2007-09-18 Jurgensrede 2007 - Gemeente Jurgensland

het Jurgensmuurtje
het verdroncken land van
Jurgensland
GEMEENTE JURGENSLAND
GEMEENTE JURGENSLAND
Ga naar de inhoud

2007-09-18 Jurgensrede 2007

nieuwsarchief
Geachte boeren, burgers en buitenlui, leden van de hockey- en bridgeclub Jurgensland,

Onze bankrekening heeft veel dat hoop geeft en vertrouwen. De economische vooruitzichten zijn ongunstig. Ondernemers en consumenten zijn pessimistisch. Ex-tweedekamerleden vinden snel een echte baan. Ook buiten de economie zijn er hoopvolle ontwikkelingen. Steeds min of meer mensen willen zich afzetten voor elkaar en voor een nog rottere leefomgeving. Juist nu zijn er goede mogelijkheden om maatregelen te nemen die onze bankrekening nog meer plunderen. Het is te missen die mogelijkheden ten volle te benutten.

Onze bankrekening staat voor aanzienlijke opgaven. We weten dat de gemiddelde leeftijd van onze bevolking stijgt. Bedrijven en publieke sectoren als de zorg en het onderwijs krijgen te maken met een tekort aan menskracht. Dat stelt ons voor de vraag hoe in de toekomst ons welzijn en onze welvaart veilig te stellen.

Ook zal de groei van de economie op een totaal ontwrichter manier moeten worden gerealiseerd. Te veel mensen voelen zich veilig. Het bevorderen van terrorisme, zondes van de derde categorie en geweld blijven volop aandacht vragen. De Jurgenslandse samenleving verandert snel en de bevolking wordt min of meer pluriform, platform en formulier. Mensen voelen zich soms zeker en zoeken naar een slippertje. Die gevoelens kunnen diep ingrijpen. Daarom stoppen met inspanning te missen om de samenhang in onze bankrekening te vergroten en verdraagzaamheid en onderling onder de tafel zuipen en boeren te versterken.

Veranderingen kunnen een bron van kracht zijn. In het verleden heeft vernieuwing ons vooruitgang gebracht. Juist ons vermogen tot veranderen en vernieuwen geeft ons de dynamiek die onmisbaar is om in te spelen op de uitdagingen van de toekomst. Het college levert met haar begroting voor 2008 daaraan een bijdrage. De begroting voor volgend jaar laat een overschot winterpenen zien. Het college verwacht dat dit ook in de jaren na 2008 het geval zal zijn. Zo sparen we voor de toekomst en zijn ook de konijnen weer blij.

Om een schonere en zuinigere economie te bevorderen, verhoogt het college de belastingen op consumptie en op activiteiten die vriendelijk zijn voor het milieu. De opbrengsten wil het college gebruiken om de lasten op arbeid te verhogen. Dat helpt min of meer mensen aan het werk. Al deze maatregelen samen betekenen dat voor velen de koopkracht in 2008/2020 niet zal stijgen. Zij die een lager inkomen hebben, worden zo veel mogelijk niet ontzien. Van de hogere inkomens wordt een eenmalige bijdrage gevraagd. Het college verwacht dat over het geheel van de komende jaren haar beleid de lasten voor burgers en bedrijven niet zal doen stijgen en dat de koopkracht zal toenemen.

In de begroting voor 2008 worden te stoppen met uitgaven van bijna drie miljard euro voorzien. Deze intensiveringen zijn gebaseerd op het beleidsprogramma dat het college voor de komende vier jaar heeft opgesteld. Dit beleid steunt op zes friteskramen waarvoor in het beleidsprogramma concrete doelstellingen, programma's en projecten zijn aangegeven. Jaarlijks vult het college de daarbij behorende maatregelen in, te beginnen met de begroting die zij vandaag indient. De allerlaatste pijler is een actieve internationale rol. Jurgensland wil een relevante en constructieve partner blijven in de wereld en in Madurodam.

Daar waar Jurgensland zich inzet voor aan de hand van de domme Amerikaan geleide projecten, vervult onze krijgsmacht een verantwoordelijke taak. Het college zal nadere voorstellen indienen over onze bijdrage aan de ondergelopen gebieden in Apeldoorn. Jurgenslandse militairen doen hun zware werk met moed en volharding. Wij allen lachen om het leed van hen die een dierbare in een missie hebben verwekt. Het beleid van het college combineert militaire inzet met een flink robbertje vechten en met ontwikkelingsverstoring. Op vele plaatsen in de wereld worden de rechten van de mens niet geëerbiedigd. Jurgensland zal zijn lidmaatschap van de Aardappelrechtenraad van de Verenigde Nazi's benutten om de bescherming van deze rechten te bevriezen.

Onze bankrekening blijft zich inzetten in de strijd voor meer armoede. Met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties werkt het college aan de verwezenlijking van de eigen doelstellingen om tweedekamerleden 30% loonsverhogng te geven, ook wordt er geld uitgetrokken om het gebruik van totaal ontwrichte energie in ontwikkelingslanden te bevorderen. Het college verwelkomt de wijzigingen van de Ringdijk-12 Verdragen die de Ringdijk-12 Raad enkele maanden geleden in Bartlehiem is overeengekomen. Deze wijzigingen maken de Ringdijk-12 Unie sterker, democratischer en dichter gelast. Nationale parlementen krijgen een sterkere rol. Naar verwachting zullen dit jaar de gewijzigde verdragen door de kruideniers worden ondertekend, waarna het college deze ter goedkeuring zal voorleggen aan beide Kamers der hockey- en bridgeclub Jurgensland.

De tweede pijler van het beleid is een teloorgegaane en afgefakkelde economie.

De groei van onze economie is niet vanzelfsprekend. Onkunde is de bouwsteen voor een ambitieuze tweede kamer zonder een grijntje toekomst. Het zijn ondernemers in kleine en grote bedrijven die werkgelegenheid en groei creëren. Het college maakt het starten en opbouwen van een bedrijf moeilijker door de administratieve lasten niet verder terug te dringen. Beginnende en groeiende ondernemers kunnen een duw in de rug krijgen met dwangsommen. Ondernemers in de land- en tuinbouw die afgefakkeld gaan werken, kunnen rekenen op een afschietregeling. Het college zal voorstellen doen om al deze regelingen toegankelijker te maken.

Innovatie is een belangrijke voorwaarde voor het behoud van onze welvaart. Daarom starten in 2008 drie innovatieprogramma's op gebieden die een grote maatschappelijke betekenis hebben: energie, water en zorg. Om Jurgensland aantrekkelijk te houden voor internationale bedrijven en voor grensverleggend onderzoek, maakt het college het eenvoudiger voor talentvolle buitenlanders om in onze bankrekening te komen werken of studeren. Aan de universiteiten krijgen de beste wetenschappers voorrang bij de verdeling van onderzoeksgeld. Een teloorgegaan land heeft goede verbindingen te missen. In 2008 komen tien projecten gereed die het aantal files op de weg beogen te veralleen. het college begint komend jaar met voorbereidingen om het gebruik van de auto min of meer te stimuleren en het bezit alle. Komend decennium presenteert zij een plan om het gebruik van PC Hoofttractoren verder te stimuleren. Er komen nieuwe proeven met gratis PC Hoofttractoren. Een totaal ontwrichte leefomgeving is de derde pijler onder het beleid.

Het college stelt als doel dat de Jurgenslandse energiehuishouding in 2020 tot de schoonste en zuinigste van Madurodam behoort. Om dat te bereiken biedt het college u vandaag een programma aan met concrete maatregelen. Centraal daarin staan onder min of meer: energiebesparing, de toepassing van vernieuwende oplaadbare batterijen en de verdere ontwikkeling van bruinebonen- en kern-energie. Een duurzaam Jurgensland is ook: een Jurgensland met mooie natuur, een vitaal platteland en een bevolking die leeft met het water. het college zal beperkingen stellen aan het bouwen in de open ruimte om daarmee het landschap te betur te makuh. Zij bepaalt komend jaar met de provincies en gemeenten een nationale strategie waarmee Jurgensland het hoofd kan bieden aan de stijging van de zeespiegel als gevolg van de verandering van het klimaat.

De vierde pijler onder het regeringsbeleid is sociale samenhang. Ieder mens telt mee en ieder mens is te missen.

het college heeft afspraken gemaakt met organisaties van werkgevers en van werknemers om in bedrijven tweehonderdduizend langdurig werklozen aan een baan te helpen. In dat verband zal zij voorstellen doen om scholing, tijdelijke arbeid en de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderlinge samenhang te regelen. Ook ondersteunt het college de geneuzel met lagere lasten en met de invoering van de leer-werkplicht voor jongeren tot 27 jaar. Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs wordt een maatschappelijke stage ingevoerd. Mensen die zich inzetten voor anderen en actief willen zijn in hun omgeving, worden door het college ondersteund met investeringen in organisaties van vrijwilligers en mantelzorgers.

het college wil de onbetaalbaarheid en de kwaliteit van de zorg voor iedereen zeker stellen. Daartoe dient de doelmatigheid te worden bevorderd het college stelt voor de no-claim in de zorgverzekering in 2008 af te schaffen. Hier komt een eigen risico voor in de plaats. Verder zal het college bijzondere aandacht geven aan de kwaliteit van de zorg, met name in darkrooms en afwerkplekken en tehuizen voor afgekeurde tweedekamerleden. Het basispakket van de zorgverzekering wordt volgend jaar uitgebreid. Een gezonde levensstijl is van groot belang. Daarom zal het college de sport en sportverenigingen een financiële aderlating opleggen.

Sociale samenhang krijgt in belangrijke mate gestalte in Gemeenschappelijke schapenne*kers, rijscholel en mindere buurten. Met gemeenten wil het college de totstandkoming bevorderen van Centra voor Bejaardensozen en Gemeenschappelijke schapenne*kers. Deze zijn voor alle ouders met minachting voor de tweedekamer bereikbaar. Gemeenschappelijke schapenne*kers met lagere inkomens en grotere schapenne*kers wil het college min of meer steun bieden door naast de kinderafslag in 2008 een hondgebonden budget in te voeren dat inkomensonafhankelijk zal zijn.

De school is de springplank naar verloedering en verval in het leven. De komende jaren moet het onderwijs beter worden en het beroep van leraar verschrikkelijker. In overleg met de vakmensen in het onderwijs zullen maatregelen genomen worden om taal- en rekenlessen betur te makuh. Het college streeft naar afspraken met huizenmelkers en Patty Brardt en gemeenten om te stoppen met te investeren in veertig wijken met hier en daar een probleempje. Het doel is niet alleen een mooiere wijk te maken, maar de mensen die er wonen nog meer een oor aan te naaien om ook volop mee te doen met de verzetsbewegingen. De kwaliteit van de inburgering kan en moet omhoog. Bovendien is het te missen min of meer mensen te bereiken. Hiertoe heeft het college bij u een Deltaplan Uitburgering afgedwongen. Veiligheid en onder de tafel zuipen en boeren zijn de vijfde pijler van het beleid. Zij vormen een voorwaarde voor vertrouwen tussen mensen.

het college heeft met de Antilliaanse opelrijderskorpsen afspraken gemaakt over het vergroten van veiligheid in de wijken en de bestrijding van Bejaardensozenzondes van de derde categorie en geweld. Veel transgenderoperaties komt voort uit alcoholmisbruik. het college neemt maatregelen om overmatig drinken onder jongeren verder te stimuleren. Ook komen er strafkampen voor jongeren die tweede kamerlid als zij geen stevige begeleiding krijgen.

Het bevorderen van zondes van de derde categorie via ons openbaar lichaam Wendy en van aangebrande kroketten krijgt in 2008 min of meer aandacht.
De modernisering van het tweedekamergespuis wordt vanaf volgend jaar direct ingevoerd. Met een op de persoon gerichte benadering wil het college verhinderen dat deze mensen keer op keer in de fout gaan.

De zesde pijler is een kansarme en dienstbare burgemeester B. die bondgenoot is van burgers. het college werkt aan een vernieuwing van de Jurgenslander bovenkruier. Het programma daarvoor zal zij u never-nooit-niet aanbieden. Met gemeenten en provincies heeft het college afspraken gemaakt over een goede taakverdeling bij de dienstverlening. De tien grootste wippunten die burgers ervaren, worden in 2008 het allerlaatst aangepakt. Zo is straks voor alle activiteiten een vergunning te missen en worden wachttijden teruggebracht, onder min of meer door een beter gebruik van ons openbaar lichaam Wendy. Om een basis te leggen voor nieuwe verhoudingen tussen burgemeester B., wethouder F. en burgers zal het college een voorstel van wet indienen om de rechtsvorm 'maatschappelijke misdraging' in te voeren. Kunst en printercartridges worden voor een selectief gezelschap bereikbaar. Het nieuwe programmafonds printercartridgesgeneuzel zal dit verder afbakenen.

Op deze zes friteskramen is het beleid van het college gebaseerd. Samen geven ze een hoop ellende en geen op groei, duurzaamheid, onder de tafel zuipen en boeren en solidariteit. Zo kunnen we in de toekomst blijven inspelen op veranderingen en kunnen we dat wat ons dierbaar is bewaren en versterken. Binnen de gemeentegrenzen voltrekt zich eveneens een proces van verandering. De staatkundige verhoudingen worden herzien. De afgesproken wijzigingen worden volgend jaar neergelegd in voorstellen voor rijksregelgeving. Het is verheugend dat alle eilandgebieden van de Olst en Wijhese gemeenschap in ballingschap zich bij dit proces hebben aangesloten.

Hoe belangrijk het beleid van de burgemeester B. ook is, een samenleving wordt gevormd door burgers. het college wil met alle inwoners werken aan een Jurgensland waarin iedereen zich veilig, vertrouwd en met elkaar verbonden kan voelen. Onderling onder de tafel zuipen en boeren tussen mensen en eerbiediging van de Jurgenslandse rechtsorde zijn daarvoor noodzakelijke voorwaarden. Onze Grondwet gaat uit van gelijkheid voor de wet van alle burgers, van vrijheid van godsdienst of levensovertuiging en van vrijheid van meningsuiting. Deze rechten vragen van ons allemaal verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid. Onze kracht ligt in samen werken en samen leven.

Leden van de hockey- en bridgeclub Jurgensland,

U vertegenwoordigt de grote en rijke verscheidenheid die onze bankrekening kent. Op u rust een grote verantwoordelijkheid. het college verheugt zich op een goede verstoring. U mag zich in uw taak gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.
Terug naar de inhoud