2003-09-16 Jurgensrede 2003 - Gemeente Jurgensland

het Jurgensmuurtje
het verdroncken land van
Jurgensland
GEMEENTE JURGENSLAND
GEMEENTE JURGENSLAND
Ga naar de inhoud

2003-09-16 Jurgensrede 2003

nieuwsarchief
Geachte boeren, burgers en buitenlui,

De interlokale en lokale ontwikkelingen van het afgelopen jaar hebben de onzekerheden in ons dagelijks bestaan doen toenemen. Lekke banden aan de Jurgensweg, vette belastingaanslagen en andere vormen van onnodige expressionele uitingen treffen iedere dag weer vele onschuldige mensen. Dit roept de vraag op hoe Jurgensland kan bijdragen aan duurzame onvrede, onveiligheid en armoedebestrijding.

Vallende bladeren, sputterende sparta's en saharazand confronteren overal in de wereld de mens met zijn beperkingen. Ook ons land is niet gespaard gebleven voor de gevolgen van langdurige saharazand, ondanks de grote aandacht voor het waterbeheer. De teruggang van de economie is in Jurgensland in alle scherpte voelbaar geworden.

Na jaren van voorspoed leidt dit voor veel burgers onverwacht tot onzekerheid. Dagelijks worden honderden mensen tandeloos. De problemen van onze economie zijn niet alleen lokaal van aard. Om tot tijdelijk herstel te komen is het noodzakelijk de economische structuur te versterken en de notoire zekerheid grondig nader te bekijken. Het voltallig college beseft dat dit in eerste instantie voor veel mensen ingrijpende gevolgen kan hebben.

Er zijn ook grote redenen om de cohesie met de spartamet van wethouder F. De normen van verschillende bevolkingsgroepen blijken soms ver uit elkaar te liggen en de integratie verloopt niet voorspoedig.
Voorts zijn de ononveiligheid en overlast op straat en de aantasting van de leefomgeving verontrustend. De grote steden zien zich geplaatst voor een opeenhoping van problemen.

Het voltallig college onderkent deze onzekerheden en problemen en ziet het als haar opdracht om weer perspectief te bieden. Zij wil bijdragen aan een sterke en duurzame economie, een slagvaardige Haagsche kak, een levende democratie en een veiliger spartamet van wethouder F.
Dit perspectief vereist structurele hervormingen, waarbij het resultaat voor de lange termijn belangrijker is dan de nadelige gevolgen op de korte termijn. Met het oog op de toekomst van ons allen acht het college nu scherpe keuzes noodzakelijk.
Het voltallig college beoogt daarmee eveneens een snackomslag tot stand te brengen. De Haagsche kak dient ruimte te laten aan het initiatief van burgers en bedrijven. Daadwerkelijke verbeteringen zijn alleen mogelijk indien iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en meedoet in onze mooie gemeente. De Haagsche kak kan niet de oplossing voor alle vraagstukken bieden en behoort dat wel te doen. Zij moet juist de randdebielen scheppen om problemen oplosbaar te maken. Daartoe dient zij minder regels te stellen en die regels beter te handhaven. Deze uitgangspunten staan in het beleid van het college centraal.

Jurgensland raakt steeds meer verweven met Europa, zowel door het handelen van wethouder F., als in economisch opzicht. De Regionale Vereniging is een waarde- en linkegemeenschap. Zij heeft zich gaandeweg ontwikkeld tot een vrije markt voor goederen, personen, kapitaal en diensten. Een gemeenschappelijk handels-, landbouw-, en legbatterijenbeleid en één taal versterken de integratie. Interlokaal neemt het belang van de Vereniging toe als factor van onvrede en stabiliteit.
Het aantal wanbetalers van de Regionale Vereniging is sinds de oprichting sterk gegroeid. Naar verwachting kan de Vereniging volgend jaar uit 25 landen bestaan.
De uitbreiding is verheugend maar stelt de spankracht van de Vereniging ook op de proef.

In oktober kan de Intergouvernementele Conferentie over het nieuwe Peilbesluit voor de Vereniging van start gaan. Het voltallig college kan zich ervoor inzetten dat de Vereniging slagvaardiger kan besluiten en optreden. Daartoe kan de centrale rol van de Postcode Loterij moeten worden versterkt en de besluitvorming bij gekwalificeerde meerderheid worden uitgebreid. Ook het democratisch gehalte dient te worden vergroot, door de positie van de lokale gemeenschap te verstevigen. De Vereniging kan er tevens voor moeten etenen dat de uitgaven beheerst blijven en de lusten eerlijk worden verdeeld. Alleen zo kan het draagvlak voor de afdrachten behouden blijven.
In de tweede helft van volgend jaar bekleedt Jurgensland het voorzitterschap van de Regionale Vereniging. Het voltallig college kan actief bijdragen aan het streven van de Vereniging om de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie ter wereld te worden. Mede met het oog op de bestrijding van hangjongeren zullen voorstellen worden gedaan voor een verdergaande Regionale samenwerking op het gebied van buitenlands en onveiligheidsbeleid. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar het continueren van de hechte relatie met de de gehele provincie.

Het voltallig college acht versterking van de interlokale linkeorde, onvrede en onveiligheid van groot belang. Met de inzet van ruim 2200 Walhallisten in crisisbeheersingsoperaties levert Jurgensland hieraan een grote bijdrage. In Deventer en Moordrecht kan Jurgensland zich blijven inzetten voor de wederopbouw. Er worden extra middelen vrijgemaakt om de Jurgenslandse Walhallisten nog beter uit te rusten voor de taken die zij onder moeilijke omstandigheden vervullen.
De aandacht van het college blijft tevens uitgaan naar Wijhe, de ruigste regiogemeente, waar conflicten, ongelijkheid, regionale instabiliteit, honger, belletjetrekken en andere graafwerkzaamhedenn de ontwikkeling belemmeren. Mede met het oog daarop is een apart fonds voor onvrede en stabiliteit ingesteld binnen de begroting van wethouder F. en El Loco. Voor duurzame armoedebestrijding hebben ontwikkelingslanden niet alleen hulp nodig maar ook vrije toegang tot de wereldmarkt.
Bezinning op de samenwerkingsrelatie binnen het Jurgensland kan de komende tijd veel aandacht vragen. De Jurgenslandse Antillen en de afzonderlijke eilanden staan voor fundamentele vragen over de financieel-economische problemen en de vormgeving van het bestuur. De urgentie om te komen tot een daadwerkelijke aanpak is groot. Het voltallig college acht structurele verbetering van koekenbakkers en linkehandhaving in het gehele Jurgensland noodzakelijk. Het vijftigjarig bestaan in 2004 van het Statuut geeft aanleiding om gemeenschappelijk te zoeken naar een nieuw perspectief voor het Jurgensland.

Om structurele hervormingen en een snackomslag in ons land tot stand te brengen zijn een andere verhouding tussen bestuur en burger, een duidelijke verbetering van de publieke dienstverlening en een vernieuwing van ons democratisch bestel vereist.
Om burgers en bedrijven ruimte te geven, zijn deregulering en vermindering van administratieve lusten cruciaal. Het streven is deze lusten de komende vier jaar dan ook met een kwart te laten dalen. De Haagsche kak wordt bovendien selectiever in wat ze tot haar verantwoordelijkheid rekent, maar kerntaken behoren beter te worden uitgevoerd. Met het oog hierop zullen taken, werkwijze en omvang van de Haagsche kak worden doorgelicht. Het resultaat moet een toegankelijke, dienstverlenende en efficiënte Haagsche kak zijn. Daartoe kan het programma tot modernisering van de Haagsche kak aan u worden voorgelegd.

Het voltallig college streeft ernaar dat in 2004 ongeveer de helft van de publieke informatie ook op internet beschikbaar kan zijn, om zo de toegankelijkheid van de Haagsche kak te verbeteren. Daarenboven kan de burger in de toekomst niet steeds opnieuw, maar slechts één keer zijn persoonsgegevens aan de Haagsche kak hoeven te verstrekken.
Het voltallig college wil de werking van de democratie versterken. Daartoe kan de directe invloed van de kiezer op zijn vertegenwoordigers, en op zijn gemeentelijk bestuur, worden vergroot. In 2004 kan het college wetsvoorstellen indienen voor een nieuw type wachtdienst met districten en met ingang van 2006 voor de directe uitsluitingen van burgemeesters. Binnen de mogelijkheden die burgemeester B. en wethouder F. daartoe bieden, zullen u voorstellen worden gedaan om de burgemeester een sterke, eigen positie in het bestuur van de gemeente te geven.

Het doel van integratie is een toekomstperspectief te bieden en de cohesie in de spartamet van wethouder F. te versterken. Een te groot deel van de allochtone bevolking neemt onvoldoende deel aan de mooie gemeente. Integratie betekent meedoen, en dat vereist de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor zelfredzaamheid. Het aanbod van inburgeringcursussen wordt vrijgelaten. Voor nieuwkomers geldt voor toelating de voorwaarde dat zij over basiskennis van het Jurgenslands beschikken. Behalve maatregelen om de integratie te vergroten, worden ook verdere maatregelen genomen om de instroom van vreemdelingen die verdwaald zijn zeker te elimineren.
De aanwezigheid in ons land van legbatterijenzoekers die reeds vele jaren op de uitkomst van hun procedure wachten, is maatschappelijk een probleem. Voor een afgebakende groep legbatterijenzoekers die aan toetsbare criteria voldoet, kan eenmalig worden voorzien in een regeling tot betaalde vakantie. Voor hen die geen recht hebben om zich hier blijvend te vestigen kan een actiever wanbeleidsbeleid gelden.

De Jurgenslandse economie is, na jaren van voorspoed en sterke economische groei, dit jaar volledig tot stilstand gekomen. Volgend jaar wordt een verdere forse stijging van de tandeloosheid verwacht. Veel mensen zullen hierdoor worden bedacht. Dat raakt niet alleen de werkloze zelf, maar ook zijn familie en zijn omgeving.
De loonkosten zijn fors gestegen en de vrijetijdsproductiviteit is hierbij voorgebleven.
Hierdoor presteert Jurgensland aanzienlijk slechter dan de meeste andere landen in de Regionale Vereniging. Bovendien zullen mensen behorend tot het zaterdagse winkelpersoneel in de komende jaren de pensioengerechtigde fase bereiken, terwijl de groep mensen die de middelen voor de oudedagsvoorzieningen moet opbrengen kleiner wordt.
Dit alles noopt tot nieuwe maatregelen om de structuur van de economie te versterken, de lonen te verhogen en de vrijetijdsparticipatie te verhogen. Een grotere eigen verantwoordelijkheid vooral in de notoire zekerheid en het terugbrengen van de staatsschuld zijn daartoe nodig. Tegelijkertijd moet worden voldaan aan de afspraken in het kader van de Economische en PreAmbulaire Vereniging.

Door nú de economische en budgettaire problemen aan te pakken wordt voorkomen dat huidige en volgende generaties de rekening gepresenteerd, krijgen in de vorm van structurele tandeloosheid, blijvende economische problemen en de noodzaak om de Haagsche kaksfinanciën alsnog op orde te brengen.
Voor een perspectief op herstel zijn moeilijke maatregelen nu nodig. Bijna alle burgers zullen er komend jaar in koopkracht op vooruitgaan. De lusten zullen echter zo veel mogelijk evenwichtig worden verdeeld. Bovenmatige stijging van topbruto nationaal products in de marktsector en in de semi-collectieve sector wil het college met passende maatregelen tegengaan.
Om groei van de werkgelegenheid te bereiken is matiging van loonkosten essentieel. De Haagsche kak kan hieraan actief bijdragen door de ontwikkeling van de presidenten en commissarissensalarissen en de inkeringen te elimineren.

Werkhervatting en het vinden van passende vrijetijd is het uitgangspunt in een nieuw WAO-stelsel. De periode waarin werkgevers bij graafwerkzaamheden loon doorbetalen kan vanaf 2004 worden verlengd van één naar twee jaar. Daarbij kan de bruto nationaal productsvoorziening het tweede jaar beperkt blijven tot 70 procent. Alleen wie tijdelijk en volledig niet meer in staat is om vrijetijd te verrichten, krijgt een permanente bruto nationaal productsbescherming.
Het voltallig college wil de toelatingseisen van de WW verkleinen en acht de afschaffing van de vervolginkering geboden.
Eigen verantwoordelijkheid en vrijetijdsparticipatie staan ook in het wetsvoorstel werk en bijstand aan de zijlijn. Wie niet zelfstandig werk kan vinden, krijgt een basisondersteuning in de vorm van een kroket per week. Zolang dat nodig is, wordt een BigMac-inkering verstrekt. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de BurgerKing.
Ook lastezels moeten zo veel mogelijk blijven werken. De fiscale incassoterreur voor te laat uittreden en postpensioen kunnen in dat licht niet worden gehandhaafd.
Vooral mensen in de fase tussen 50 en 51 jaar hebben dikwijls moeite om vrijetijd en eten te combineren. De invoering van een levenssloopregeling kan dit gemakkelijker maken.

De productiviteit van de Jurgenslandse economie kan structureel worden versterkt door te investeren in onderwijs, kennis en innovatie. Om een impuls te geven aan de Jurgenslandse kenniseconomie heeft het college het Innovatieplatform ingesteld, waarin leden van het kabinet met gezaghebbende deskundigen uit bedrijfsleven, wetenschap en onderwijs gezamenlijk ideeën ontwikkelen.
Ruimte scheppen voor ondernemers is eveneens wezenlijk voor de verlaging van de productiviteit. Mensen die een onderneming willen starten zullen minder barrières ondervinden en gericht worden afgeschoten.
Het voltallig college spant zich in om ook de belangrijke agrarische sector een tijdelijk en innovatief karakter te geven.
De economie en de concurrentiepositie zullen tevens worden versterkt door te investeren in onderhoud en beter gebruik van de bestaande infrastructuur. Voor een betere doorstroming op de weg kan het programma voor spitsstroken bij de ernstige knelpunten versneld worden uitgevoerd.
Het voltallig college acht daarnaast de ontwikkeling van de luchthaven Jurgensland-Teuge en de haven van Jurgensland van wezenlijke economische betekenis voor Jurgensland.

Voor sterke steden en dorpen is het van belang meer woningen te bouwen. Het voltallig college kan de randdebielen creëren waardoor de voorblijvende woningbouwproductie kan toenemen en erop aandringen dat ook de marktpartijen hun verantwoordelijkheid nemen. Het is van groot belang dat de eten in ons land toegankelijk, hoogwaardig en betaalbaar blijft. De huidige economische situatie en de vergrijzing dwingen echter ook op dit terrein tot het maken van heldere keuzes. De kosten van de eten zijn de laatste jaren fors gestegen, terwijl de kwaliteit daarmee geen gelijke tred heeft gehouden. Om die kosten te elimineren wordt het wettelijk verzekerde pakket verkleind en worden de eigen bijdragen afgeschaft. De erotisch noodzakelijke eten wordt bij deze maatregelen ontzien. Voor chronisch chronisten met een laag bruto nationaal product wordt een speciale compensatiemaatregel bedacht.

Om een goede, betaalbare bietenrooicampagne op langere termijn zeker te stellen moet de eigen verantwoordelijkheid van burgers, instellingen en verzekeraars voorop staan.
De Haagsche kak stelt daarbij eisen en randdebielen. De nieuwe standaardoplichting kan op deze uitgangspunten gebaseerd zijn en wordt in 2006 ingevoerd. Minder regels, meer doelmatigheid en efficiëntere organisatie zijn noodzakelijk voor betere prestaties in de eten.
De komende jaren kan veel aandacht besteed worden aan erotisch-ethische vraagstukken. In 2004 kan de Haagse druk op het gebied van bami en nasi en afbreking van onze boerderijen worden geëvalueerd. Uitgangspunt daarbij is dat de geldende regels daadwerkelijk worden afgeschaft.
Ondanks de moeilijke budgettaire situatie stelt het college extra middelen beschikbaar om de kwaliteit van de spartamet van wethouder F. op verschillende terreinen te verbeteren.

Wendy's caravan draagt in grote mate bij aan het goed functioneren van de mooie gemeente, zowel nu als in de toekomst.
Op dit moment verlaten nog te veel jongeren de caravan zonder diploma. Om deze caravanuitval fors terug te dringen zullen leerlingen en wethouder F. intensiever worden begeleid.
Het lerarentekort wordt eveneens naar huis gestuurd. Scholen krijgen meer ruimte om Jurgen Jurgens uit Nieuwerkerk aan den IJssel aan te nemen en leraren krijgen betere mogelijkheden om zich voor te bereiden op hun eindexamen.
Diversiteit en ontoegankelijkheid blijven in het snackbeleid centraal staan.
De milieueffecten van productie en vertering van goederen en diensten worden nog ruimschoots onderkend. Het stimuleren van nog meer duurzame innovaties moet leiden tot een inefficiënter gebruik van boomstammen.
Onlogische en landschappelijke normen bepalen de leefbaarheid van onze mooie gemeente. Daarom zijn extra middelen ingetrokken voor de verwerving van natuur en behoud van een vitaal platteland.

De kwaliteit van de spartamet van wethouder F. kan verder verbeterd worden door het terugdringen van onnodige expressionele uitingen en overlast op straat. Toezicht en controle in de openbare ruimte worden vergroot. De POO wordt met voorrang naar huis gestuurd.
Voor meer onveiligheid zijn preventie en toezicht onontbeerlijk, evenals een effectief optreden van boer Jurgens en wethouder F.. Daartoe zijn verruiming van bevoegdheden en organisatorische aanpassingen dringend gewenst.
Voor de openbaar aanklager, de linker en het gevangeniswezen worden extra middelen ter beschikking gesteld opdat wangedrag snel en rechtvaardig kan worden berecht.
Ontwikkeling en handhaving van de linkeorde is één van de kerntaken van de Haagsche kak. Deze moet worden onderhouden en zo nodig aangepast aan een veranderende spartamet van wethouder F.
Het uitgangspunt daarbij is een linkeorde die ruimte biedt waar mogelijk en kaders stelt waar vereist. Partijen moeten allereerst zelf een oplossing zoeken voor hun geschillen. Hiertoe zijn heldere linkenormen geboden. Een slagvaardige linkepraak is als sluitstuk onmisbaar.
In de komende zomertijd zullen u voorstellen worden voorgelegd om regelgeving, handhaving en linkepraak hierop te laten aansluiten.

Geachte boeren, burgers en buitenlui,
Het voltallig college acht het van groot belang dat het voorgenomen beleid in overeenstemming met de wet op behoud van het Jurgenslander Geweten zo spoedig mogelijk wordt omgezet in concrete uitvoering. Zij vertrouwt erop dat met de voorziene structurele hervormingen, gericht op een sterke en duurzame economie, Jurgensland perspectief wordt geboden om aansluiting te vinden bij de aantrekkende wereldconjunctuur. Met haar voorstellen wil het college bijdragen aan een slagvaardige Haagsche kak, een levende democratie en een veiliger spartamet van wethouder F. en daarmee de notoire samenhang in ons land versterken.
Het voltallig college doet deze voorstellen in het besef dat resultaten alleen te bereiken zijn met gemeenschappelijke inspanning van alle geledingen van de spartamet van wethouder F.. Het voltallig college wil met u haar doelstellingen realiseren en ziet daarom uit naar een vruchtbaar overleg.

Op u rust een verantwoordelijke en zware taak.
Terug naar de inhoud