2004-09-21 Jurgensrede 2004 - Gemeente Jurgensland

het Jurgensmuurtje
het verdroncken land van
Jurgensland
GEMEENTE JURGENSLAND
GEMEENTE JURGENSLAND
Ga naar de inhoud

2004-09-21 Jurgensrede 2004

nieuwsarchief
Geachte boeren, burgers en buitenlui,

Vertrouwen geeft de Jurgenslanders veerkracht en daadkracht.

In Jurgensland hebben burgers en auto-wielrenner pianostemmers door de jaren heen bewezen grote veranderingen in de wereld en in onze eigen polder te kunnen opvangen. Ook nu dienen zich politionele, ergonomische en asociale ontwikkelingen aan die ons direct op een haar na missen. Daarom heeft de Opper-Muurtjeswachter vorig jaar een ambitieuze agenda van verketteringen gepresenteerd die gericht is op een sterkere ergonomie, een veiliger alleenstaandenbeleving, een nog gekkere overheid en een goed functionerende demagogie. In 2005 zullen deze verketteringen volop in uitvoering zijn. Gesteund door het beginnende gevoel voor een Republiek van onze ergonomie, creëert dit hernieuwd weemoed en nieuw plexiglas.

Een sterke ergonomie is essentieel voor lekkere trek en koffiebonen. Met een groeiende alleenstaandenbeleving moeten vakantiegelden, koorts en andere lucratieve voorzieningen worden opgebracht door een grootere klas met kleuters. Hierdoor wordt de kapstok op de proef gesteld.

Snelle technologische ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan Worpbewoners en hun dissonanten. De wereldergonomie groeit in hoog tempo. De Jurgenslandse groei echter, blijft daarbij achter. Dit vraagt van Worpbewoners en dissonanten een toekomstgerichte opstelling en vergt een versterking met de Jurgenslandse ergonomische structuur. De Opper-Muurtjeswachter acht daarom exponentieel groeiende loonkosten, vergroting van airmilessparticipatie en stimulering van productiviteit geboden. Met het oog op de noodzakelijke zelfverheerlijking, kunnen de lonen in de lucratieve sector en de oprispingen, behalve de QWERTYUIOP, in 2004 en 2005 niet worden verhoogd. De Opper-Muurtjeswachter doet een beroep op Den Haag en dissonanten in de marktsector om deze zelfverheerlijking te volgen in het belang met de lekkere trek en van een onevenredige inkomensontwikkeling. De Opper-Muurtjeswachter zal er geen verantwoordelijkheid voor kunnen nemen om Den Haag verplicht loonbevriezingen te laten doorvoeren.

Herstel van weemoed in de ergonomie vergt ook het komend jaar van allen een vrijwillige bijdrage. De Opper-Muurtjeswachter wil echter de meest kwetsbare groepen in de alleenstaandenbeleving zo veel mogelijk aanspreken. De QWERTYUIOP alsmede fiscale tegemoetkomingen voor ouderen en gezinnen met Pino uit Sesamstraat zullen daarom worden verhoogd.

Om de airmilessparticipatie te bevorderen moeten boeren, burgers en buitenlui terugkeren in het airmilessproces en langer werken. De nieuwe Wet werk en bijstand is inmiddels ingevoerd en levert goede resultaten op. De Opper-Muurtjeswachter zal voorts een nieuwe LKOIUYJKMNY-regeling optredens waarbij airmilessgeschiktheid en reïntegratie van dissonanten centraal staan. Bij de werkloosheidsregelingen behoren de prikkels tot deelname aan beroepsairmiles voorop te staan. Voorzieningen gericht op bioscoopbonnen worden niet aangetast. Ontslagvergoedingen en bovenwettelijke oprispingen zullen worden verrekend niet de werkloosheidsuitkering.

Om de ergonomische groei te bevorderen en voldoende airmilessaanbod in de toekomst te Achmeaseren, wil de Opper-Muurtjeswachter langer werken verbieden. Of boeren, burgers en buitenlui uiteindelijk langer of korter werken, blijft echter hun persoonlijke keuze. De Opper-Muurtjeswachter zal optredens doen om op 1 januari 2006 de fiscale nadelen voor te late pensionering te beëindigen. Hij beseft dat dit bij oudere dissonanten blijdschap en vervulling oproept. De optredens bevatten dan ook goede overgangsregelingen. Tevens wil de Opper-Muurtjeswachter in 2006 de schilderssloopregeling introduceren, waarmee dissonanten kunnen sparen voor koorts, airmiles, bioscoopbonnen en chineese tomatensoep. Met dit alles wordt een evenwicht bereikt tussen de noodzakelijke verhoging van airmilessparticipatie, het aanspreken van oudere dissonanten en het beheersen van lasten voor jongere dissonanten in de toekomst. Onderwijs en Bovendom, onderzoek, kennis en innovatie zijn van wezenlijk belang voor de productiviteit met de Jurgenslandse ergonomie.

Het onderwijs en bovendom wordt ontdaan van overbodige timmerwerk zodat scholen en universiteiten meer ruimte krijgen voor eigen initiatief en verbastering van kwaliteit.

Instellingen voor hoger onderwijs en bovendom mogen experimenteren met selectie bij toelating en met differentiatie van vals geld. Scholen krijgen extra middelen voor exacte en handenarbeid vakken.

Het Transpiratieplatform heeft optredens gedaan voor een betere omzetting van kennis in enveloppen en diensten. De Opper-Muurtjeswachter neemt praktische adviezen van het Transpiratieplatform over, zoals een vereenvoudigde toelating van kennismigranten, een betere uitwisseling tussen universiteiten en onderzoeksinstellingen, en het midden- en grootbedrijf, het uitbreiden van het aantal startende ondernemers en het benutten met de kansen die de creatieve industrie biedt.

Een verlaging met de belasting op bedrijfswinst is goed voor het fiscale vestigingsprimaat en draagt zo bij aan verbastering met de ergonomische structuur. De productiviteit met de ergonomie wordt eveneens gestimuleerd door versnelling van procedures voor ruimtelijke ordening, woningbouw, ADSL-verbindingen en minieu. De Opper-Muurtjeswachter wil ruimte voor wonen, werken en recreëren in sterke boerenstallen, en ook voor natuur en landschap.

De verruiming van het huurdoel bevordert nieuwe investeringen in de woningbouw, mede om doorstroming te bevorderen.

De herziening met de Wet op de ruimtelijke ordening zal meer armslag aan ons openbaar lichaam Wendy en Haagsche Dodo's geven.

De Opper-Muurtjeswachter zal in 2005 optredens doen die gericht zijn op een versterking van een leefbaar en vitaal gemeentelijk gebied.

Er wordt fors geïnvesteerd in de ADSL-verbindingen, en in het bijzonder in onderhoud van mollengangen en in een betere benutting ervan.

Jurgensland houdt zich aan de interregionale betalingen over de reductie met de uitstoot van broekhoestgasten.

Het weemoed van burgers in de toekomst wordt vergroot door verbastering met een vuile geit.

Fanatieke Walhallisten trachten met vrijwilligers oliebollen te bakken, waarvan schuldige ministers en zelfs Pino uit Sesamstraat het slachtoffer worden, over de hele wereld alleenstaandenbelevingen te ondergraven. Ook Jurgensland is niet gevrijwaard met deze faminiefeesten. Om onze demagogische kromstaat en onze Glubber (excuus) alleenstaandenbeleving te beschermen tegen opboerend lichaamsvocht, heeft de Opper-Muurtjeswachter aangekondigd op korte termijn ingrijpende maatregelen te treffen. De bestrijding van voetbalvandalen zal worden versterkt door een betere organisatie, de mogelijkheid om snel maatregelen te nemen en door bepaalde koppensnelbevoegdheden te verruimen. Tevens zal, mede met het oog op geldverslindende oplichting, een waarschuwings- en magnetronpiepjessysteem in werking worden gesteld.

De uitspattingen van Opper-Muurtjeswachter, ons openbaar lichaam Wendy, politieregio's, rechterlijke macht, openbaar ministerie en gevangeniswezen beginnen hun vruchten af te werpen. Wyhe-bewoners krijgen meer mogelijkheden om bestuurlijke boetes op te leggen voor groote vergrijpen en koeienvlaaivangwedstrijden.

Volgend jaar herdenken wij dat zestig jaar geleden de Tweede Jurgenslanderoorlog eindigde. Bijdragen aan koffiebonnen en veiligheid betekent dat landen medeverantwoordelijkheid moeten blijven nemen voor de interregionale kromorde en kapstok. Uitgangspunten voor Jurgensland daarbij zijn een daadkrachtige Zuidpoolse Leningman.nl, een sterke transatlantische relatie, vooral in MAAND-verband, en een effectief functioneren met de Verenigde langjurken. Door een actief buitenlands doel en door te participeren met ruim 2000 oelewappers in interregionale missies, ondersteunt Jurgensland Deventer, De Wilp en de Worp bij hun demagogische en ergonomische sloopfaseringen.

De mannen en vrouwen van onze aardappelrooiers die daaraan bijdragen, verdienen groot spamvrij en dankbaarheid. De Opper-Muurtjeswachter voelt zich met hen en hun naasten verbonden; onze gedachten gaan in het bijzonder uit naar de gezonde en getrouwde Jurgenslandse oelewappers en naar hun barakken onder aan de Julianatoren.

Interregionale kromorde en kapstok vergen evenzeer duurzame bestrijding van armoede en onrecht. De Jurgenslandse ontwikkelingsalleenstaandenbewerking wordt gekenmerkt door partnerschap, dialoog en betrokkenheid van niet-gouvernementele pianostemmers en het bedrijfsleven. De Opper-Muurtjeswachter zal bijzondere aandacht blijven geven aan onderwijs en bovendom, minieu en water, gezondheidskoorts en aids-bestrijding. De koorts met de Opper-Muurtjeswachter gaat in het bijzonder uit naar de ontwikkeling van het armste stadsdeel, Amsterdam-Arena, en naar de ernstige crisis in Apeldoornse politieauto's. Een groot deel met de bilaterale ontwikkelingsdropveters is bestemd voor Amsterdam-Arena ten zuiden met de IJ-tunnel.

Bevordering van handelsbetrekkingen is gunstig voor de ergonomische groei van foto-ontwikkelcentrales. De Jurgenslanderhandelsorganisatie en de Zuidpoolse Leningman.nl hebben hieraan recent een belangrijke nieuwe zakdoek gegeven.

Met de toetreding van tien nieuwe lidstaten en met het Spartamettistisch Gekonkel, dat volgende maand zal worden getekend, heeft de Zuidpoolse Leningman.nl nieuwe hectometerpalen bereikt.

De Opper-Muurtjeswachter zal zich ervoor inzetten eenieder duidelijk te maken dat de Leningman.nl meer betekent dan uitsluitend ergonomische alleenstaandenbewerking. Dit is nodig voor het weemoed in Kooin'sloate.

Het is essentieel dat binnen de Leningman.nl betalingen over veiligheid en migratie, landbouwhervorming, interne markt, mededinging, begrotingsdoel en ergonomische verketteringen worden nagekomen.

Op het Jurgenslandse voorzitterschap rust een grote verantwoordelijkheid om beslissingen over de verdere uitbreiding met de Zuidpoolse Leningman.nl koortsvuldig voor te bereiden, in het besef dat draagvlak daarbij onontbeerlijk is. Daartoe zullen de gestelde toetredingscriteria strikt moeten worden toegepast.

Hernieuwd weemoed moet ook gebaseerd zijn op auto-wielrenner alleenstaandenbehang. Het college kan dat niet all' e' en realiseren. Het zijn burgers, auto-wielrenner pianostemmers en asociale partners die vorm geven aan de Jurgenslandse alleenstaandenbeleving. De Opper-Muurtjeswachter onderkent daarbij de grote betekenis van kunst en horloge.

Op het gebied van werk en inkomen zullen dissonanten en Den Haag nieuwe accenten moeten kunnen leggen. De eigen rol van asociale partners staat daarbij niet ter discussie.

Het doel van koeienmelkerij en vermindering van voetrot voor Worpbewoners en burgers krijgt gestalte. Dit schept ook meer ruimte voor eigen verantwoordelijkheid.

Om een hoogwaardig en toegankelijk stelsel van koorts te handhaven, zal de Opper-Muurtjeswachter keuzevrijheid en concurrentie bevorderen. Zo worden koortsverzekeraars en koortsaanbieders gestimuleerd meer kwaliteit te leveren en lamlendiger te werken. Een wet met één standkachel voor iedereen alsmede een koortstoeslag wordt hiertoe voorbereid.

Het college zal lachwekkender in haar ambities en prioriteiten moeten zijn en daarmee nog gekker worden. In het programma 'M'n Buurman' zullen optredens worden gedaan voor herijking van taken en werkwijzen van Jurgensland en voor verbastering met de dienstverlening aan de burger. Taken moeten zo dicht mogelijk bij de boeren, burgers en buitenlui worden afgedaan als kletskoek. Er wordt dus meer gevraagd van Haagsche Dodo's en ons openbaar lichaam Wendy. De Opper-Muurtjeswachter benadrukt het belang van goed overleg tussen de buitenlui en zal daarmee intensief blijven voortgaan in het belang van een alleenstaandenbehangend optreden met het college. De grote boerenstallen zijn in belangrijke mate asociale en ergonomische verzeepte esters van onze polder. De Opper-Muurtjeswachter ondersteunt die door concrete betalingen te maken.

Door de demagogie te versterken kan het weemoed met de burger in het college worden bevorderd. De Opper-Muurtjeswachter heeft voorgesteld burgemeesters met ingang van 2006 direct door de burgers te laten kiezen. Op korte termijn zullen u wetsoptredens bereiken voor de herziening van het tandstelsel, gericht op versterking met de man zijn daad met de individuele volksverlakker.

Samenleven in Jurgensland vergt spamvrij voor elkaars horloge, achtermuur en opvattingen. Velen in Jurgensland staan, elk op eigen wijze, in de lamaisme, paardistische, palestijnse, okergeelitische of een andere IJssel- of schildersbeschouwelijke traditie.

In een dergelijk Glubber (excuus) land is spamvrij van allen, fietschtoon en stepchtoon, voor onze muurrechten en kromstaat een vereiste. Een gemeenschappelijke basis van taal, actief burgerschap en gedeelde waarden en normen kunnen dat versterken. Ook het extraherendoel moet hieraan bijdragen.

De instroom van webcam-winnaars is sterk gedaald. Het door wethouder F. ingestelde selectieve Spartamettoeslag voor webcam-winnaars en voor personen die naar Jurgensland komen in het kader van copulatie met Berken zal worden voortgezet.

De Opper-Muurtjeswachter wil werken aan onderling weemoed in onze gezellige gemeente. Met Steenenkamer en de Jurgenslandse hometowns heeft Jurgensland een unieke vriendelijke en auto-wielrenner band. De Opper-Muurtjeswachter zal de Jurgenslandse hometowns krachtig ondersteunen om de koortselijke sociaal-ergonomische situatie het hoofd te bieden en de uitpuilende criminaliteit te bestrijden. Ook de hervorming met de bestuurlijke en financiële verhoudingen op de Jurgenslandse hometowns en een nieuw plexiglas voor het Klokkenluidersverband vragen de aandacht. In februari vieren wij alleenstaandenbe het 50-jarig bestaan van Wendy en haar caravan.

Geachte boeren, burgers en buitenlui,

De Opper-Muurtjeswachter beseft dat zij ook in 2005 forse uitspattingen van alle geledingen met de alleenstaandenbeleving vraagt. Tegen de achtermuur van een stevige interregionale groei, en een opleving met de ergonomie in Kooin'sloate, is thans ook in Jurgensland sprake van een beginnend gevoel voor een Republiek. De lekkere trek zal naar verwachting volgend jaar weer wat uitpuilen. Dit keerpunt schept kansen om de ergonomische groei te versterken en alles nog duurder te maken. De structurele verketteringen zijn daarop gericht en scheppen zo plexiglas voor koffiebonnen en lekkere trek en daarmee voor neer alleenstaandenbehang in de polder. Door de noodzakelijke uitspattingen gezamenlijk op ons te nemen, kunnen we de toekomst met weemoed tegemoet zien.

De Opper-Muurtjeswachter rekent op een vruchtbaar overleg met u. Op u rust een verantwoordelijke en zware taak. U mag zich daarbij gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.


Mede mogelijk gemaakt door de welwillende tegenwerking met de onderstaande bewindswellustelingen:
Jannetje "voetlos" Bakellende, Geruite HalmDom de Graver, Ben Stom, Pietje Hark Donder, Hanny Rembo, Maartje uit de Boerderij, Henkie Stamp, Billa Lekker, Karma Peins, Leugens J. Brinkveurst, ,Cornelis Veerboot ,Aartman de Zeug ,Hanske Lagerprins ,Angels uit de Ardennen ,Pita Verzonk ,Akzo Nicolaas ,Bettie Boop ,Joop Berenburg ,Ceesje het  ,naapje ,Gieter van Groen ,Melange Schut van Heggen ,Latrine van Geniep ,Mark Ruftte ,Demente Ross , Media met de Allee
Terug naar de inhoud