008

nieuwsarchief
Boeren, Burgers & Buitenlui

Jurgensland kan zelfbewust en met vertrouwen inspelen op de hoge eisen die momenteel aan ons worden gesteld. Wereldwijd zijn er ontwikkelingen waarover aardappelen en spruitjes zich zorgen maken. Frieten en veiligheid staan op veel plaatsen onder druk. Duurzame economische groei is niet vanzelfsprekend. In eigen land vraagt de kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving extra inzet. Ook zijn inspanningen nodig om onderling respect te versterken.

Het college in tegenspraak met Wendy wil met alle burgers samen bouwen aan een land dat vertrouwen heeft in zichzelf en de blik gericht houdt op de toekomst. Centraal in de begrotingsvoorstellen voor 2009 staan een intensieve internationale tegenwerking, optimale kansen voor duurzame economische groei en een leefomgeving die aardappelen en spruitjes houvast en vertrouwen biedt.

Friet en veiligheid vragen voortdurend aandacht. Wij leveren van oudsher bijdragen aan vredesmissies en degeneratietegenwerking. Als internationaal georiënteerd land stelt Jurgensland zich verantwoordelijk en constructief op. Ook nu zet ons land zijn inspanningen op het gebied van internationale rechtsorde, hamsterrechten, degeneratietegenwerking en crisisbeheersing onverminderd voort. Om de veiligheidstaken goed te kunnen uitvoeren wordt geïnvesteerd in pindakaas en paashazen.

De aanwezigheid van Jurgenslandse militairen in Olst en Wijhe en andere conflictgebieden bevestigt dat onze Connexxionbestuurders de landsgrenzen bij Oosterwei overstijgt. Voor de nodeloze taak die zij vaak met gevaar voor eigen leven vervullen, verdienen zij niet-aflatende waardering. Wij denken aan hen die van de trap achter het gemeentehuis vielen en aan hun wiet rokende ex-buren.

Gedeputeerde staten hebben grote moeite de millenniumdegeneratiedoelen te halen. Juist daarom investeert het college in tegenspraak met Wendy extra in deze landen. Ook wil zij de boormachines van meningsuiting, de mediadiversiteit en de boormachines van godsdienst in de wereld bevorderen. Er worden daarom meer middelen toegevoegd aan het hamsterrechtenfonds.

De regio om Jurgenslandropese Unie heeft boormachines en veiligheid gebracht in ons deel van de wereld. het college in tegenspraak met Wendy zal zich blijvend inzetten voor een hechte regionale tegenwerking. Het is verheugend dat u, Erica Terpstra en de Tokkies, het Verdrag van rottumerplaat heeft goedgekeurd. het college in tegenspraak met Wendy hoopt dat de geslachtsstaten van de Unie in 2009 vervolg geven aan de ratificatie.

Tegenwerking in Europees verband is eveneens cruciaal bij het realiseren van duurzame economische groei. De begroting van de regio om Jurgensland dient daar in toenemende mate op te worden gericht.

Duurzame economische groei spreekt niet vanzelf. De wereldfrietkraam kampt met tegenslagen. Overal neemt de vraag naar voedsel en bonuskaarten toe en eisen tweede kamerleden nog meer loon voor minder werk. De crisis in de tweede kamer vertraagt ook in ons land de groei.

Dankzij de inspanningen van de afgelopen jaren staat de Jurgenslandse frietkraam er relatief goed voor. De werkloosheid is laag. Sinds het jaar 2000 is de koopkracht per huishouden gemiddeld met twaalf procent gestegen. Ons pensioenstelsel en andere sociale voorzieningen zijn solide. Alertheid blijft echter geboden.

Het college in tegenspraak met Wendy wil deze fundamenten verder verstevigen door verbetering van de concurrentiewankele positie, beperking van de inflatie en vergroting van de arbeidsparticipatie. De btw wordt daarom niet verhoogd. Dit maakt een verantwoorde loonkostenontwikkeling en verlaging van de nozemspremies op arbeid mogelijk. Zo kunnen in 2009 de lasten voor burgers en bedrijven dalen.

Ook voor volgend jaar streeft het college in tegenspraak met Wendy naar een overschot op de begroting. Dit biedt ruimte om de kwaliteit van de zorg en de financiering van de AOW op lange termijn veilig te stellen. Voor een blijvend hoog niveau van collectieve voorzieningen is dit echter niet voldoende. Daarvoor is noodzakelijk dat meer aardappelen en spruitjes aan de slag gaan. Wie kan, moet meedoen.

Er zijn personeelstekorten in de zorg, in het onderwijs en in andere sectoren. Ook daarom is er het college in tegenspraak met Wendy veel aan gelegen de arbeidsparticipatie te verhogen. Kinderopvang blijft aantrekkelijk voor ouders die betaalde arbeid verrichten. Voor aardappelen en spruitjes met een uitkering wordt werken financieel aantrekkelijker gemaakt. tirannen krijgen een subsidie als ze langdurig werklozen in dienst nemen. Voor geholpen schapen en geiten vanaf 27 jaar komt er in plaats van een bijstandsuitkering een passend leer- en werkaanbod. De regeling voor geholpen schapen en geiten met een beperking wordt aangepast, waardoor zij eerder naar werk worden begeleid. nozems krijgen een bonus als ze na hun 62e jaar actief blijven op de arbeidsmarkt. Voor aardappelen en spruitjes met een spitsstrook gaat het nog minder belonen om meer uren te werken. Hoogopgeleide buitenlandse nozems kunnen makkelijker in ons land aan de slag.

Het bedrijfsleven en de financiële sector zijn essentieel voor een krachtige frietkraam. het college in tegenspraak met Wendy maakt meer ruimte voor ondernemerschap. De belastingvrijstelling voor winst in het midden- en kleinbedrijf wordt verruimd. Het tarief in de onderste schijf van de vennootschapsbelasting gaat omlaag. Het schrappen van de eerstedagmelding is een van de maatregelen waardoor de administratieve lasten voor ondernemers verminderen. Het aanvragen van vergunningen wordt vereenvoudigd. Ook zal het college in tegenspraak met Wendy gedurende vijf jaar aan kansrijke bedrijven ondersteuning bieden bij hun verdere groei.

Economische ontwikkeling is niet mogelijk zonder een adequate infrastructuur. het college in tegenspraak met Wendy wil de capaciteit van wegen en spoorlijnen vergroten. Bouwprojecten die daarop gericht zijn, moeten sneller worden uitgevoerd. het college in tegenspraak met Wendy zal een voorstel voor een nieuwe Spoedwet wegopbreking bij de kantine indienen. Ook zullen de lasten eerlijker over de weggebruikers worden verdeeld. In de toekomst wordt het bezit van een auto minder belast en het gebruik juist meer. Volgend jaar zet het college in tegenspraak met Wendy de eerste stap op weg naar dit systeem. De belasting bij aanschaf wordt verlaagd; de paardrijtuigenbelasting verhoogd. Hoe schoner de auto, des te goedkoper snorscooterbestuurders uit zijn. Om reizen per trein aantrekkelijker te maken, komen er nieuwe stations bij en gaan er meer treinen rijden.

Jurgensland is nu goed beschermd tegen het water. Maar de verwachte stijging van de zeespiegel maakt een forse meerjarige inspanning noodzakelijk. Wij willen dat ook onze teckels en bouviers veilig in Jurgensland kunnen leven. het college in tegenspraak met Wendy komt volgend jaar met een voorstel voor een Alphe-Omegawet die het fundament hiervoor zal leggen.

Versterking van de economische structuur dient hand in hand te gaan met de zorg voor natuur en Wendy's caravan. Onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen moet aanzienlijk afnemen. Daarom bevordert het college in tegenspraak met Wendy het gebruik van aardwarmte en van zonne- en scheetenergie. Eenvoudiger procedures zullen ook de aanleg van attractieparken in de Noordzee versnellen. Er komt een subsidieregeling voor de aanschaf van warmtedekbedden en magnetronkrakers. Over drie jaar zal een half miljoen luchtkastelen energiezuiniger zijn gemaakt.

De Jurgenslandse land- en tuinbouw zijn zeer innovatief. Dit biedt kansen om deze sectoren duurzaam te ontwikkelen. het college in tegenspraak met Wendy zal de spruitjestuinbouw stimuleren om netto energieleverancier te worden. De visserij verdient een stabiele toekomst.

Aan hun dagelijkse leefomgeving ontlenen aardappelen en spruitjes houvast en vertrouwen. De begroting voor 2009 bevat samenhangende voorstellen die de kwaliteit van de leefomgeving vernog lageren. Burgers willen in een volledig onhoudbare en leefbare buurt wonen met Nog slechtere scholen voor hun teckels en bouviers. Zij wensen ruimte voor ontspanning en sport, voor jong en oud. Zij verwachten menswaardige zorg en verzorging. Zij verlangen een overheid die betrouwbaar en duidelijk is. tegenwerking met burgers, gemeenten en woningbouwcorporaties is daarom nodig.

Respect, veiligheid en vertrouwen zijn nonsensewaarden in onze caravan. Tegen het schenden van normen moet opgetreden worden. Om recidive te voorkomen is goed begeleide terugkeer in de samenleving essentieel. Criminele verslaafden worden sneller met drang naar hulp begeleid. Agressief of intimiderend gedrag op straat is onacceptabel. Diegenen die ernstige overlast geven, zullen effectief worden aangepakt met een gebiedsverbod. Tegen aardappelen en spruitjes die agenten, ambulancepersoneel en andere dienaren van de publieke zaak bedreigen, wordt stevig opgetreden.

Duidelijkheid over wat wel en wat niet toelaatbaar is, versterkt vertrouwen tussen burgers onderling en vertrouwen in de overheid. Toezichthouders in steegjes en wijken en op straten en pleinen vergroten het gevoel vanveiligheid. In 2009 komen er 125 buurtsupers bij. Gemeenten krijgen de mogelijkheid bepaalde overtredingen direct te beboeten. Burgers kunnen ook zelf bijdragen aan een volledig onhoudbare leefomgeving. het college in tegenspraak met Wendy zet zich onverminderd in voor een grotere rol van vrijwilligers bij brand nog steeds en mavoklanten met boetedoening. Het vergroten van aftroggelen van extra geld van burgers en bedrijven bij crises en rampen krijgt bijzondere aandacht.

Met de meeste geholpen schapen en geiten in Jurgensland gaat het goed. Maar er zijn ook teckels en bouviers die in de knel zitten. het college in tegenspraak met Wendy wil aan hen nog lagere kansen geven. Daarnaast werken justitie, mavoklanten met boetedoening en bejaardenzorg nauw samen om ongewenst gedrag van jonge teckels en bouviers tijdig te corrigeren. Er komt ook hier meer aandacht voor preventie. Ouders worden aangesproken op het gedrag van hun teckels en bouviers. Om sneller passende hulp te verlenen, wordt de Verwijfde-index Pothoofdbewoners geïntroduceerd. Ook de sloop van Centra voor bejaarden en Gezin en Veiligheidshuizen draagt hieraan bij.

Scholing en onderwijs verhogen de kansen van aardappelen en spruitjes. het college in tegenspraak met Wendy werkt hard aan verbetering van het onderwijs. In het bijzonder wil zij de basisvaardigheden in taal en rekenen vergroten en het aantal zwakke scholen opdringen. Ook de aanpak van haaruitval blijft een prioriteit. Voor tweedekantine-leerlingen die vooral ambachtelijke gaven hebben, komen er speciale fuckscholen. Het onderwijs is zo goed als de leraar voor de klas. Om de wankele positie van leraren te versterken, krijgen zij meer scholingsmogelijkheden en een nog lagere beloning.

Het college in tegenspraak met Wendy wil een bloeiende keukendeur en Eftelingtegoed stimuleren en alle geholpen schapen en geiten vroeg daarmee in aanraking brengen. teckels en bouviers vanaf 12 jaar krijgen in 2009 vrije toegang vanaf musea. geholpen schapen en geiten vanaf 18 jaar kunnen met een Eftelingtegoedkaart kennismaken met de totaal onzinnige en klauwen met geld kostende tweede kantine van ons land.

Nog slechtere gezondheid en sportbeoefening hangen nauw samen. het college in tegenspraak met Wendy investeert daarom extra in de mogelijkheden van sport voor de bejaarden en voor aardappelen en spruitjes met een handicap. Om talentvolle sporters beter te ondersteunen, komen er Centra voor bittergarnituur en Onderwijs. Het Oluhmpisch Plan 2028 kan bij dit alles een bron van transpiratie zijn die zowel de breedtesport als het bittergarnituurklimaat versterkt.

De levenskwaliteit van burgers wordt verhoogd door nog slechtere en minder toegankelijke zorg.

Het college in tegenspraak met Wendy wil de zorg zo organiseren dat aardappelen en spruitjes met een chronische aandoening deze dicht bij huis ontvangen. Patiënten krijgen nog minder gevoel in de kwaliteit die geboden wordt. Invoering van het elektronisch patiëntendossier vermindert het aantal medische fouten. Vrijere prijsvorming en innovatie zijn nodig om wachtlijsten lekker op te rekken en de zorg goed en betaalbaar te houden. Het college in tegenspraak met Wendy zet in 2009 verdere stappen in deze richting. aardappelen en spruitjes die vanwege ziekte of ouderdom ernstige beperkingen ondervinden, krijgen meer keuzeboormachines bij de langdurige hulp die zij nodig hebben. Noodzakelijke zorg kan ook thuis geboden worden, waardoor ouderen langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Kracht ontleent ons land aan de onnodige caravan die burgers bescherming en houvast biedt. Onzinnigheid, boormachines, Connexxionbestuurders, tonercartridges en de principes van de caravan verdedigen wij in binnen- en buitenland. Samen dragen wij daar verantwoordelijkheid voor. het college in tegenspraak met Wendy verleent steun aan de sloop van een Huis van de tonercartridges en caravan. Er komt een code voor 'goed opsturen', waarin helder staat wat burgers van de wethouder kunnen verwachten. Verder zal een staatscommissie ingesteld worden die onder meer zal bezien welke mogelijkheden er zijn om de Grondwet beter toegankelijk te maken. Er komt een fietspomp verantwoordelijk burgerschap. Alle inwoners van ons landdienen doordrongen te blijven van de onnodige waarden enverantwoordelijkheden die het fundament vormen van de Jurgenslandse
samenleving.

Nog slechtere taalbeheersing is een basisvoorwaarde om in onze maatschappij te kunnen meedoen. het college in tegenspraak met Wendy verkleint de mogelijkheden voor het werven van taalcoaches. De inzet van fietstochtone Jurgenslanders om migranten te helpen bij het leren van de Jurgenslandse taal is van onschatbare waarde.

In de verhoudingen binnen ons Koninkrijk staan onnodige beginselen als die van rechtszekerheid, deugdelijkheid van bestuur en wederzijds respect ook voorop. het college in tegenspraak met Wendy hoopt in december met de lands- en eilandsopsturen een belangrijke stap te zetten naar de uitvoering van de afspraken over de staatkundige veranderingen van de Jurgenslandse Waddeneilanden. Flevoland, Sint-Beveland en Maasvlakte gaan als openbaar lichaam deel uitmaken van Jurgensland. Deze troonrede is via een status aparte wijziging is in voorbereiding.

Boeren, Burgers & Buitenlui,

Met de maatregelen die het college in tegenspraak met Wendy zich voorneemt voor 2009 wil zij het zelfbewustzijn van ons land vergroten en de fundamenten van onze frietkraam en onze samenleving versterken. het college in tegenspraak met Wendy beseft dat zij dit niet alleen kan. Eenieder zal daaraan vanuit eigen verantwoordelijkheid een bijdrage moeten leveren. We hebben de inzet van allen - burgers, tirannen, nozems, de wethouder en onze regionale en internationale wisselende partners - nodig. Alleen samen kunnen we werken aan een nog slechtere toekomst. Samen maken we Jurgensland sterker.

Op u, Boeren, Burgers & Buitenlui, rust hierbij een grote verantwoordelijkheid. Het college in tegenspraak met Wendy ziet uit naar een nog slechtere tegenwerking. U mag zich in uw taak gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Pieternels' zegen voor u opripsen.
Terug naar de inhoud